Přehled států a kategorií státních příslušníků, kteří jsou nebo mohou být vyňati z povinnosti dokládat doklad o cestovním zdravotním pojištění na základě mezinárodní smlouvy

Bosna a Hercegovina

Státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Černá Hora

Státním příslušníkům Černé Hory je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář MNE/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Chorvatsko

Státním příslušníkům Chorvatska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář HR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Japonsko

1) Vyslaní zaměstnanci japonského zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné

Japonští občané, kteří jsou zaměstnáni na území Japonska a jsou vysláni svým zaměstnavatelem na území ČR, aby zde pro něj vykonávali smluvní činnost, nebo japonští občané, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR, jsou vyňati z povinnosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář  J/CZ101, jako doklad o tom, že se na něj vztahuje režim smlouvy.

2) Rodinní příslušníci vyslaných zaměstnanců japonského zaměstnavatele a osob samostatně výdělečně činných

Tito rodinní příslušníci předloží namísto dokladu o cestovním zdravotním pojištění potvrzení o svém zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku vystavené japonským velvyslanectvím a dále potvrzený formulář J/CZ 101, který bude vystaven na jméno osoby, od které je jejich zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku odvozeno.

3) Zaměstnanci tuzemského zaměstnavatele a jejich rodinní příslušníci

Občané Japonska, kteří jsou na území České republiky v postavení zaměstnanců u tuzemského zaměstnavatele [tedy nejde o vyslané pracovníky nebo občany Japonska, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR (nepředloží tedy formulář J/CZ101) – viz bod 1], spadají do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Do tohoto systému pak na základě čl. 11 a 6 smlouvy spadají i jejich rodinní příslušníci (doprovázející manžel/ka a děti). Tyto osoby tedy předloží průkaz pojištěnce jedné z českých pojišťoven provozujících veřejné zdravotní pojištění.

4) Ostatní občané Japonska nespadající pod body 1 – 3

U občanů Japonska, kteří nespadají do některé z kategorií uvedených v předchozích bodech, bude v zásadě vyžadován doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, pokud případně nebude prokázána jiná z výjimek uvedená v § 180j odst. 4 téhož zákona.

 

Jemen

Státním příslušníkům Jemenu je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Kuba

Státním příslušníkům Kuby je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Makedonie

Státním příslušníkům Makedonie je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář RM/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Srbsko

Státním příslušníkům Srbska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář YU/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Turecko

Státním příslušníkům Turecka je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář TR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Stipendijní program ERASMUS MUNDUS

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia v rámci stipendijního programu Erasmus Mundus, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný zastupitelskému úřadu před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území.

DRŽITEL EVROPSKÉHO ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU EHIC
Občan třetí země, kterému byla vydána karta EHIC v jiném členském státě EU, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle  § 180j odst.1 zákona o pobytu cizinců, a to z důvodu uvedených v § 180j odst. 4 téhož zákona (z důvodu existence mezinárodní smlouvy – tj. Smlouvy o Evropské unii).
FULBRIGHTŮV STIPENDIJNÍ PROGRAM – doklad o zdravotním pojištění Fulbrightovy komise předkládaný stipendisty, stážisty a dalšími cizinci, kteří získali toto stipendium
Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia jako stipendisté, stážisté apod., kteří získali stipendium od Fulbrightova programu, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území. Fulbrightova komise vydává těmto cizincům pro účely žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu „Potvrzení o zajištění finančních prostředků a účelu pobytu“. Vynětí z povinnosti předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění však neplatí pro rodinné příslušníky stipendistů Fulbrightova programu.
PROGRAM „MLÁDEŽ V AKCI“ EVROPSKÉ KOMISE – zdravotní pojištění sjednané s pojišťovnou AXA pro účastníky akce Evropská dobrovolná služba

Evropská komise (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA) uzavřela skupinovou pojistnou smlouvu ve prospěch účastníků akce Evropské dobrovolné služby garantovanou společností AXA Belgie. Pokud je k žádosti podané účastníkem programu Mládež v akci, akce Evropská dobrovolná služba, předložen doklad o zmíněném pojištění, nevyžaduje se další doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění pro účastníka uvedené akce se v průběhu jeho účasti v tomto programu vztahuje rovněž na jeho manžela/manželku, za stanovených podmínek na partnera/partnerku a dále na děti účastníka Evropské dobrovolné služby a děti jeho manžela/manželky či partnera/partnerky.

 Zdroj: MVCR

Čeština pro cizince

Čeština pro cizince

Centrum pro integraci cizinců nabízí již několik let kurzy češtiny pro cizince. Základem nabídky jsou otevřené kurzy češtiny pro cizince, nabídka se ale postupně rozšiřuje – nabízíme nejen kurzy otevřené, ale i kurzy přípravné, intenzivní, specializované i kurzy pro děti.

Kurzy češtiny v současnosti pořádáme v následujících místech:

Praha

Kolín

Kladno

Liberec

Kutná Hora

Mladá Boleslav

Pro zobrazení rozvrhů klikněte na město, které vás zajímá!

Prostředky k pobytu – důležité změny

Od 1.1.2012 se nařízením vlády č. 408/2011 (pdf, 279 kB) ze dne 7. prosince 2011 mění výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2012 a to následovně:
7 068 Kč u jedné osoby
10 144 Kč u dvou osob v rodině
13 813 Kč u třech osob v rodině
17 269 Kč u čtyřech a více osob v rodině
Dále k 1.1.2012 dochází nařízením vlády č. 409/2011 (pdf, 233 kB) ze dne 7. prosince 2011 ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima:
Částka životního minima jednotlivce (osoby, která není posuzována společně s jinými osobami) činí měsíčně 3 410 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč.
Výše uvedené změny se vztahují na žádosti podané v době od 1.1.2012
Zdroj: MVCR

Cestování dětí s vlastním pasem

Obecně platí i pro děti (tj. nezletilé osoby) základní pravidlo cestování s vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem či průkazem totožnosti).
Některé státy umožňují cestování dětí i bez vlastního dokladu, a to za podmínky, že cestují spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsané (v zásadě s cestovním pasem, některé státy umožňují zapsání také do průkazu totožnosti). Tuto skutečnost však doporučujeme před cestou ověřit u zastupitelského úřadu státu, do kterého plánujete cestovat. Možnost cestování dětí (státní příslušnosti některého ze schengenských států) zapsaných do cestovního dokladu rodiče však končí nejpozději 26. června 2012, poté bude platit povinnost každého dítěte prokázat se při cestování svým vlastním platným cestovním pasem.
Co se týče možnosti volného pohybu po EU/Schengenu, pokud je dítě zároveň rodinným příslušníkem občana EU – občanem třetí země – vztahují se na něj stejné možnosti pohybu po EU/Schengenu, jako na dospělé.
Zdroj: MVCR