PORADENSTVÍ CIZINCŮM

Pro většinu náležitostí spojených s V aším pobytem v ČR je příslušné
Ministerstvo vnitra, resp. jeho regionální pracoviště (oddělení pobytu
cizinců) – dále jen „ministerstvo“.

Kdo je občanem EU?
Dle zákona spadají do kategorie „občan EU“ státní příslušníci následujících
států: členské země EU (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a V elká
Británie), Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Kdo je rodinným příslušníkem občana EU? (§ 15a)
• manžel, manželka nebo partner či partnerka, se kterým/kterou občan
EU uzavřel registrované partnerství
• dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela či manželky
• rodič občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije
ve společné domácnosti
• nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné či sestupné linii nebo
takový příbuzný manžela/manželky občana EU (tj. nezaopatření předci
a potomci)
za nezaopatřenou je třeba považovat osobu, která je občanem EU
či jeho manželem/manželkou vyživována a splňuje další podmínky
zákona, a to že
• není starší 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání
nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo
vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz, anebo
• není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Za rodinného příslušníka jste považován/a také tehdy, pokud hodnověrně
prokážete, že:
• jste příbuzný občana EU (jiný než výše uvedený) a splňujete další
zákonem stanovené podmínky, např. jste vyživovaný občanem EU
nebo se o sebe z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
nedokážete postarat bez osobní péče občana EU
• máte s občanem EU trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žijete
s ním ve společné domácnosti.
Upozornění – Pokud jste rodinný příslušník občana ČR spadající do výše uvedené
kategorie, vztahují se na V ás rovněž zákonná pravidla stanovená pro rodinné
příslušníky občanů EU.

 

POVINNOSTI PO PŘÍJEZDU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Po příjezdu do České republiky jste povinen/povinna ohlásit místo svého
pobytu na území, pokud bude doba Vašeho předpokládaného pobytu
v ČR delší než 30 dnů (§ 93).
V takovém případě jste povinen/povinna se osobně dostavit
na pracoviště cizinecké policie dle místa Vašeho pobytu v ČR a vyplnit
příslušný formulář, a sice ve lhůtě:
do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR:
• jste-li občan EU nebo
• jste-li rodinný příslušník – občan třetí země a občan EU, jehož jste
rodinným příslušníkem, pobývá na území ČR
do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR:
• jste-li rodinný příslušník – občan třetí země a občan EU, jehož jste
rodinným příslušníkem, nepobývá na území ČR
Tato povinnost se na Vás nevztahuje, pokud doba Vašeho pobytu
v ČR nepřekročí 30 dnů nebo pokud za Vás ohlašovací povinnost splní
ubytovatel. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na občany mladší
15 let a specifické kategorie osob (např. personál zastupitelského úřadu
cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR apod.).

OBČAN EU

Na území ČR můžete pobývat bez jakéhokoli zvláštního povolení,
a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu
totožnosti. K pobytu na území ČR tedy nepotřebujete žádné vízum ani
povolení k pobytu.
Pokud hodláte na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, jste
oprávněn/a, nikoliv povinen/povinna, požádat o vydání potvrzení
o přechodném pobytu na území ČR. Toto potvrzení může Váš pobyt
v ČR v mnohém ulehčit – např. při koupi nemovitosti, uzavření stavebního
spoření či penzijního připojištění; pomůže rovněž při prokazování délky
pobytu v ČR při pozdější žádosti o trvalý pobyt.
Na požádání policie jste povinen/povinna prokázat totožnost
předložením:
• cestovního dokladu, průkazu totožnosti nebo jiného dokladu
prokazujícího Vaši totožnost, včetně občanství některého z jiných
členských států EU, anebo
• průkazu o povolení k trvalému pobytu občana EU [§ 103 písm. d)].
Pokud se během svého pobytu v ČR budete stěhovat a na novém místě
budete pobývat po dobu delší než 180 dnů, jste povinen/povinna
hlásit ministerstvu změnu místa svého pobytu v ČR, a to ve lhůtě
do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Pokud se chystáte ukončit svůj pobyt na území ČR, oznamte tuto
skutečnost stejným způsobem jako při oznámení změny místa pobytu.
Pokud jste držitelem/držitelkou dokladu o pobytu v ČR (viz dále), jste
povinen/povinna takový doklad odevzdat ministerstvu nejpozději 3 dny
před opuštěním území ČR [§ 103 písm. i)].

Potvrzení o přechodném pobytu

Pokud se rozhodnete požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu
na území ČR, obraťte se na pracoviště ministerstva. K žádosti o vydání
tohoto potvrzení jste povinen/povinna předložit:
• vyplněný formulář
• platný cestovní doklad (případně průkaz totožnosti občana EU)
• doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo
jinou výdělečnou činnost anebo studium (netýká se Vás, pokud o vydání
potvrzení žádáte z titulu rodinného příslušníka občana EU)
• 1 průkazovou fotografii
• doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost
• doklad o zajištění ubytování na území ČR
• doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU (pokud
o vydání potvrzení žádáte z titulu rodinného příslušníka), a pokud
jste rodinným příslušníkem ve smyslu § 15a odst. 1 písm. d), tedy
nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné či sestupné linii
nebo takovým příbuzným manžela občana EU (tj. nezaopatření předci
a potomci), doklad potvrzující, že jste nezaopatřenou osobou.
O vydání potvrzení můžete požádat kdykoli, zákon nestanovuje žádné
lhůty.
Potvrzením o přechodném pobytu můžete prokazovat svůj pobyt na území
ČR, a to po dobu správnosti údajů v něm uvedených. Případné změny jste
ve stanovené lhůtě povinen/povinna nahlásit ministerstvu, které vám vydá
nové potvrzení o přechodném pobytu (§ 87v odst. 3).
Pokud potvrzení ztratíte nebo dojde k jeho zničení, odcizení či poškození,
jste povinen tuto skutečnost do 3 pracovních dnů ohlásit [§ 103 písm. j)]
ministerstvu, které Vám na V aši žádost vydá nové potvrzení – k takové
žádosti jste povinen/povinna předložit cestovní doklad (případně průkaz
totožnosti občana EU) a v případě poškození i dosavadní potvrzení
(§ 87v odst. 1).

Povolení k trvalému pobytu

O vydání povolení k trvalému pobytu můžete požádat při splnění
podmínek stanovených zákonem (§ 87g)1, zejména po 5 letech
nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR. Pokud o vydání
povolení žádáte z titulu rodinného příslušníka občana EU, můžete
žádost podat již po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území
ČR, pokud jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem občana ČR, který
je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem
občana EU s povoleným trvalým pobytem na území ČR.
Žádost o vydání povolení k trvalému pobytu se podává na pracovišti
ministerstva. K žádosti jste povinen/povinna předložit:
• vyplněný formulář
• platný cestovní doklad (případně průkaz totožnosti občana EU)
• doklad potvrzující splnění zákonných podmínek (§ 87g, resp. § 87h),
zejména prokázání doby pobytu na území ČR, příp. doklad potvrzující,
že jste rodinným příslušníkem občana EU nejméně 1 rok
• 2 průkazové fotografie
• doklad o zajištění ubytování
• doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU (pokud
o vydání povolení žádáte z titulu rodinného příslušníka).
Jestliže podmínky splníte, bude Vám vydáno povolení k trvalému pobytu
ve formě průkazu o povolení k trvalému pobytu občana EU; spolu
s ním obdržíte rovněž potvrzení o povoleném pobytu na území. Průkaz se
vydává jako samostatný doklad s dobou platnosti 10 let. Platnost průkazu
lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně (§ 87r).
O prodloužení doby platnosti průkazu jste povinen/povinna požádat
nejpozději ve lhůtě do 15 dnů po skončení platnosti průkazu; v takovém
případě jste povinen/povinna předložit cestovní doklad a 2 fotografie,
pokud došlo ke změně Vaší podoby (§ 87s).
1 a pokud žádáte o trvalý pobyt jako rodinný příslušník občana EU, který je sám
občanem EU, rovněž § 87h

K žádosti o změnu údajů uvedených v průkazu jste povinen/povinna
předložit svůj cestovní doklad, průkaz a doklad prokazující požadovanou
změnu (§ 87v odst. 3). Nelze-li požadovanou změnu do průkazu vyznačit,
bude Vám vydán nový průkaz; v takovém případě jste povinen/povinna
předložit 2 fotografie.
Pokud průkaz ztratíte nebo dojde k jeho zničení, odcizení či poškození,
jste povinen/povinna tuto skutečnost ve stanovené lhůtě ohlásit
ministerstvu [§ 103 písm. j)], které Vám na Vaši žádost vydá nový průkaz
– v takovém případě jste povinen/povinna předložit 2 fotografie, cestovní
doklad a v případě poškození také dosavadní průkaz (§ 87v odst. 2).

RODINNÝ PŘÍSLUŠNÍK OBČANA EU – OBČAN TŘETÍ ZEMĚ

Na území ČR můžete pobývat po dobu do 3 měsíců, pokud jste
držitelem/držitelkou platného cestovního dokladu a – pokud podléháte
vízové povinnosti:
• platného víza vydaného ČR nebo jiným schengenským státem nebo
• bez víza, jste-li držitelem/držitelkou platného dokladu o povolení
přechodného nebo trvalého pobytu vydaného jiným státem EU
[§ 18 písm. d) bod 7] nebo
• bez víza, pobýváte-li na území ČR spolu s občanem EU a Vaše
krátkodobé vízum pozbylo platnost [§ 18 písm. e)].
Po dobu delší než 3 měsíce můžete v ČR pobývat, pokud jste
držitelem/držitelkou platného cestovního dokladu a
• platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp.
pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie vydané
ČR nebo
• platného průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného ČR.
Na požádání policie jste povinen/povinna prokázat svoji totožnost
předložením výše uvedených dokladů. Nemáte-li doklad nebo průkaz při
sobě, můžete totožnost prokázat jiným dokladem, současně však musíte
prokázat, že jste rodinným příslušníkem občana EU.
Upozornění: Průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU bude vydáván
nejdéle do 31. 12. 2012, kdy bude nahrazen novým dokladem označeným
jako pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie.
Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
Pokud hodláte na území ČR pobývat dobu delší než 3 měsíce
společně s občanem EU, jste povinen/povinna požádat o povolení
k přechodnému pobytu, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne
Vašeho vstupu na území ČR.
Žádost se podává na pracovišti ministerstva.

K žádosti jste povinen/povinna předložit:
• vyplněný formulář
• platný cestovní doklad
• 2 průkazové fotografie
• doklad o zdravotním pojištění; to neplatí, je-li účelem pobytu
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost
• doklad o zajištění ubytování na území
• doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem občana EU
• pokud jste nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné či sestupné
linii nebo takovým příbuzným manžela občana EU (tj. nezaopatření
předci a potomci), doklad potvrzující, že jste nezaopatřenou osobou.
Pokud splníte podmínky pro vydání povolení k přechodnému pobytu,
bude Vám vydán průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU,
resp. pobytová karta rodinného příslušníka občana EU. Uvedený
průkaz se vydává jako samostatný doklad s dobou platnosti shodnou
s předpokládanou dobou pobytu občana EU, nejdéle však na 5 let. Jeho
platnost lze prodloužit, a to i opakovaně (§ 87o).
O prodloužení platnosti můžete požádat ministerstvo, musíte tak však
učinit před skončením platnosti průkazu a musíte předložit cestovní
doklad, doklad o zdravotním pojištění (to neplatí, je-li účelem pobytu
zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost), doklad o zajištění
ubytování a doklad potvrzující, že pobýváte na území společně s občanem
EU. V případě změny podoby je rovněž třeba doložit 2 fotografie (§ 87p).
K žádosti o změnu údajů v průkazu o pobytu, resp. v pobytové kartě
jste povinen předložit svůj cestovní doklad, průkaz a doklad prokazující
požadovanou změnu (§ 87v odst. 3).
Pokud průkaz o pobytu, resp. pobytovou kartu ztratíte nebo dojde k jeho
zničení, odcizení či poškození, jste povinen/povinna tuto skutečnost
do 3 pracovních dnů ohlásit ministerstvu [§ 103 písm. j)], které Vám na Vaši
žádost vydá nový průkaz, resp. pobytovou kartu. V takovém případě
jste povinen/povinna předložit 2 fotografie, cestovní doklad a v případě
poškození i dosavadní průkaz, resp. pobytovou kartu (§ 87v odst. 2).

Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU

O povolení k trvalému pobytu můžete požádat při splnění podmínek
stanovených zákonem (§ 87h), zejména po 5 letech nepřetržitého
přechodného pobytu na území ČR nebo po 2 letech nepřetržitého
přechodného pobytu na území ČR, pokud jste nejméně 1 rok rodinným
příslušníkem občana ČR, který je na území přihlášen k trvalému pobytu,
nebo rodinným příslušníkem občana EU s povoleným trvalým pobytem
na území ČR.
Žádost se podává na pracovišti ministerstva. K žádosti jste povinen/
povinna předložit:
• vyplněný formulář
• platný cestovní doklad
• doklad potvrzující splnění podmínek stanovených zákonem (§ 87h odst. 1),
zejména prokázání, že jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem občana
EU, popř. doklady potvrzující dobu pobytu na území ČR
• 2 průkazové fotografie
• doklad o zajištění ubytování.
Povolení k trvalému pobytu se vydává ve formě průkazu o povolení
k trvalému pobytu, spolu s ním obdržíte rovněž potvrzení o povoleném
pobytu na území. Podmínky platnosti průkazu a prodloužení doby jeho
platnosti, jakož i povinnosti při hlášení změn, ztrátě či poškození průkazu
jsou stejné jako v případě občanů EU, kterým byl vydán průkaz o povolení
k trvalému pobytu občana EU.
Cestování rodinných příslušníků občanů EU do jiných států EU/
Schengenu
Tato pravidla upravuje legislativa EU, zvláště:
• směrnice č. 2004/38/ES (o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států)
• nařízení č. 562/2006 (Schengenský hraniční kodex)
• nařízení č. 810/2009 (Vízový kodex).

Jste-li držitelem/držitelkou platného průkazu o pobytu rodinného
příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného
příslušníka občana EU vydané ČR a platného cestovního dokladu, můžete
cestovat:
• do jiných zemí EU a pobývat na jejich území až 3 měsíce během
jakéhokoli šestiměsíčního období za podmínky, že občana EU
doprovázíte či následujete (pokud cestujete sám/sama a podléháte
vízové povinnosti, potřebujete vízum)
• do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území
až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období (podmínka
doprovodu nebo následování občana EU zde neplatí).
Jste-li držitelem/držitelkou platného průkazu o povolení k trvalému
pobytu vydaného ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat
do jiných zemí schengenského prostoru a pobývat na jejich území
až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období.

DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

Veškeré náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou
cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a jiných matričních
dokladů a fotografie, pokud odpovídá Vaší skutečné podobě (§ 87w).
Veškeré náležitosti žádosti, popřípadě jiné listiny, které jsou předkládány
k žádosti a nejsou v českém, popř. slovenském jazyce, musí být úředně
přeloženy do českého jazyka. Pokud nechcete k žádosti přiložit originál,
doporučujeme nejprve pořídit ověřenou kopii listiny a tuto ověřenou
kopii nechat následně úředně přeložit do češtiny.
Správní poplatky
Úkony spojené s V aším pobytem v ČR se provádějí bezplatně. Výjimku tvoří
poplatky spojené s vydáním:
• nového průkazu k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený,
ztracený nebo odcizený: 100 Kč
• dalšího průkazu o povolení k trvalému pobytu, a to průkazu o povolení
k trvalému pobytu s vyznačeným záznamem o povolení k pobytu
pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES (pokud Vám bylo toto
postavení na základě Vaší žádosti přiznáno po splnění podmínek
§ 83 odst. 1): 500 Kč.
Poplatky se vybírají při vydání průkazu formou kolkové známky, kterou
si můžete zakoupit na každé poště.
Povinnost hlášení některých skutečností
Dle zákona [§ 103 písm. e)] jste povinen/povinna hlásit změnu
příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu
a změnu údajů uvedených v dokladu o pobytu v ČR (tj. potvrzení
o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému
pobytu občana EU, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU,
resp. pobytová karta rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz
o povolení k trvalému pobytu), a to ministerstvu do 15 pracovních
dnů ode dne, kdy změna nastala. V případě změny místa pobytu je
lhůta 30 pracovních dnů, hlásí se však pouze změny místa pobytu
s předpokládanou délkou nad 180 dnů (§ 98).
Ztráta, zničení, odcizení či poškození dokladu o pobytu v ČR
V případě ztráty, zničení, odcizení či poškození dokladu o pobytu v ČR jste
povinen/povinna tuto skutečnost nahlásit ministerstvu do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy tato událost nastala. Obdobně jste povinen/povinna
ohlásit i nález či získání dokladu, jehož ztrátu či odcizení jste dříve ohlásil/a
[§ 103 písm. j)].

Doklad o zdravotním pojištění
Pro účely pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků není doklad
o zdravotním pojištění zákonem výslovně definován. Pokud jste povinen/
povinna takový doklad předložit, můžete předložit zejména:
• průkaz pojištěnce vydaný pojišťovnou oprávněnou k takové činnosti
na území ČR nebo
• Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz
dočasně nahrazující nebo
• některý z formulářů E 106, E 109, E 112, E 120, E 121,
resp. na jeho základě vydané potvrzení o registraci, průkaz
pojištěnce EU pobývajícího v ČR nebo průkaz pojištěnce
bydlícího v ČR.
Pokud takový doklad nemáte, měl/a byste předložit jiný doklad,
kterým prokážete existenci zdravotního pojištění (konkrétní rozsah
takového pojištění není zákonem stanoven). Může se tak jednat
o jakékoli pojištění, kterým budete mít zajištěnu úhradu případně
poskytnuté zdravotní péče (tedy i o tzv. cestovní zdravotní pojištění
ve smyslu § 180 písm. j) zákona, který se jinak na občany EU a jejich
rodinné příslušníky nevztahuje).

Doklad o zajištění ubytování
Zajištění ubytování můžete doložit předložením:
• dokladu, že jste vlastníkem příslušného bytu nebo domu nebo
• dokladu, že jste oprávněn užívat příslušný byt anebo dům (např. nájemní
smlouva) nebo
• potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu
nebo domu, že souhlasí s V aším ubytováním.
Pokud žádáte o povolení k trvalému pobytu, musí být podpis na potvrzení
úředně ověřen nebo potvrzení musí být podepsáno před zaměstnancem
ministerstva, v případě elektronického podání pak musí být podepsáno
zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném
certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
popř. musí být potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky osoby
ubytovatele.
Ubytování může být zajištěno pouze v objektu určeném pro bydlení,
ubytování nebo rekreaci.

Kontakty :
Informační linky: 974 832 418, 421 (po–pá: 8.00–16.00)
Informační e-mail: pobyty@mvcr.cz
Protikorupční linka: 974 847 704
Web: http://www.mvcr.cz/cizinci
Úřední hodiny, adresy a telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště
ministerstva a cizinecké policie naleznete na http://www.mvcr.cz/cizinci
v sekci Kontakty.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

 

 

farsi

205 komentářů: „PORADENSTVÍ CIZINCŮM“

 1. Dobrý den, prosím o radu. Přítel je občan SR, chtěli bychom aby měl zde v ČR trvalý pobyt, co proto musíme udělat? pracuje zde na dobu neurčitou již 4 roky a tento rok si tu vzal hypotéku a koupili jsme si byt. Děkuji za odpověď

 2. Dobrý den,

  mám jen krátkou otázku. Mám kamarádku a tá má prošlěj průkaz povolení k pobytu pro cizince. Je to slovenka a žije zde už 15 let. No bojí se jít s tím na úřady prý aby jí neposlaly zpátky na Slovensko. Ten průkaz má totiž prošlý už 3 roky. Nevíte co se jí může stát když tam s tím dojde? Myslíte, že by jí mohly vrátit? Dnes už to přeci snad ani nejde, nebo snad jo?

  Předem moc děkuji za odpověď.

  Odpověď: Nejspíš bude platit pokutu, ale nejsem si jistý, jak to proběhne.

 3. Dobriden chtel by dozvedetys kteri papiry musi mit moja mangelka na sloučena rodiny?Jsem mam dlouhodobyj pobyt v Česko jako podnikatel.Pomogte prosim dekuju.

  Odpoved: Pošlete jí formulář Pozvání, jako účel návštěvy zaškrtněte sloučení rodiny.

 4. prosim vas o pomoc ma dcera ma trvali pobit v cr a jsme obcani bosni a hercegovini zajima me jestli potrebuje nejaky zvlastni viza do francije kam ma jit na 10 dnu sa skolom maji tam skolni exkurziju a maji zajistene ubitovani,pojisteni a transport.nevim jake jsou podminki a mam to uz zaplacene a dcera uz ma 18 let a ma svuj pas a trvali pobit uz ma 11 let a tady studuje.dekujem za odpoved gracanin

 5. Dobrý den, prosím o radu.
  Přítel je občan USA a chtěl by se za mnou přestěhovat do ČR a několik let tu žít a legálně pracovat. Už jsem se informovala na pracovní vízum, ale to je teď prakticky nemožné dostat. Nevíte, zda je nějaká jiná možnost? Děkuji předem!

 6. Dobry den
  Mam nasledujici dotaz. Jsem obcanka Ruska V Praze bydlim od roku 2001 (predtim ucelem pobytu byla vysoka skola, ted mam za ucel slouceni s rodinou (cizincem s trvalym pobytem na uzei CR). Mam trvale zamestnani od kvetna 2009, predtim jsem byla zamestnana rok 2008-2009 na pracovni povoleni).
  V soucasnem zamestnani mam slouvu na dobu neurcitou, ted jsem zjistila ze jsem tehotna a zajma mne jestli budu mit narok na materskou, porodne nebo rodicovske davky? A jestli mym odhodem na nemocenskou a pak materskou automaticky zanika muj pracovni pomer u zamestnovatele?

  Moc krat dekuji za odpoved.

 7. Dobrý den,prosím o radu.Som v Prahe už 6 rokov a nie som hlásená na cudzineckej polícii.Teras som sa tu vdala,tak by som si chcela urobit trvalý,alebo prechodný pobyt.Ale Bojím sa,že budem mat z toho problém,že som tam nešla už skor.

 8. …podla mojich informacii ako statny prislusnik krajiny EU nemate povinnost sa hlasit na cudzineckej policii a ziadat o prechodny pobyt. Takze v tom nevidim ziaden problem tam ist az teraz. Mal som podobny pripad.

 9. Dobrý den,prosím vás o pomoc o radu.Jsem občanka ČR.Tři roky jsem byla pracovat v cizině kde mi pomáhal muj přitel.Ja jsem jela do ČR a on domu do Sýrie.Vůbec nevím jak ho sem dostat a žít tady,protože skrz vízum na 30 dní se musí prokázat,že má peníze(zhruba 60.tis.).Během toho měsíce se stihneme vzít?

 10. Dobry den.Chcela by som sa informovat o tom ako je to s trvalym pobytom v cecach.zijem tu s priatelom uz tri roky mame uz 2rocnu dcerku ktora je obciankou CR a ma tu aj trvaly pobyt.Ja mam prechodny pobyt a chcela by som si vybavit trvaly co mam robit?Dakujem.Murarikova.

 11. Dobry den. Chcela by som sa informovat. Jsem občanka UA, a uz skoro rok pracuju črez agenturu v ČR. Ale ne jsem spokojna z agenturou. Chcela by com zmenit prace ale boimse že mi zrusja povoleny k prace. Ak by k tomu doslo, co mam najdřiv udělat, aby som ne mněla problemy v ČR, a mohla predluzit viza bez problemou, totyž ak agentura aj zrušy doklady tak ja any ne budu o tom vedět.

 12. Dobrý den přeji.Promiňte, že otravuji, ale mám na vás dvě otázky:
  1.)Občanstvím patřím SR, ale trvalý pobyt mám na území ČR asi jenom tři měsíce.
  Je povinností měnit si rodné číslo? Na zdravotným a sociálním mám číslo
  pojištence pozmněnené, ale když se prokazuji mám rodné číslo na všech
  inštitucích(banka, pojištění,…)ze SR.Myslím si, že by to mělo být v pořádku.
  Ale pro jistotu se ptám jestli je POVINNOST ho měnit?
  2.)Jsem těhotná a asi za dva měsíce by jsme se měli rozdělit:-).Manžel je čech a
  dítěti by jsme chtěli nechat jenom české občanství po manželovi.Musím dítě
  přihlásit na Migračnom oddělení?a jestli jo jak mám postupovat?
  Děkuji moc již za vašu pomoc.Přeji hezký den a prosím o dopověd.Děkuji moc.

 13. ZDRAVIM SEM SLOVAK UDELAL SEM SI ŘIDICAK ALE NECHTEJI MI HO VIDAD DOKUT NEPREUKAZU ZE SEM V CZ 185 DNI JE TO BLBOST NEE

 14. Dobry den,
  jsem obcanem CR, muj manzel bulhar tu ma trvaly pobyt, ale ctyri roky ceka na rodne cislo. V prukazu o trvalem pobytu ma rc. bulharske, ktere vypada jako ceske, ale neni delitelne 11. Financni urad praha mu pod timto cislem vede slozku, prislo se na to az ted, kdy zmenil trvale bydliste. Zdejsi pracovnik to vnima jako problem. Mate nejakou radu, jak rodne cislo urgovat nebo zacit tuto situaci resit?
  Dekuji a zdravim.

 15. Dobry den, jsem obcanskou SR s trvalym pobytem v CR, v srpnu se budu vdavat za ceskeho obcana. Chci se zeptat, jestli je povinnosti zazadat si tady v Cechach o prideleni rodneho cisla.Dekuji

 16. Dobrý den ja mam prechodny pobyt, totiž prukaz Rodinněho přislušnika.Chtel bych přivezt do čr moji dceru 15let. žje v moldavsku ,mamanka ji nechala ted je sama.
  Napiště prosim co proto potřebuje. a jak dlouho eto trva …

  Přědem dekuje. IURIE CUJBA…

 17. Dobry den,
  Chtelbych poprosit o poradu,isem cizinec a svuj ridicky prukaz jsem z povinnosti vimenil za cesky ridicky prukaz,otazka-kde se nachazi muj Ukrajinsky ridicky prukaz? a podle ktereho zakona??
  predem dekuji za radu.
  s Pozdravem Roman.

 18. zoroslav dobry den,pochadzam z republiky srbsko,mam pobyt a sengenske vyzum v bratislave na 5 let a to od 22.12.2007 do 21.12.2012,mam ziadost o nejaky druh pobytu preto lebo som kcel pracovat v ceskej republike cize v prahe ako taxikar alebo ridic no vsade mi odpovedali ze musim mat najprv nejaky druh pobytu,tak vas prosim aby ste mi vysvetlili co mam robyt aby som ho dostal,cize jake kroky mam podniknut,zatym dekuji zoroslav cincurak

 19. Dobry Den.jsem ukrajinka a jsem vdana za občana České republiky.Chci se zeptat,co potřebuji na trvaly pobyt,jake papiry?Dekuji.

 20. Dobry den
  Chtela bych poprosit o radu.Muj pritel je z Afriky presne z Pobrezi slonoviny a chtel by se prestehovat do Ceske republiky jako na stalo..
  Tak jsem se Vas chtela zeptat co by k tomu vsechno potreboval..
  Kde by se mohl dozvedet vice informaci a take jak by dostal vizum do Ceska..
  Momentalne je v Thailandu protoze je fotbalista..
  Neznate nejake stranky kde by si to mohl precist v Anglictine??
  Mnohokrat Vam dekuji za kazdou radu..

 21. Dobry den. Jsem obcanem USA zijici v CR s trvalym pobytem. Chtel bych se jenom zeptat jestli nikdo nevi jak dostat ten samostatny doklad prokazujici TP? Zatim mam tu stitku v pase ale neni moc practicky mit dva doklady v jednom 😦 Preferoval bych dva dokaldy, protoze v pripade ztraty jednoho z nich budu mit alsepon jeden prukaz totoznosti uznavan ceskymi urady. Je to mozne?

  Dekuji za odpoved.

  Adam Fox

 22. Dobrý den,
  jsem slovenka s trvalým pobytem na území ČR za účelem sloučení rodiny s občanem ČR,tedy jsem tady vdaná.Mám průkaz k povolení trvalého pobytu a chci se zeptat jestli ho můžu použít jako cestovní doklad,protože potřebuji služebně odcestovat na Slovensko a do Maďarska.Problém je v tom,že mám dva měsíce propadlý cestovní pas,což momentálně nestihnu rychle vyřídit a slovenskou občanku nemám,protože mi jí ukradli s taškou.Můžu tedy vycestovat pouze s průkazem o povolení k pobytu v ČR?děkuji a hezký den

 23. Dobrý den,jsem vietnamec a sem tady rok a půl tak bych chtěl udělat rodné čislo a jak co a mam dělat když chci poslat žádost o rodné číslo,a kam mám poslat víte?Dobrý den a hezký den.

 24. Dobry den,jsem Slovak a chtel bych tady pracovat ale nemam zdravotni pojisteni.Mohli by jste mi poradit ve ktere pojistovne se muzu zaregistrovat aby jsem dostal prukaz pojistence ktery bych si platil sam dokud si nenajdu zamestnani.Dekuji.

 25. Dobrý den,
  můžu se prosím zeptat, jak je to s pracovním povolením u nás v ČR? Manžel má přechodný pobyt na 5 let, nebude lepší, když si zařídí dlouhodobý pobyt? A po jaké době o dlouhodobý pobyt může žádat? Už jsem se jednou ptala, ale spletla jsem se.
  děkuji Tereza

 26. dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je možné obstarat pro mého snoubence žijící ve Velké Británii, původem Egypťan, krátkodobé vizum do ČR, abychom se zde mohli vzít. Mockrát Vám děkuji za Vaši odpověď.

 27. Dobrý den .Prosím potřebovala bych vědět jak to mám udělat mám nový živnostenský list a vízum mi platí do 04.12.2011 a trvalý pobyt ještě nemám , jestli mám na cizineckou policii nahlásit tuto změnu.Do teď jsem pracovala přes pracovní agenturu.

 28. Dobry den, mam otazku ake papiere potrebujem na to aby som si mohla vybavit trvaly pobyt? Som zo Slovenska, zijem tu uz treti rok, mam vzbaveny prechodny pobyt, Dakujem.

 29. Dobrý den,prosím o radu,jsem v ČR od 22.6.2005 do 31.3.2006 dlouhodobý pobyt,pak přerušení a od 10.8.2006 do 9.1.2011 znovu dlouhodobý pobyt.Chci se zeptat ,kdy si mohu zažádat o trvalý pobyt a jaký postup.Děkuji za odpověd

 30. Dobrý den,prosím o radu.Mému dítěti bude za půl roku 15 let,může dostat nějaký doklad v ČR?Má trvalý pobyt,narodila se v České republice.Zatím má vizum u rodičů v pase.
  Jak dlouho můžu být na Ukrajině z autem když tady mám trvalý pobyt?
  Děkuji.

 31. Dobrý den,
  pocházím z Arménie je mi 13 a v ČR žijeme přes 3 roky.O prázdninách mám letět k tátovi,ale mám prošlý arménský pas.V ČR máme dlouhodobý pobyt a nějaký pas.Jen jsem se chtěla zeptat jestli mě pustí do letadla.Letenky už jsou koupené,takže se to bohužel nedá vrátit.
  Děkují za odpověď

 32. Dobrý den, jsem občanka ČR, mám přítele v Íránu, chtěli bychom se vzít v ČR a zde i žít a pořídit si rodinu. On by nadále podnikal ve své zemi a vždy cca po 1,5 měsící by tam na 10 dní odcestoval a pak se vrátil. Jak postupovat – 1/ o jaké povolení k pobytu (vízum) za účelem sňatku žádat, 2/ je automatické povolení k pobytu (vízum) za účelem sňatku dostat, 3/ pokud ne, jak rychle trvá vyřízení povolení k pobytu v ČR poté co se vezmeme v jiné zemi a o jaké povolení k pobytu by měl žádat? Ráda bych toto vyřídila s co nejjednodušeji. Něco jsem si o tom již přečetla, ale nějak nevím… Děkuji za odpověď.

 33. sňatek s cizincem – pobyt :
  Dobrý den, jsem občanka ČR, mám přítele v Íránu, chtěli bychom se vzít v ČR a zde i žít a pořídit si rodinu. On by nadále podnikal ve své zemi a vždy cca po 1,5 měsící by tam na 10 dní odcestoval a pak se vrátil. Jak postupovat – 1/ o jaké povolení k pobytu (vízum) za účelem sňatku žádat, 2/ je automatické povolení k pobytu (vízum) za účelem sňatku dostat, 3/ pokud ne, jak rychle trvá vyřízení povolení k pobytu v ČR poté co se vezmeme v jiné zemi a o jaké povolení k pobytu by měl žádat? Ráda bych toto vyřídila s co nejjednodušeji. Něco jsem si o tom již přečetla, ale nějak nevím… Děkuji za odpověď.

  Pokud se chcete brát v ČR, musíte příteli poslat pozvání, ale žádné takové za účelem sňatku není. A když to oznámíte na konzulátu, neznamená to, že automaticky dostane vízum. S vízy pro Íránce to není jednoduché, možná po něm budou chtít složit kauci, která se vrací při příjezdu zpět. A nebo je také možné, že vízum nedostane hned napoprvé… V případě, že by přítel přijel na turistické vízum a vy se vzali, může pak zažádat o dlouhodobý pobyt, což může trvat i přes měsíc, protože si vás může cizinecká policie pozvat na pohovor, zda se opravdu znáte a žijete spolu a potom teprve dlouhodobý pobyt udělit nebo neudělit. Pokud byste se vzali v cizině, tak po příjezdu do ČR si nejdříve musíte váš sňatek zaregistrovat na centrální matrice v Brně a pak poslat pozvání již svému manželovi, což už není tak složité. No a potom by v ČR zažádal o dlouhodobý pobyt. Taky je důležité mít všechny potřebné dokumenty, které jsou k sňatku potřeba.

 34. Prošlý pas :
  Dobrý den,
  pocházím z Arménie je mi 13 a v ČR žijeme přes 3 roky.O prázdninách mám letět k tátovi,ale mám prošlý arménský pas.V ČR máme dlouhodobý pobyt a nějaký pas.Jen jsem se chtěla zeptat jestli mě pustí do letadla.Letenky už jsou koupené,takže se to bohužel nedá vrátit.
  Děkují za odpověď

  Když chcete překračovat hranice ČR, musíte mít svůj pas, povolení k dlouhodobému pobytu v ČR nestačí.

 35. Ahoj. mam dotaz ohledne vcelku komplikovane situace (jak se podle uradu zda). Jsem ceska a mam pritele brazilce se kterym se v zari bereme. Pote chceme jet do UK bydlet (mame tam zajistenou praci jako Au pair). Jak to muzeme udelat abychom mohli jet do UK a bydlet tam – aby muj manzel tam byl legalne??ma si zazadat o prechodny pobyt tady??plati to i do UK??nebo jen v CR??… a dalsi problem je ze my budem doma jen dva tydny tak to se asi nestihne vyresit ze?..prosim jake jsou moznosti ziskat vizum jako manzel do EU…nikdo mi neporadil a urednici se odvraci..vsichni me posilaji jinama a nikdo neodpovi:((prosim poradte mi, uz jsem fakt z toho zoufala..

 36. Británie není v Schengenu, takže i když bude Tvůj budoucí manžel mít dlouhodobý pobyt v ČR, tak stejně musí žádat o víza do Velké Británie (teda pokud tam Brazilci potřebují víza, to nevím, jak to mají)
  A po svatbě to nějakou dobu trvá, než mu ten pobyt schválí, myslím, že za 14 se to nevyřídí. Ale kdo ví. Ale jak říkáš, ochota ze strany úředníků moc velká není.
  Když ten pobyt dostane, tak se může volně pohybovat po Schengenských státech max. 3 měsíce. Když tam chce být dýl, tak už musí žádat o dlouhodobý pobyt v té zemi. Ale jak říkám, Anglie do Schengenu nepatří, i když je v EU. To může rovnou žádat o pracovní vízum tam. Jako manžel občana EU má akorát výhodu volného pohybu v Schengenu, ale při cestování do třetích zemí pro něj pořád platí podmínky jako pro Brazilce.

 37. Dobrý den mam dlouhodobe povoleni k pobytu v ČR ,vizum me skonči 31.08.10 a hcy jit v srpnu do Anglie k přatelu na navštevu e to mogne?

 38. Dobrý den, měla bych jeden dotaz. Jsem slovenský občan ale už 11 let žiju v České republice a mám povolený k přechodnému pobytu. Já tady legálně pracuji, mám tady pojištění, všechno, neplánují na porod vrátit se zpět na Slovensko. Můj přítel je ale arménec a zatím mu 6 krát odmítli dát vízum do České republiky. Může dostat po narození dítěte vízum do Česka nebo musí žádat slovenský? Děkuji za odpověd.

 39. dobry den

  som obcan sr uz dlhsiu dobu zijem v cechach a chcel by som si tu spravit aj vodicsky preukaz, co vsetko k tomu potrebujem a aky je standardny postup
  dakujem

 40. Dobrý den, mala by som jeden dotaz . Ja a moja 2 ročná dcéra máme slovenské občianstvo,ale ja aj moja dcéra máme otca čecha,(máme to uvedené v rodných listoch).Ako by sme mohli získať české občianstvo, aký je postup.Žijeme v Prahe. Ďakujem za odpoveď.

 41. Dobrý den ja se chcy zeptat ja mam přechodny pobut 1,5roku jsem vdana za čecha 2 roky a v česku jsem 3,5roku jesli mužu požadat o trvaly pobyt.jsem z ukrainy.předem děkuji za odpoved.

 42. dobry den mam problem mame slovenske obcanstvy ale zijeme v ceske republike jak to mame robyt potom este aj pracak dakujem za odpoved

 43. Dobrý den,chcy se zeptat jsem cizinec a pracuij tady legalně už skoro rok. Mam dceru ale nejsem ženatej.tet‘ dělam řidičak.dostanu ho i kdyš nemam trvalé bydliště?jak na to?jsem ob.EU.

 44. Dobry den.Potřebovala bych poradit.Ja si zařizuji v ČR přechodni pobyt.Byla jsem na cizinecky policii a dali mi žadost abych to vyplnila a potřebuji ktomu smlouvu k pobytu.Kde ji muzu sehnat,nebo jak to ma vypadat?Předem dekuji za odpoved.S pozdravem Kóňová

 45. dobry den mela bych prozbu ma kamaradka vetnamka je tu nelegalne na cerno ale porodila tu ditr z vetnamcem ktery tu ma trvali pobyt nini ji cizinecka policije v praze chytila a chtej ji vyhostit,,nevim co bude z jejim malim jelikož je u me a me k ni nechtej pustit je zadrzena nekde v praze v taboře v ruzyni,,moc prosim o radu co mame delat,,prece nemuzou matku odloučit od ditete,,brzo dojde k vyhosteni snad do tydne a policije semnou nekomunikuje,,predem dekuji leova

 46. Dobrý den, to je nelehká situace, zkuste se obrátit na poradnu pro uprchlíky, snad Vám pomohou.
  Telefon je: +420 224 224 379

 47. jsem s Polska mam tady prechodni pobyt, v srpnu sem se vdala za obcana CR a ne mam tady pojsteni. prosi reknete co musim udelat abych mohla mit tady pojsteni, trvalej pobyt nemam, a taky nejsem zamestnana. prosim o telefonicky kontakt na cislo774053424 bud na adresu email kamcia1987@buziaczek.pl

 48. Dobry den, mam kamarada africana. Je to student a ma dlouhodobe vizum pro pobyt v cr. Co potrebuje k tomu kdyz by chtel jet na tyden nebo dva do UK? Predem dekuju za odpoved

 49. Dobry den,se svym pritelem Moldavcem chodim tri roky,prede dvema lety odjel z CR,protoze tenkrat o ctyri dny zmeskal datum,kdy se mel dostavit na urad pro prodlouzeni viza a prodlouzeni mu bylo zamitnuto.Odcestoval do Portugalska,prihlasil se na policii a vyrizoval si trvaly pobyt,pred tydnem mu zemrela matka a tak odjel zpet do Moldavie ji pohrbit,Prosim,poradte,jak jej muzu zase ziskat zpatky,pomohlo vy pozvani a snatek?Co na to nase urady?Pro nej by to znamenalo prodat i byt,ktery po sve matce zdedil a tak vsadit vsechno na jednu kartu,Jake mame sance?Predem dekuji za odpoved,J.Ruskova

 50. Dobry den.10,11,2010 odevzdala papíry na trvalý pobyt v Hraheckralove, 18,01,2011 mam jet vyzvednut trvalý pobyt, ale de, asi v Hradeckralovo? nebo v Trutnove? jsem Ukrainka bydlím v Náchode už 6 roku, 1,5 vdaná manžel Čech. Manžel chce aby také zažádala o občanství, co pro to je potrebno, až budu mit občanství, nebudu muset na Ambasádu kvůli pasu-papirum?

  předem DJAKUI

 51. Dobry den jsem ukrajinec. Mam v CR trvaly pobyt a podnikam zde (jsem truhlar). Na ukrajine mam manzelku s jednoletou dcerou. Chci je sem pozvat a zazadat o dlouhodoby pobyt (pokud mozno i o trvaly – pro dceru by to snad mohlo jít). Mamzelka je vysokoskolacka – lekarka – pediatricka. Na cizinecke policii mi rekli, ze mj (vyplneni hromady papiru) budou chtit slození jakesi jistiny cca 500 tis. Kč. ???? Je to možné? O co přesně jde? Takovýmito penězi nedisponuji. Mohu získat pro manželku a dítě papíry alespoň k dlouhodobému pobytu bez složenítěchto financí ??? Sergyi

 52. Dobrý den, prosím vás mužete mi poradit…? bydlím s maminkou v ČR ale sme občany SR. a chtěli by jsme trvalý bydliště v ČR, nevíte kolik to trvá než nam ho dají, nemáme ani přechodný pobyt a taky bych jsi potřebovla vybavit občanský průkaz protože už mi bude 16 let a jěště ho nemám takže nedaji mi pokutu že ho nemám nebo že jsem si ho jěště nevybavila? a ani nevím jestli budu muset kvůli OP až na Slovensko protože jsem od lidí slyšela že mi ho bez trvalího bydliště v ČR nedaj je to pravda?, jinak už v ČR bydlíme 2 roky. Předem děkuji když mi odpovíte na mé otázky.

 53. dobry den mam dotaz ohledně trvalého pobitu co potřebuji doložit když mam česky původ a národnost rumunskou budu potřebovat i česky rejstřík? je mi 19 roku matka i sourozenci již trvali pobit máji děkuji z odpověď

 54. Dobrý den, potřeboval bych poradit, přijel jsem do české republiky v roce 2007 od té doby jsem až do roku 2009 pracoval a měl jsem všechny papíry v pořádku. Vrátil jsem se kvůly přítelkyni kterou jsem si zde našel a chtěl bych si udělat řidický průkaz. Práci budu mít až za 2měsíce a proto jsem tento čas chtěl využít k tomu abych si udělal řidický průkaz, ale problém je v tom, že nemám potřebné věci jako je trvalý pobyt, zdravotní pojištovnu to vše jsem odevzdal zaměstnanci, který mi to vrátí až zas nastoupím. Můžete mi poradit, děkuji

 55. Dobrý den jsem slovenské narodnosti a chtela bych požádat o trvalý pobyt můžete me informovat jake doklady k tomu jsou potrebné . dekuji božena

 56. dobry den chtel bych se zeptat jestly jsou zakazane pracovni viza pro Ukrajince jsem z Ukrajiny a chtel bych jit pracovat do CR.Prosim jestly muzete poslat odpoved na moji Emailovou adresu.
  Poprpade kdy budou povoleny a kolik stoji a co potrebuji za dokumenty.
  A jeste jeden dotaz ve svem pase mam razitko ze sem si delal vizu na 90dni skupina C ale vizum sem nedostal nebude to vadit kdyz si budu delat jine vizum.Uz mam cojenskou knihu bylo to asi tim Nashledanou a predem dekuji za odpoved MILAn

 57. Dobry den,potrebujem poradit,sme slovaci ,ktori sa do CˇR pristahovali aj s dvoma detmi pred dvoma rokmi,momentalne cakame tretie dieta a vzdialena rodina by nas chcela prihlasit k trvalemu pobytu tu v CˇR,je to vobec mozne alebo musime cakat tych 5 rokov?ake doklady k tomu potrebujeme?dakujem Viera

 58. Dobrý den, měla bych dotaz jsem občankou Ceské republiky, ale žiji v cizine. Je možné aby jsem dostala hypotéku v Ceské republice na koupi bytu.
  Děkuji Dana Papadimitriou

 59. Dobry den, chtela jsem se zeptat, jestli nevite neco ohledne podavani pasu a na ukrajinske ambasade v Praze. Mam pritele, ktery pochazi z Ukrajiny, zije tu jiz 15 let, vystudoval tu a ukoncil skolu maturitou, ma zde trvaly pobyt ale propadl mu pas, na Ukrajinu nemuze vyjet, jelikoz nevime, jestli by nemusel na vojnu. Jestli mate nejake informace, prosim napiste mi. Dekuji

 60. Dobry den muže nekdo poradit prosim manžel je slovak žije v čr 13 mesicu manžele sme 3 mesice trvaly pobyt dostane až po dvou letech pobytu v čr přičemž musi byt 1 rok rodinny prislušnik,musi mit prechodny pobyt aby potom dostal trvaly pobyt nebo ne on totiž nema žadny v Hodoníne na cizinecke policii nam rekli že dnes je prechodny pobyt k ničemu.Dekuji

 61. Dobrý den, měla bych dotaz ohledně povolení k trvalému pobytu. Bydlím v pronajatém bytě v Praze 7. Majitel mi nechce umožnit se v bytě trvale přihlásit, navíc řeším i parkování, které v této lokalitě vzhledem k parkovacím zónám není bez trvalého bydliště možné. Nájemní smloouvu mám na jeden rok. Jsem původem ze Slovenska. Moc děkuji za radu.

 62. Co k tomu říci, najděte si ubytování u někoho, kdo vám umožní se přihlásit k trvalému pobytu. Nebo se zkuste přihlásit na místní úřad, pokud je to umožněno i cizincům.

 63. Dobry den.
  Mam dotaz ohledne ridickeho prukazu.Jsem Ceska zijici dlouhodobe v nemecku.Chtela bych vedet,zda si mohu udelat v Cechach ridicky prukaz,kdyz nemam obcansky prukaz ale jen cestovni pas.A take bych chtela vedet,za jakych podminek bych si v Cechach ridicky prukaz mohla udelat.Ridicky prukaz jsem jeste nikdy nevlastnila.
  Dekuji predem za radu.
  HEZKY DEN.

 64. Prosím o radu, jsem občankou Ukrajiny s trvalým pobytem v Čr. Chceme s přitelem letět na poznavací pobyt do Londýna a nevím jestli potřebuji vízum nebo ne. Přitel je Čech. Popřipadě jak vízum ziskam aq za kolik. Děkuji za odpovědi

 65. Do Velké Británie potřebujete vízum, protože není v Schengenu. Podmínky si zjistíte na konzulátu této země.

 66. Dobry vecer,prosim o odpovedi .jsem ceska vdana za egyptana .chtela bych vedet jestli vypis z banky ma byt overen z (mzv)a prelozen do cestiny nebo staci v anglistine . jestli HR LETTER z praci staci nebo je potreba pracovni smlouvu.manzel nemluvi cesky je problem aby dostal trvaly pobyt nebo ne.jak dlouho trva dobu cekani na vyrizovani trvaleho pobytu .prosim poslat podrobne informace o potrebne papiru.Dekuji predem

 67. dobry den,ja sem ukrainka,mam partnera cecha,tetj narodila kluka,a jinu adresu tryvaloho bydlista,jako partner.

 68. Dobry den.

  Jmenuju se Kristine Karakhanyan a pochazim z Armenie a mam armenske obcanstvi. V Ceske republice ziju se svou rodinou jiz 15 let a mam tam udelen trvalej pobyt.

  Chtela bych se zeptat, jestli potrebuju viza do Portugalska jako student. Jsem tam pres program ERASMUS a vysila me do ceska skola na dobu 5 mesicu.

 69. dobri den,ja sem ukrainka.partner obcan CR,mame miminko7mis.ckluk ma ukrainske i ceske obcanstvo.chtela bych se zeptat,jestli potrebuju ckluk vizu do ukrainy.

 70. Pokud ma Kluk česky pas a Ukrajina nevižaduje Vizum na občany ČR tak mužete cestovat bez problemu nebo jestli vi ho mate jako matka v pasu tak taky mužete na Uk

 71. Dobry den mam dotaz chceme se vzit ale muj pritel je s Kazachstanu nevime si rady kde nam vystavi povoleni a dokumenty dekuji

 72. dobrý den,
  jsem česka a mám pritele vietnamske narodnosti,jsme spolu uz asi 4roky,a nema vizum ani zadny doklad o tom ze muze pobyvat v čr.mame spolu dceru ktera už ma 2apul roku,je i uvedeny v rodnem listě jako otec,bydlime spolu.bojimese ze ho chytnou,muzete nam poradit jestli se da neco delat.chceme spolu normalne zit.mockrat dekujeme naschle

 73. Posted by mili on 10. Srpen 2011 at 10:14

  dobrý den,
  jsem česka a mám pritele vietnamske narodnosti,jsme spolu uz asi 4roky,a nema vizum ani zadny doklad o tom ze muze pobyvat v čr.mame spolu dceru ktera už ma 2apul roku,je i uvedeny v rodnem listě jako otec,bydlime spolu.bojimese ze ho chytnou,muzete nam poradit jestli se da neco delat.chceme spolu normalne zit.mockrat dekujeme naschle

 74. dobry den, zijeme v uk a chystame se do Cr vlastnim osobnim vozidlem. v Anglii neni povinna vybava vozidla- zajima me kdyz jedeme do Cr a budeme se tam par dni osobnim vozidlem pohybovat – je nutno to vse nakoupit? dekuji za odpoved.

 75. Dobry den ja jsem z mongolska a mam tu trvaly pobyt. A chtela si bych pozvat (aby tu stravily dovolenu) tetu s jejim manzelem na 1mesic. Poradite mi co mam udelat nebo co budu potrebovat az pujdu na cizineckou policii? Dekuji predem za odpoved.

 76. Dobry den. Chtel bych se zeptat, jestli musi mit cizinec s trvalym pobytem v CR obcansky prukaz nebo ne ?

 77. Cizinec s trvalým pobytem občanský průkaz mít nemůže, to by musel nejdřív požádat o občanství České republiky.

 78. Dobrý den. Mám dotaz, můžete mi poradit? S manželem jsme se vzali 28.12.2010 v Turecku. Sňatek byl legalizován i ČR v letošním roce. V lednu měl manžel zákaz od Němců K5. Tentom zákaz skončil 15.5.2011. Nyní si žádá o vízum, aby mohl za mnou přiletět do ČR. Já v Turecku jen za letošní rok byla do 4, ledna a pak od jara dalších 52 dní.Když volám na ambasádu, tak mi řekli 15 kalendářních dní a může to trvat i 30-60 dní dle problematiky než se dozví zda dostane vízum.Avšak na ambasádě asi zapomínají říkat lidem, jeďte domů, možná jednou Vám dáme vědět.Nevím, nerozumím tomu již a nechápu, pokud manželství je uznané oběma státy, zákaz zrušený, proč vše tak dlouho trvá. Pokud jsme manželé nebyli a já mu vyřizovala pozvání v naší zemi, netrvalo to tak dlouho a nebyl problém v naší zemi. Nechápu prostě nyní.
  Je vůbec nějaká šance?
  Nebo je snažší se odstěhovat za manželem?

 79. Dobry den,
  potrebuji vycestovat do Londyna. Jsem obcankou Ukrajiny, na uzemi Ceske republiky mam trvaly pobyt. Prosim o info zdali to je dostacujici. Cetla jsem , pokud mam trvaly pobyt v EU, tak nemusim mit vizum do Velke Britanii ale drive to bylo potreba. Ted jsem zmatena co je spravne. Predem dekuji.

 80. dobry den mam dotaz podal sem zados o trvaly poby uz 2roky jnže mel sem pozastavene protoze mel sem vyhoštěni a cekal sem na soud není uz vyhoštěni nema zados beži dal mam osmi letu ceru a sem ženaty s češku žij v splečne domacnosi dali mi vizum na180dní pořad cekam daj mi trvaly nebo dlhodoby pobyt

 81. Dobrý den,

  prosím o radu. Mám velice dobrou kamarádku a ta se spřátelila s cizincem pracujícím v Čechách, ze země EU. Zjistila ale, že tu je zaměstnán na černo. Chtěla by s ním žít a i se za něj provdat, protože plánují dítě. Co by se stalo, kdyby na něj přišla nějaká kontrola, je možnost vyhoštění? Jaké má ona možnosti? A on?

  Děkuji moc za informace

  Zuzana

 82. Dobrý den, moji rodiče mají trvalý pobyt v ČR, ale nemají zde české občanství.
  Za 2 měsíce mi bude 15let, narodila jsem se v ČR, jenže nevím jak dostat české občanství, protože naši moc Češtinu dobře neovládají, co mám dělat?

 83. dobry den,
  potrebuje se nutne obcan ruska s trvalym pobytem v CR pri zapisovani nove koupeneho bytu do katastru, prokazat dokumentem o dosavadni adrese pobytu, ktery neni soucasti pasu ani viza?
  dekuji

 84. Dobrý den, mám dítě předškolního věku, které je po otci (s nímž nežijeme) stát. příslušnosti české a po mě, slovenské. Zajímalo by mne, jaké jsou mé povinnosti, když ho chci umístit do mateřské školy v ČR, ač sama jsem podnikatelkou v SR a v ČR budu pracovně nadále však živnostníkem SR. Dítě má trvalý pobyt v ČR i v SR, musím nás hlásit na cizinecké policii? Má dítě nárok na zdravotní pojištění hrazené státem v ČR?
  Děkuji

 85. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, zda musí mít občan Ukrajiny, který má ale trvalý pobyt v ČR, vízum při cestě do Velké Británie, která bude trvat 9 dní (jedná se o studenty – školní poznávací a výukový zájezd).
  Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
  Z. Hrubá

 86. můj přítel je Turek a v Turecku i žije.Chtěli bychom se vzít u nás v české republice.Jak mám postupovat se žádostí o uzavření manželství a co k tomu bude potřeba vyřídit?Děkuji

 87. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co musíme udělat aby jsme dostali vízum od ČR. Přítej je ze Srbie a chtěl by tu zůstat.ma pracovní vízum,ale to nevim na jak dlouho plati. Děkuji za odpověď Trantová

 88. Dobry den, prosim vas o radu. Pred dvema lety jsem se vdavala v Argentine za Argentince, ted chceme oba zpet do CR, mame i cesky oddaci list, jak mame postupovat a jake dokumenty (popr. razitka) potrebujeme k tomu, aby i muj manzel byl tady legalne, mohl pracovat atd.., zkratka aby mel stejna prava (povinnosti) jako vsichni obcane CR? Dekuji

 89. Dobrý den. Má kamarádka je cizinka (UK) národnosti,chtěli bychom s kamarádkou jed jen na výlet do Německa,co proto má kamarádka udělat,aby jed mohla?Ale vízum nemá přes cizineckou policiii udělané,ale přes zprostředkovatele(či agenturu),udělané… Můžete nám poradit. Děkuji.

 90. Dobrý den jsem z Ukrajiny trvalý pobyt mám již 10 let v České republice.Před měsícem jsem na ukrajině získal řidičské oprávnění a tady mě řekli,že takový průkaz zde není platný.Musím udělat řidičák v České republice?

 91. A na Ukrajině nevydávají nějaký mezinárodní řidičák, který by platil v Evropě a dál? Určitě něco takového musí existovat.

 92. dobry den je mi 56 let ziji od 1982 v Recku. Vceske republice mam odpracovanych 9 a 1/2 roku. Chtela bych se zeptat kdy mam podat zadost o duchod.
  dekuji Dana Papadimitriou

 93. Dobrý den, přítel je ze SR a má i povolený pobyt. Je možné mu v ČR vydat pas,nebo kvůli němu musí jet na SR?Děkuji

 94. Dobry den,

  Cizinec nema vizum v Cechach ale narodilo se mu dite. Maminka ditete je Ceska. Bude cizinec poslan zpatky domu.Mela bych dodat ze otec ditete neni z EU.

  Dekuju predem za vasi radu.

 95. Dobrý den,jsem cizinka a bydlím v praze 15 let mám trvalý pobyt a všechny potřebné věci k tomu a chtěla bych se zeptat jestli by moje dcera,která bydlí v praze od malička(chodila tu ož od školky a češtinu dokonale ovládá),by mohla od 15ti dostat českou občanku či nikoli.Předem děkuji za odpověď

 96. Dobrý den, jsem občanka SR a žiji v ČR už víc než 4,5 roku, jsem vdaná za občana ČR už 3 roky a máme spolu syna, taky občana ČR, mám už víc než 2 roky přechodný pobyt a chtěla bych žádat o trvalý pobyt a následně o občanství, ale bohužel žijeme v pronajatém bytě a majitel s potvrzením trvalého pobytu nesouhlasí. Můžete mi prosím poradit jaké mám možnosti??

 97. Dobry den…ako dlho musi mat obcan EU prechodny pobyt v CZ aby si mohol spravit ridicsky prukaz?

 98. dobry de nevím jestli píšu na správne misto ale mam takovi problem muj bracha je Slovák pracoval tady pomalu 3 kokem nedavno přišel o práci pobiral podporu pul roku a když si chtěl požadat o davku v hmotnej nouzi tak mu bylo řečeno že nema nárok protože chyběj mu nějaké body a je pro ně zatěži at nežada nebo bude vyhošten jako kdyby tady dělal problémi muj bracha čestne tady v Cechach pracoval a odvadzal štau dane takže nevim kde je problem mužete mi prosim poradit děkuji

 99. Dobrý den,vdala jsem se za itala,bydlíme v ČR,potřebovala bych mu zařídit trvalý pobyt v ČR +trvalé bydiště ,mohli byste mi poradit co vše je nutné zařídit.Děkuji za brzkou odpověď De Bortoli

 100. Mám pocit, že lhůta k získání českého řidičáku je 185 dní pobytu. Jinak info se dá najít na stránkách magistrátu.

 101. je to tak, z vlastnej skúsenosti viem, že vodičák dostanete až po pol roku prechodného pobytu

 102. Dobrý den, prosím o informaci, mamka je Polka, je tady 31let, ted ji končí pas, kde má žádat o nový?popřípadě o prodloužení?Vždy to bylo v Praze, ale přesnou adresu nevíme.Děkuji za odpověd.

 103. Dobrý den. Rada bych se zeptala.Muj přítel je slovák.pracuje zde v čechách už 2,5 roku přes pracovní agenturu. chtěl by české státní občanství.Co pro to má udělat? díky

 104. Musí v ČR mít trvalý pobyt minimálně 5 let. Žádost se podává na odboru matrik na městkých úřadech podle trvalého bydliště.
  Potřebujete:

  formulář – Dotazník k žádosti o udělení státního občanství ČR (není na webových stránkách k dispozici, žadatel vyplňuje na úřadě)
  doklad totožnosti – cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, průkaz azylanta apod.
  matriční doklady – rodný list, oddací list (popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela); je-li do žádosti zahrnuto dítě, připojí se jeho rodný list
  žádost
  životopis, je-li žadatel starší 15 let
  doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbude své dosavadní státní občanství, nebo doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství žadatel obstarává až po obdržení příslibu udělení státního občanství České republiky, který vydává Ministerstvo vnitra!

  Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

  Platí se správní poplatek 10 000,- jen v případě kladného vyřízení žádosti.

 105. dobry den ,mam dotaz mam pritele zijiciho v belgii v Bruselu uz asi 6 let,pritel tam je ale na cerno,tudis i na cerno pracuje….nema vyrizenou pobytovou kartu je to puvodem Alziran,do belgiie prisel pres Francii kde zil take dva roky na cerno,chci jet za nim Do Bruselu kde si chci najit praci,pokud ji ale nenajdu musim se do tri mesicu vratit zpet,s pritelem se chceme vzit,ale preci jen jsme se chteli vic poznat pro to ten navrh ze tam pojedu a najdu si praci pokud ji najdu zustanu tam dele a mame tak moznost se vic poznat,jake jsou moznosti prosim,uz mam informace ze to lze vzit se pouze u nej v Alziru a nebo u nas v ceske republice,nevime ale jak to muzeme udelat kdyz púritel by sem musel prijet z belgie pres nemecko,mysleli jsme ze by to risknul napsala bych mu i pozvanku ale nevim staci pouze muj dopisv nemecinea jeden v cestine ze pritel je pozvany do cech na mou adresu? chceme pri jeho prijezdu jet na konzulat Alzirsky v Praze kde by nam mohli take poradit ale ja se obracim na vas jake mame moznosti abych sem tedy pritele dostala na jeho Alzirsky pass? coi se stane pokuid by to pritel risknul a prijel sem a pak by jsme sli k vam na policii kde bych ho zapsala na moji adresu nerada bych aby vznikli problemy a ani nevim hjake dokumenty pritel musi sebou mit ? moc vam dekuji za vasi odpoved petra jezova muj tel 608254075,moc dekuji nashledanou a hezky den

 106. Takže přítel nemá žádné vízum ani pobyt v Schengenu? To potom nemůže jít na žádný úřad, jinak by ho asi vyhostili. Bez legálnosti pobytu na území si nemůže vyřídit dokumenty potřebné ke sňatku.

 107. Dobrý den, já jsem Vietnamka a v ziju tady v cechach 7 let, mam trvaly pobyt a chodim do skoly. Chtela bych se zeptat, planuji jet do Velke Britanie na pracovni pobyt (1rok) ale nevim jestli bude nejaky problem u me kvuli tomu ze nejsem clenem EU? A jestli nebudu muset zaridit vizum a nebo pojedu normalne jako ostatni clenove EU? Mate nekdo s tim zkusenost? Dekuju predem za odpoved.

 108. Dobrý den, jsem Vietnamka s trvalým pobytem v ČR. Chtěla bych se zeptat, zda mohu země EU navštívit (v rozmezí 1-6/14 dnů), aniž bych potřebovala vízum, a konkrétně pak u jakých zemí EU.

 109. Dobry den, prosila bych o radu. S partnerem (Turecko) jsme jiz zhruba rok a ctvrt manzele (a ted cekame dite) a na vyrizovani prechodneho pobytu a ostanich zalezitosti si manzel najal pravnika. Momentalne manzel ceka az mu z Turecka prijde novy cestovni pas (stary byl propadly) a v pondeli by mela uplynout lhuta, do kdy ma dodat pas a ostatni doklady, coz nam advokat dal vedet az ted na posledni chvili. Zhruba do cervna lonskeho roku tu byl manzel na zaklade zadosti o azyl, potom ji advokat ukoncil a do ted zde pobyval na zaklade jakesi „cekaci doby ve vyrizeni zadosti“ nebo tak neco. Zajimalo by mne kdyz tato doba ted tedy konci zda je tu pak manzel nelegalne, ci bude vyhosten nebo co nas ceka. Advokat bohuzel moc sdilny neni. Dekuji za odpoved

 110. Dobrý den,

  chci se zeptat, chceme zaměstnat slováka, je nutné aby si zažádal o vystavení českého rodného čísla? Jedná se o jeho první zaměstnání v ČR.

  Moc Děkuji

 111. Dobrý den,prosím o radu přítel (Guinea) chce přijet do ČR,momentálně hraje fotbal (Tunis).Co je potřeba,aby mohl přijet?Děkuji za odpověď.

 112. Dobrý den,potřebuji poradit…
  má budoucí žena je Ukrajinka a před svatbou musela odjet na Ukrajinu ohledně shengen vízumu.
  Chci za ní jet ale nevím jestli mohu jet jako občan ČR na občanský průkaz nebo cestovní pas.Tuhle otázku mi nedokáže zoodpovědět ani cizinecká Policie.Pokud někdo ví o tomhle tak prosím o info,budu velmi vděčen, e-mail: 608354601@seznam.cz Mnohokrát děkuji.

 113. Samozřejmě, že musíte mít pas, když jedete na Ukrajinu tzn. mimo Schengen. Nevím o žádné vyjímce ohledně této země. Vyjímku nám například dali Chorvati, ale i tak je to jen na jejich dobré vůli, že do země pustí Čecha jen s občankou.

 114. Dobry den!
  Jsem občanka Ukrajiny, žijici v ČR, s prechodnym pobytem (učel-rodinny). Co všechno potrebuji pro vstup (14 dni) do Švycarska? (vizum a t.d)
  Predem dekuji za poskytnute informace!
  S pozdravem Levinska

 115. K vyšeuvedenomu dotazu ohledně Švycarska, ješte bych poprosila, kdo už navštivil tuto zemi aby sdelil nejake informace na: hanka.levinska@email.cz
  Za každičkou informace budu vilice vdečna, jilikož cestuji poprve, tak určite se bude hodit každa rada, upozorneni, nazor..
  Dekuji
  Levinska

 116. Švýcarsko je v Schengenu, takže Vám stačí pas a Váš doklad o pobytu v ČR.

 117. Potřebuje vízum a pokud ho chcete pozvat, tak vyplníte formulář Pozvání, které necháte ověřit na cizinecké policii a potom mu ho pošlete.

 118. Dobrý den chtěl bych se jenom zeptat jestli může cizí občan, který má zde v ČR trvalý pobyt pracovat legálně ve všech zemích EU? Děkuji Denemark

 119. Prosim kdo muze poradit,pritel dostal povoleni pro praci ale jen na Polsko,pochazi z Ukrajiny,co potrebujeme,pokud se chceme vzit v Cesku,ja jsem z CR,staci aby prijel jen na dovolenou do Ceska a jak ziskat povoleni pro praci tady v Cesku,dekuji moc za vsechny rady,opravdu se v tom nevyznam

 120. Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Mám slovenské občanství a v české republice už žiji cca 10 let společně se svou dcerou, které je 11 let. Jsem rozvedená. Trvalý pobyt já i dcera taky máme v české republice. Dcera má taky slovenské občanství.Ale teď by jsem chtěla mě i dceru oficiálně přihlásit k trvalému pobytu na územý slovenské republiky. Zdědila jsem byt po tatínkovi, který před dvěmi roky zemřel. Jak mám postupovat, když chci změnit trvalé bydliště z české republiky do slovenské republiky?

  Děkuji P.K.

 121. dobry den chtela bych se zeptat mam pritele v tunisku a chteli bysme se spolu vzit a pritel by chtel prijet sem do ceska a najit si tady praci,ale pozvani je moc drahe tak bych se chtela zeptat zda by bylo mozne ze by mi muj pritel poslal vypis z jeho uctu a ja bych potom mohla dokazat ze ty penize opravdu mame??? nebo kdybych mela vypis z uctu ale na jine jmeno???byl by to muj ucet ale byl by napsan na jine jmeno mohlo by to tak byt?? prosim dejte mi co nejrychleji vedet dekuji vam novotna.

 122. Peníze musíte mít na svém osobním účtu nebo v hotovosti. Přítel by Vám je musel poslat na Váš účet.

 123. Dobrý den.Rád bych se zeptal,kde si jako Rumunský občan mohu v Praze vyřídit pas.
  Abych nemusel jet do Rumunska.Předem díky za odpověď.Ladislav K.

 124. Dobry den,sem obcanka CR a sem provdana nekolik let za Iranskeho prislusnika ale oba nezijeme na Ceskem uzemi,trvale zijeme nekolik let v Nemecku a mame spolu dceru ktera ma Nemecke a Ceske obcanstvi…..chtela bych se zeptat jestli muj manzel ma take narok na cesky pas a nebo obcanstvi……..dekuji za odpoved Jeanny.B

 125. Přítel z Tuniska má mé pozvání.Skolika dny můžu počítat,že mu dají?Chceme se vzít tady v ČR.Pozvání má od 1.1.2012-30.6.2012.Když jsem v prosinci dala dělat pozvání,tak jsem na kontě měla asi tak 12tisíc.Ted až on půjde na ambasádu a já už mám na kontě víc peněz-budou koukat na to kolik mám ted,nebo co bylo v době žádosti?Moc děkuju za odpověd.Mám z toho jen nervy.

 126. Může dostat vízum maximálně na 90 dní. To Vám museli říct už na cizinecké policii, na kolik dní Vám stačí peníze. Takže rozhodující je, jakou částku jste předložila v okamžiku ověřování pozvání na ICP.

 127. Manžel může požádat o české občanství po pěti letech trvalého pobytu v ČR. Pročtěte si další podmínky, které musí splnit.

 128. Dobry den, chtela bych se zeptat, zda na 14 denni pobyt v Chorvatsku je potrebne vizum. Jsem cizinka s trvalym pobytem. Dekuji za odpoved.

 129. Zjistěte si, jaké má Vaše země podmínky vstupu do Chorvatska, trvalý pobyt v ČR na tom nic nemění.

 130. Dobrý den,

  jsem občankou Ukrajiny s trvalým pobytem v ČR. Chtěla bych se zeptat, zda potřebuji vízum do Turecka, pokud bych tam jela na dovolenou. Děkuji za odpověď.

 131. Dobrý den potřebovala bych poradit , přítel chce přijet sem do ČR Z BULHARSKA , o co všechno se mám postarat kdyz neumí česky .. Prosím poraďte mi

 132. Dobry den,
  sem ze Slovenska a končí mi občansky prukaz Pmusím jít na Slovensko nebo si ho mužu udelat tady?Prosím o radu.

 133. dobrý den chtel semse vas zeptat mam ČR kamaratku a ta nema obcanku jeste si ji nebyla udelat od 15 let a a skoncil ji bobyt ČR mnela jenom prechodny pobyt a ten ji skoncil pret 5 rokami a chtela bysi udelat ČR obcanku dalo byse udelat obcanka na ceske ambasade a jeste bysem se chtel zeprat jestli ji muzou vyhodtit v ČR vona tu ma rodinu a pritela dekuju za odpoved

 134. Občanku může dostat občan ČR nebo cizinec, kterému udělili po žádosti české občanství (žádat se dá po pěti letech trvalého pobytu v ČR). Tak to asi kamarádka nesplňuje, jestli to dobře chápu.

 135. Dobry den, mam na Vas dotaz.
  Jsem cizinka(z Ruska), jsem vdana v CR uz 3 roky a mame s manzelem spolecne dite, v lete 2012 jsem dostala trvaly pobyt. Ale zivot se trochu zkomplikoval a ja chci rozvist se s manzelem, muzete mi prosim poradit kde musim zacit? Takze aby kvuli tomu neprisla o trvaly jestli je moznost zmenit ucel trvaleho pobytu ze slouceni s rod.prislusnikem – manzelem na slouceni s ditetem?
  Budu vdecna za rychlou odpoved!

 136. Prosím Vás, o odpověď na mou otázku. Když nechci s citových důvodu se zbavit občanstvi své rodné vlasti,mužu-li dostat Česke občanstvi? Nebo stači požadat cestovní pas EU abych mohla někam se podivat, kam mohou občane EU?Mám tady kus sveho života víc než 5let trvalého bydlení,rodinu apod.

 137. já vás žádala o radu, jak pro přítele získat po vypršení 14 denního víza – vím že se zadáva na tři měsíce – tak jak mohu získat pro něj přechodný nebo trvalý pobyt protože jsem neměla na pokrytí tří mněsíců dost prostředků na dv a týdny chtěli po mně 75000 jedná se o člověka z egypta díky Věra

 138. Dobrý den, turistické vízum na určitou dobu pozvání prodloužit nejde, ani ho nelze změnit na přechodný nebo trvalý pobyt. Bohužel Vám s tím neporadím.

 139. Pokud máte v ČR trvalý pobyt, můžete s dokladem o trvalém pobytu a svým ukrajinským pasem cestovat do zemí Schengenu.

 140. Dobrý den,je vůbec možné nedostat nikdy vízum do ČR?Mám manžela v Tunisku a bude po3tí žádat,ale jsou tam i chlapi,co už mají tady i děti,žádají po8mé a vízum nemají.Prý se můžeme odvolat k soudu,ale copak jsme se brali,abychom se soudili?Na ambasádě v Tunisku mě k tomu nemohl úředník nic říct-a kdo tedy???Na tohle lidé platí daně???

 141. Dobrý den.
  Kamarádka pracovala v Plzni 5 let a před dvoma měsíci odjela do Francie za prací, no tam se ji nedařilo kvůli problémům s pojištěním a přístupu zaměstnavatele a vrátila se zpátky.Akorát je problém v tom, než najde znovu práci tady (protože na původní místo ji nevemou) neví jestli by ji na úřadě práce zaregistrovali.Je to slovenka, nemá zatim ani přechodný pobyt a na Slovensko se vracet nechce, má tady přítele a taky shánět práci takhle na dálku je obtížnější.Je možný, že by ji úřad práce podpořil ve vzdělání kdyby měla zájem o rekvalifikační kurz? Bohužel má taky málo finančních prostředků a rodiče jí nepomůžou.

 142. Dobrý den, pokud nemá v ČR žádný pobyt, pochybuji, že ji úřad práce jakkoli podpoří. Zkuste se ale zeptat přímo tam.

 143. Dobrý den mám dotaz. Potřebují židové vízum stejně jako normální cizinci? Jelikož mám známého, který je žido-rusák. Slyšel sem něco, že Židové vízum nepotřebují, ale pak zase četl, že potřebují. Nevyznám se. Potřebují Židové vízum stejně jako normální Ruský občan nebo je to odlišné? DĚKUJI.

 144. Dobrý den Jesem občanem SK a chtěla by jsem být občanem CZ Co pro to musím udělat ? Nebo je možné si nechat občanství SK a občaství dostat CZ ? Žiju tady 10 let mám 8 let trvalý pobyt manžela děti ale co ještě potřebuji Je trvalý bobyt CZ Děkuji za odpověd Ludmila

 145. Dobrý den,
  četla jsem Váš text ohledně cestování cizinců mimo ČR ale chtěla jsem se zeptat,jestli můžu odjet na jeden den do Polska,když jsem občanka Ruska? Mám v ČR trvalý pobyt, žiju tu 17 let a manžel je čech.

  Děkuji za odpověď, Sloviková

 146. Můžete cestovat do všech zemí Schengenu (to je i do Polska) s platným pasem a dokladem o trvalém pobytu v ČR.

 147. Dobrý den, mam dotaz. Před osmi lety moje mama se mnou (bylo mi 11 let) emigrovala z Běloruské republiky do České republiky kde požádala pro sebe i pro mě o politický azyl. 5 let na to jsme obě dvě obdržely české občanství. Chtěla bych vědět, zda za těchto okolnosti existuje možnost oficiálně navštívit své příbuzné v Bělorusku, a zda mi návštěvou v Bělorusku nehrozí zadrženi z tamní Běloruské strany. Potřebuji poradit jak mám v tomto případě postupovat. Ministerstvo vnitra české republiky(azylové oddělení) nám na základě udělení českého občanství odebralo ještě platné pasy Běloruské republiky. Je celkem možné a pravděpodobné, že nás Běloruská republika na základě platných pasu stále eviduje jako jejich občany. Je totiž možné, že i přes udělené vízum mi muže na hranici po konfrontaci z Běloruskou databází muže hrozit zadržení. Proto se ptám, co, a jaké kroky mám učinit abych se vyvarovala těmto možným trablům. Věřím, že mi pomůžete. S pozdravem občanka ČR (19 let).

 148. Dobry den. Jsem ceska a Mam pritele ktery zije v Irsku ale pochazi z pakistanu.Nema vizum a cekame spolu rodinu.Na cizinecke policii mi bylo sdeleno ze aby mohl prijet musela bych mit na ucte pres sto tisic coz nemam. Deti budou mit pritelovo prijmeni.Je nejaka jina moznost aby tady projel za ucelem slouceni rodiny?

 149. Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Můj přítel pochází z Pobřeží slonoviny a nyní žije na pobytovou kartu v Tunisku kde studuje. Chtěl by za mnou na návštěvu do České republiky a jednou zde se mnou žít. Můžete mi poradit co vše musí mít,aby mohl do mé země na návštěvu? Zda mu stačí pas a povolení k pobytu které dostane na ambasádě nebo zda musím já někam zde v ČR. děkuji moc za radu.

 150. Dobrý den, bude si muset vyřídit schengenské vízum do ČR. Vy mu můžete poslat pozvání, aby měl větší šanci, že vízum dostane. Tím se totiž za něho zaručujete a předkládáte dostatečné množství peněz na jeho pobyt a cestu zpět. Avizuji, že to není jednoduché.

 151. Zeptejte se na příslušném městském úřadě, kde se žádá o občanství. Platí se za něj 10 tisíc Kč a pozbývá se původní občanství.

 152. Záleží jaké má dotyčný občanství a podle toho se na něj vztahují zákony jako na kohokoli jiného.

 153. Dobrý den děkuji za radu ohledně přítele z Pobřeží slonoviny. mám ještě jeden dotaz. když přítel půjde ve své zemi na ambasádu a zažádá o vízum za turistickým účelem má také šanci se do ČR dostat? četla jsem že musí mít pozvaní nebo aspoň musí doložit papír o ubytování. Lze udělat to že mu poskytnu pouze ubytování aby měl nějaky doklad… nebo budou na cizinecke policii vyžadovat stále peníze. byla bych jen osoba která ho ubytuje ne zvoucí osoba. Moc vám děkuji za radu…

 154. I když napíšete dopis, že bude bydlet u Vás, bez pozvání má dost malou šanci, že dostane vízum. Peníze se dokládají v případě vyplnění formuláře Pozvání. O vydání víza rozhoduje konzulant a těžko může někdo dopředu říct, jak to dopadne.

 155. Dobrý den,
  Prosim vás o sdělení informace o sloučení s rodinou s občanem ČR.
  Prosim vás ,mám za manžela Čecha ,a chci se udělat sloučení s rodinou,jsem dnes chodila na cizinecku policie a byla mi sdělena informace,ze musím jít do Ruska a udělat novy pas s příjmením manžela a aby on pak údelal pozvaní.Prosim vas odepište jesli je to pravda.Protože ženy na překážkách chovaly se jako vůbec ne tušíly co rikalý,ja potřebuju vědet co je pravda a co ne,protože jít do Ruska není tak jednoduché ,a proč bych měla když uz jsem tady.Skoro skončí mi můj vízum a proto prosim o informace.
  Děkuji.
  P.S
  Ještě chci se zeptat jesli někdo tak dělal odepiste.

 156. To se mi moc nezdá. Zkuste se informovat na ruském konzulátu v Praze, pokud jste změnila jméno, zda Vám vystaví nový pas na základě oddacího listu. Protože běžně na konzulátu nové pasy vystavují a není potřeba kvůli tomu jezdit do své rodné země.

 157. Dobry den,
  chtela bych se zeptat ohledne pritele, Litevce. Zili jsme spolu 3 roky v Anglii a ted se spolu chystame do Prahy. Mame 5 mesicniho syna a ja se ptam, co je potreba udelat aby zde mohl pracovat, mit zdravodni, socialni pojisteni atd. Vzhledem k tomu ze je to EU si myslim, ze vlastne nic teoreticky nemusi…? Akorat zda li musi nekde nahlasit prechodne bydliste, aby se mu zacaly pocitat ty roky (coz ted nevim jestli byly 2 nebo 5 let) kdy muze zazadat o trvale bydliste. Zaroven by me zajimalo jak to je s tim zdr. pojistenim. Dekuji Magdalena

 158. Až přijede, zajde si na Ministerstvo vnitra a zažádá o přechodný pobyt. Pokud se tady neožení, může zažádat po pěti letech o trvalý pobyt. Pokud se vezmete, může zažádat po dvou letech od svatby. Jestliže bude pracovat, zdravotní a sociální pojišění za něj platí zaměstnavatel, jinak si musí zřídit komerční zdravotní pojištění. VZP takové nabízí, je skoro srovnatelné s tím veřejným. http://www.vzp.cz/klienti/cestovni-a-jine-komercni-pojisteni/komplexni-zdravotni-pojisteni-cizincu
  Sociální pojištění není povinné, pokud je dotyčný nezaměstnaný.

 159. Dobry den, narodila jsem se v Angole/ jižni Afrika.
  Mam trvaly pobyt v ČR kde ziju již 9let a ted se chci odstehovat do Irska za praci chci si zeptat zda potrebuji do Irska Vizun
  Predem dekuji za odpoved.

 160. Dobrý den, chtěla bych poradit. Můj přítel je Ind, žili jsme spolu v Praze, teď ho ale firma přeložila do Ameriky a bez platných víz nemůže v ČR žít. Chtěli bychom se vzít. POkud se vezmeme a já jsem narozená v ČR a mám EU pas, může zde pak přítel se mnou žít jako můj manžel nebo stále musí mít nějaké povolení?
  Děkuji moc, jsme v patové situaci a nevíme jak z ní ven.

 161. Když se vezmete, můžete pak manžela pozvat do ČR a on tu zažádá o dlouhodobý pobyt a po dvou letech může zažádat o trvalý.

 162. Irsko není v Schengenu, nejspíš vízum budete potřebovat, ale pro přesnější informace kontaktujte irský konzulát.

 163. Dobrý den, moc prosím o radu. Jsem Ukrajinka a zažádala jsem si v ČR o občanství. Každou chvíli by to mělo být už snad potvrzené. Ovšem asi za měsíc mi končí platnost ukrajinského cestovního pasu. Musím si zažádat o nový, nebo stačí ho pouze dočasně prodloužit? Nejsem si jistá, jestli bych ho pak s dvojím občanstvím potřebovala?

  Předem děkuji za odpověď, Viktorie

 164. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně mé kamarádky. Je z Demokratické republiky Kongo. Je tu od roku 2006 a má již české občanství. Je tu úplně sama se dvěma malými dětmi a chtěla by sem dostat svoji maminku. Je možnost dostat sem maminku na „pozvání“ a ona tu pak zažádá o azyl, nebo o trvalý pobyt? Jak by se dala tahle situace řešit? Předem moc děkuji za radu..

 165. Dobrý den,

  chci se zeptat, když jsem dostala Listinu o udělení státního občanství České republiky a čekám na vydání rodného listu, občanky a pasu, jak mohu mezitím cestovat? Je možné ještě využívat kartičku o povolení k pobytu?

  Děkuji

 166. Dobrý den, když si přítelkyně zažádá o schengenské vízum (chce přiletět do čr na 10 dní), dostane vízum pouze na těch 10 dní s nějakým konkrétním datem, které na zastupitelském úřadě uvede a nebo na celých 90 dní např od 1.7. do 19.9.? Jde mi o to, jestli se vízum vydává opravdu na konkrétní počet dní a datum a po vydání víza nelze dobu příletu a odletu měnit, a nebo jestli vízum bude platit 90 dní od 1.7. a přítelkyně může v této době přijet do čr kdykoli.
  Děkuji

 167. Vízum bude platit 10 dní. Do pasu se udává platnost víza od a dalších 90 dní, v tomto rozmezí se musí uskutečnit cesta, jinak vízum propadá.

 168. Dokud nedostanete české doklady, cestujete stále jako cizinec s trvalým pobytem v ČR. /Mít svůj původní pas a kartičku trvalého pobytu/

 169. Dobry den,
  chtela bych se zeptat, jestli je jednodussi/vyhodnejsi (s ohledem na vyrizovani dokladu) uzavreni snatku s cizincem v CR nebo v zahranici? Ja mam ceske obcanstvi, pritel ma obcanstvi Senegalu a momentalne zijeme oba v zahranici mimo EU, radi bychom se ale prestehovali do Evropy a zili zde. Pokud prijede se mnou do CR (nejspise na turisticke vizum..?) a vzali bychom se v CR, o jaky pobyt pak ma zadat, a muze o nej zazadat z CR nebo musi vycestovat?
  V pripade, ze bychom se vzali v zahranici, muze pote prijet rovnou se mnou do CR nebo musi zadat o vizum ci povoleni v zemi puvodu?
  Dekuji

 170. Dobrý den.Chci se zeptat co potřebuji na policii abych získal povolení k sňatku s občankou Ukrainy.Slyšel jsem,že výpis trestního rejstříku.Jestli ano jak je možné ho získat.Protože máme obavy,že jet zpět na Ukrainu není vhodné.

 171. Vypis z rejstriku trestu neni treba. Je to popsano v sekci Snatek s cizincem.

 172. Jeho nepusti, nebo az po hodne dlouhem cekani..nejdulezitejsi je ho sem dostat.. pak kdyz uz je tady, tak ho uz nedostanou pryc. muzete se vzit atd. ja se ozenil pro tento ucel jeste pred prvni navstevou v zahranici na rychlovku. a stejne to bylo pak extremne tezke.
  ambasadori jsou prvni linie boje proti cizincum, proto tvrde jdou proti vsem a sikanuji lidi s dokladama.. vzdy najdou nejakou chybu.
  mezinarodni vztah je jenom pro silne nervy. ale bojovat s byrokracii je zapotrebi, neni mozne, aby nejakej tajtrlik co neni dost dobry pro praci v soukrome firme, urcoval soukromy zivot lidem..

 173. Dobrý den,
  můj snoubenec je cizinec a není z EU. Hodně o tom čtu, ale nějak nemohu najít přímo náš případ.
  Kdy by můj přítel dostal český pas? Po získání trvalého pobytu nebo až po získání českého občanství? A jak by to probíhalo? Děkuji.

 174. Po pěti letech trvalého pobytu na území ČR, může cizinec požádat o české občanství. Pokud je mu uděleno, může si vyřídit český pas.

 175. Dobrý den, manžel má přechodný pobyt v ČR do roku 2019. Rádi bychom jako turisté navštívili Holandsko a Rakousko na několik dní. Potřebuje manžel, který je občanem mimo EU nějaké další vízum, když má platnou modrou kartu a cestovní pas?

  Děkuji.

 176. Dobrý den, manžel další vízum nepotřebuje, tím že má přechodný pobyt v ČR, se může pohybovat v celém Schengenu. Při cestování musí mít s sebou český doklad o pobytu a svůj pas.

 177. Dobrý den, s pritelkyni (ruska) jsme zadali o prechodny pobyt. Behem zadani jsme se vzali a dolozili na MVCR oddaci list. Zena si vzala me prijmeni. Ted nam prisla vyzva o dolozeni pasu s novym prijmenim manzelky, ktery mame dodat do 30 dnu jinak cely proces bdue zastaven Ale do ruska si vyridit novy pas pojedeme az za mesic takze to drive jak za cca 40 dni dolozit nestihneme. Co mame delat? Jak se vyhnout problemum?

 178. Zkuste se zeptat na ruském konzulátu. Konzuláty totiž také vydávají nové pasy pro své občany žijící v zahraničí.

 179. Dobry den
  Chci se zeptat zda mi nekdo muze poradit ohledne me pritelkyne s kterou jsem skoro rok puvodem z bulharska, cekame spolu uz sest mesicu syna a domnivame se ze nema asi jeden mesic placene pojisteni i kdyz je tady skoro pet let zda muze zadat a dostat trvaly pobyt.
  Dekuji za radu a odpoved Kavka

 180. Zajděte si na pojišťovnu a tam vám řeknou, jestli máte nějaký dluh. Ten případně zaplatíte a pak zažádáte o trvalý pobyt.

 181. Dobrý den, potřebuju radu, co má Američan udělat pro to, aby mohl bydlet v Čr? Všude nacházím jen pravidla pro obyvatele třetích zemí. DĚKUJI MOC

 182. Dobrý den, přítel získal schengenské vízum pro více vstupů za účelem turistiky, které mu platí až do června. Při prvním pobytu v ČR bydlel v hotelu, ale teď na jaře by chtěl přijet a bydlet u mě doma. Je to možné? Při žádosti o vízum se prokazuje doklad o ubytování pouze pro první vstup, takže nevíme jak to funguje u vstupů dalších. Když bydlel poprvé v hotelu, znamená to, že i při dalších vstupech musí mít zajištěné ubytování v hotelu? Nebo může přijet i bez rezervace a bydlet na soukromé adrese? Nevím kam se s tímto dotazem obrátit, na internetu jsem našla jen obecné informace. Moc děkuji za odpověď.

 183. Petro, když má víza, nemusí nic řešit. Byrokratická stránka věci je dávno vyřešená a veškeré ty vstupní požadavky jako hotel, letenka, jsou jen formální požadavky kvůli vízu, neznamenají, že se musí realizovat. Vůbec nemusí bydlet v hotelu, ani napoprvé. Přihlásit se na cizineckou je spíš lepší, kvůli delšímu pobytu v budoucnu. Ale dělal bych to jenom napoprvé, nevím, proč by někdo pendlující sem a tam se pořád hlásil. Jó zákony chtějí nesmysly, aby se i občan EU hlásil v jiných zemích EU, aby se občan SR třeba hlásil že jde do zahraničí.. To jsou totální nesmysly a nikdo to nedělá. Není zapotřebí brát cizineckou politiku příliš vážně, tam je klíčové dostat vízum. O nic jiného nejde.

 184. Po příjezdu by si měl zřídit zdravotní pojištění a zažádat o dlouhodobý pobyt.

 185. Dobrý den,
  kamarád je z Rumunska. Pracoval tady jako OSVČ. Bohužel se mu podařilo ztratit veškeré doklady a teď neví co má dělat. Protože se při žádosti o nové nemá jak prokázat. Mohli by jste nám prosím poradit jak by měl postupovat? Děkuji

 186. Dobrý den, nejlepší asi bude, kdyz si zajde na rumunskou ambasádu a tam mu vystaví náhradní doklad.

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s