Pozvání cizince do ČR

Pozvání k návštěvě České republiky
Pozvání ověřují odbory cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky (OCP KŘP), na základě předložení vyplněného tiskopisu Pozvání fyzické nebo právnické osoby.
K ověření Pozvání je místně příslušný
 • kterýkoli OCP KŘP, pokud je zvoucí osobou občan České republiky (ČR) nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,
 • OCP KŘP podle místa hlášeného pobytu cizince na území ČR, pokud je zvoucí osobou cizinec.
Pozvání se podává na úředním listinném tiskopisu po ručním vyplnění předepsaných kolonek. Každý jednotlivý tiskopis je označen svým vlastním číslem, pod kterým je útvarem OCP KŘP evidován. Z toho důvodu nelze tiskopis Pozvání stáhnout z  internetu; lze ho však pro ruční vyplnění získat na kterémkoliv OCP KŘP. Výjimkou při vyplňování tiskopisu  jsou dvě pracoviště OCP KŘP v Praze 3, Olšanská 2 a Karlových Varech, Závodu míru 725/16, kde zvoucí osoba na místě vyplní příslušné kolonky tiskopisu Pozvání na počítači, poté jsou údaje policistou vytisknuty do tiskopisu Pozvání a dále je vytisknutý tiskopis s daty zpracován policistou daného OCP KŘP.
Prokázání totožnosti a vyplnění tiskopisu Pozvání:

1. zvoucí fyzická osoba, je-li občanem ČR nebo cizincem s povolením k pobytu nad 90 dnů, prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu (pasu) nebo dokladu vydaným ČR s povolením k tomuto pobytu; v tiskopisu Pozvání uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území ČR,
2. zvoucí právnická osoba v tiskopisu Pozvání uvede název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, tiskopis opatří razítkem právnické osoby, jménem, příjmením a podpisem osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán).

Zvoucí osoba v tiskopisu Pozvání dále uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení, příp. další jména, den, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území ČR. V rubrice “Zve do České republiky“ vyplní počet dnů, na které je cizinec zván a pro které jsou zajištěny prostředky k pobytu (doba pobytu zvaného cizince na území ČR); rubrika „Od … Do …“ je předpokládané časové období vstupu zvaného cizince na území ČR.
Rozsah převzatých závazků:
1. Je-li Pozvání ověřováno pro potřeby udělení jednotného schengenského víza k pobytu do 90 dnů, může podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), zvoucí osoba převzít jako závazek
 • veškeré finanční náklady související s pobytem zvaného cizince, nebo
 • finanční náklady související pouze s ubytováním zvaného cizince.
2. Je-li Pozvání ověřováno pro potřeby udělení dlouhodobého víza, zavazuje se zvoucí osoba podle § 15 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (zákon č. 326/1999 Sb.), k převzetí závazků k úhradě nákladů
 • spojených s obživou cizince po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR,
 • spojených s ubytováním cizince po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR,
 • spojených s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého,
 • spojených s pobytem cizince na území ČR, což představuje aktuální cenu letenky do domovského státu nebo do státu, na jehož území má cizinec povolen pobyt; aktuální cenu letenky je možno vyhledat na internetu na adrese např. http://www.Letenky.cz, http://www.StudentAgency.cz.
Na požádání OCP KŘP je zvoucí osoba povinna prokázat schopnost splnění závazku vyznačeného v tiskopisu Pozvání tím, že disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanovém v § 13 zákona č. 326/1999 Sb., k zajištění prostředků k pobytu na území ČR a to:

1. předložením peněžních prostředků alespoň ve výši

 • 0,5násobku částky existenčního minima na 1 den pobytu (u osoby činí částka existenčního minima 2.200 Kč měsíčně) stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, jestliže tento pobyt nemá přesáhnout dobu 30 dnů,
 • 15násobku částky existenčního minima, jestliže má tento pobyt přesáhnout 30 dnů s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,
 • 50násobku existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

2. předložením dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

Schopnosti splnit závazek vyznačený v tiskopisu Pozvání, jedná-li se o zajištění prostředků k pobytu na území přesahující dobu 3 měsíců se prokazuje:
1. výpisem z účtu vedeného v bance znějící na jméno cizince, z něhož vyplývá schopnost disponovat peněžními prostředky, nebo
2. jiným dokladem o finančním zajištění, z něhož vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky nebo má zajištěnou úhradu nákladu spojených s jeho pobytem na území, nebo
3. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, k níž je na požádání cizinec povinen předložit výpis z účtu vedeného v bance, z něhož vyplývá, že může disponovat peněžními prostředky.

Jestliže zvoucí osoba na požádání OCP KŘP neprokáže schopnost splnit převzaté závazky, OCP KŘP ověření Pozvání odepře.

Uzavření cestovního zdravotního pojištění:  
1. pokud doba pobytu na území ČR nepřesáhne 90 dnů,  

 • žadatelé o vydání schengenského víza v zásadě uzavírají cestovní zdravotní pojištění v zemi svého pobytu, pokud to není možné, uzavřou pojištění v jakékoli jiné zemi; cestovní zdravotní pojištění musí být platné na území členských států Evropské unie a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele;
 • cizinci uzavřou cestovní zdravotní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich pobytu nebo pobytů na území členských států Evropské unie v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím,
 • minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.
2. pokud doba pobytu na území ČR přesáhne 90 dnů

 • dokladem o uzavření cestovního zdravotního pojištění při žádosti o udělení dlouhodobého  víza  je  doklad,  kterým  cizinec  prokazuje  pojištění  kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území ČR v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem, nebo v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt,
 • výše  sjednaného  limitu  pojistného  plnění na jednu  pojistnou událost činí  nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.
Prokázání schopnosti splnění závazku nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v tiskopisu Pozvání v jejich skutečné výši, jak stanoví § 180 odst. 6 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb.
Ověření tiskopisu Pozvání
OCP KŘP ověří tiskopis Pozvání do 7 pracovních dnů ode dne podání vyplněného tiskopisu Pozvání k jeho ověření. Za ověření jednoho tiskopisu Pozvání zaplatí zvoucí osoba správní poplatek ve výši 300 Kč v kolkových známkách.
Zvoucí fyzická osoba je povinna se dostavit na OCP KŘP, a to 7. pracovní den ode dne podání vyplněného tiskopisu Pozvání k jeho vyzvednutí (po dohodě s OCP KŘP lze vyzvednout i dříve). Obdobná povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby.
Informaci o době platnosti ověřeného tiskopisu Pozvání získá zvoucí osoba na pracovišti OCP KŘP.
Reklamy

154 komentářů: „Pozvání cizince do ČR“

 1. Dobrý den,

  prosím Vás nedá se najít a vytisknout Váš formulář k pozvání cizince do ČR na internetu? Nebo lze pozvání napsat na list papíru bez formuláře?? Neříkejte mi, že musím na cizineckou policii v ČR, vyzvednout formulář, odevzdat ho, počkat 7 dní a pak mohu pozvat svou kolegyni z JAR , pracující v UK na víkend do Prahy??? Děkuji za odpověď. Hanka Pospíšilová

  Odpověď: Dobrý den, pro formulář si opravdu musíte dojít na cizineckou policii, tam jej vyplnit a předložit finanční prostředky v hotovosti nebo ve výpisu z účtu, prokázat svojí totožnost a zaplatit kolek. Pak si pozvání po týdnu vyzvednete ověřené a teprve potom jej můžete poslat své kolegyni.

 2. Dobrý den
  Prosím vás chci se zeptat jakou finanční částku potřebuju na to aby sem přijel kamarád z Alžírska? A ještě když pojedu na ten inspektorát mám si vzít sebou osobní údaje kamaráda z Alžírska? Děkuji S.Veronika

  Odpověď: Částky se mění podle životního minima v ČR, zeptejte se přímo na cizinecké policii, do pozvání akorát vyplňujete jméno, trvalé bydliště, datum narození a číslo pasu zvané osoby. Vyplněné údaje prověřují až na konzulátu.

 3. Kamarádka z Novosibirska – týden v Česku : 2020,-Kč x 5 dní tj.10100 Kč předložit na cizinecké policii na hotovosti, můj průkaz totožnosti,dále zařídit pro ní zdravotní pojištění po dobu pobytu, zaplatit kolek 300,-Kč, vyplněný formulář odevzdat a po 7 dnech osobně vyzvednout na cizinecké policii. Pochopila jsem správně?
  Děkuji za odpověď.

 4. Dobry den,
  prosim Vas, proc pouze zvouci osoba musi predlozit doklad o fin. prostdedcich, proc to nemuze byt castecne i ze strany cizince. Predem dekuji za odpoved.

 5. Pro Annu:
  Domnívám se, že je to z toho důvodu, aby se zodpovědnost uvalila na zvoucí osobu a zaručila tak, že její host sem nepřijel za nekalými úmysly a zase spořádaně odjel. Je ale běžné, že zvaná osoba ze třetí země skládá na konzulátu peněžní kauci, která jí je po návratu do vlasti opět vrácena.

 6. Pro Martinu:
  Je možné, že se ještě připočítává cena letenky. Peníze se nemusí předkládat v hotovosti, stačí aktuální výpis z účtu. Také stačí před úřednicí podepsat prohlášení, že pojištění uhradíte při příjezdu zvané osoby (ta se může pojistit sama již ve své zemi) Jinak je to tak, jak píšete.

 7. Chci pozvat pritele ze Srbska na 30 dni,kolik musim ukazat penez?Je lepsi pozvani nebo zvaci dopis?Pojisteni si muze vyridt v Srbsku pred odjezdem?Nebo musim ja v CR,dekuji

  Odpověď: Přesnou částku nevím, pošlete dotaz na infoscpp@mvcr.cz
  Vyplňte formulář pozvání a nechte ověřit na cizinecké policii. Pojištění si může vyřídit již před odjezdem, Vy pouze na cizinecké policii podepíšete prohlášení, že bude mít pojištění. To se potom předkládá spolu s pozváním na cizinecké, až se tam bude po příjezdu přítel registrovat.

 8. Dobry den,
  pritel je z turecka, chtela bych se zeptat, jestli i pro turecko plati dane podminky.cetla jsem totiz, ze od 1.1.2008 jsme uzavreli s tureckou nejakou dohodu o moznosti cestovani bez viza. taky bych me zajimalo, jestli nevite pribliznou castku penez, ktere bych mela prokazat, dejme tomu na tyden nebo dva….
  dekuji
  Kaja, Praha

  Odpověď: Občané ČR mohou do Turecka cestovat bez víza za turistickým účelem do 90 dnů. Turci musí žádat o schengenské vízum, proto pro vás jako zvoucí osobu platí stejné podmínky. Částku si zjistíte na CP infoscpp@mvcr.cz

 9. Dobrý den,
  mam přítele z Venezuely a chtěla bych se zeptat jestli potřebuje vízum, pozvání a nebo jiné dokumenty, když zde bude po dobu do 90dnů….nebo jestli stačí jen zvací dopis.
  Děkuji

  Odpověď: Blíže bych se informovala na české ambasádě v Caracasu: http://www.mzv.eu/wwwo/mzv/default.asp?ID=21426

  Pozvání je úřední dokument, zvací dopis vlastně nemá žádnou váhu při udělování víza.

 10. Dobry den

  Jsem zrovna na taiwanu a vyrizuju viza pro moji poritelkyni a chtel bych se zeptat jestli muzu najit cizineckou policii tady. Nemam moznost jed do ceska pro zvaci dokument a cekat na to tyden. Je mozne najit tento dokument na ambasade nebo muzu jenom napsat zvaci dopis.

  Dekuju

  Odpověď: Formulář pozvání by snad měli mít na české ambasádě. Nevím ale, jestli je možné ověřit pozvání tam a nebo jestli tady v ČR na cizinecké policii. Samotnou mě to zajímá. Pokud to možné je, tak mi prosím dejte vědět.

 11. Dobrý den,
  mám dotaz. Kamarádka chce přijet z Ruské federace. Potřebuje ode mne potvrzení o poskytnutí ubytování či pozvání? Jaký dokument jí mám zaslat v případě abych nemusel prokazovat prostředky k ubytování, obživě atd? (v případě, že ona bude prokazovat prostředky na konzulátu ČR v rusku?) Na stránkách MVČR v oddělení formulářl jsem našel
  Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování a také Pozvání do České republiky,nevím, který z těchto dokumentů je třeba ale mám dojem, že u pozvání vždy musím překládat mé finanční prostředky, nebo je tomu jinak? (kamarádka tvrdí že ona bude prokazovat finance v Rusku)

  Předem díky za odpověď

  Jakub

  Odpověď: Pokud jí budete posílat formulář pozvání, musíte na cizinecké policii předložit finanční prostředky také. Formulář o poskytnutí ubytování se předkládá na CP, kdyby tu žádala o dlouhodobý pobyt. Formulář, s kterým finanční prostředky prokazovat nemusíte asi bohužel není.

 12. pro Martina: Po tom co jsem zatim zjistil se da zvaci dokument zaridit pouze u CP v Ceske Republice, to znamena zkusit to zaridit s nekym z rodiny, nebo s prateli, kdo by vas pozval nebo mozna i na vas pokud ma nekdo v Cechach vasi plnou moc.

 13. a ja bych se chtel zeptat, nevite nahodou jestli se da ziskat studijni vizum do CR, kdyz bude cizinec studovat cestinu na jazykove skole schvalene MSMT ? Pritelkyne je z Venezuely a chteli bychom se presunout do Cech, coz je na delsi dobu dost slozite az nemozne. Je pripadne mozne prijet na turisticke vizum a posleze ho zmenit/prodlouzit v CR? At uz sehnanim prace a pracovniho viza nebo skoly a studijniho viza? nebo musime odcestovat z schengenskeho prostoru, zajistit nove vizum a vratit se? Jak se da pojistit cizinec v cechach? Jde o zdravotni i socialni? A pokud by mel cizinec studijni vizum (tzn. na delsi dobu) jak to funguje s pozvanim ve smyslu dolozeni financi? Mnohokrat dekuji za odpoved ci tip

  Odpověď: Podle mých zkušeností turistické vízum nešlo ani prodloužit ani změnit na jiný typ tady v ČR. Když jsme ještě nebyli v Schengenu, cizinci si prodlužovali dlouhodobá víza v některé ze sousedních schengenských zemích na ambasádě. Jazyková škola určitě zve studenty za účelem studia. Zkuste se zeptat třeba na Univerzitě Karlově na tomto tel. čísle: 224990455

 14. Dobrý den,
  Chtěla by jsem se zeptat, zda-li je nutné zařídit viza pro občana z Kolumbie, kdyz chce přijet do ČR z turistických důvodu jen na 1-2 týdny.
  Nestačí jen potvrzený zvací dopis?
  Předem děkuji

 15. Dobrý den,

  můžeme jako cestovní agentura vyřizovat pozvání pro cizínce , kterého zve Česká firma, která je naším klientem? Pokud ano, za jakých podmínek. Děkuji za odpověď.
  Helena Rejzková-CONDOR
  tEL.225000227

 16. Chtěl bych poprosit o radu jak postupovat ve věci, a za jakych okolnosti a podminek je mozne dostat dite cizince do CR. Vzal jsem si cizinku narodnosti Mongolske, bude tomu ted v cervenci rok..Manzelka tim ziskala zatim pouze prechodny pobyt nicmene v Cr je jiz tretim rokem, ale manzele jsme rok..Moje Zena ma z prvniho vzathu synka kteremu je 5 let s otcem nebyli oddani tazke manzelstvi nebylo, v rodnem listu je uvedeno pouze jmeno matky.Chtel bych se zeptat co vsechno budeme potrebovat aby se dite mohlo dostat tady do CR k nam..v rukou mame jeho rodny list notarsky overenou kopii a prelozeny do ceskeho jazyka.Dale pak mame cestovni pas syna..chtel bych se zeptat co budeme vse jeste potrebovat a jak dale postupovat. Jaky druh viza by se melo jednat zrejme o turisticke a jak dale postupovat aby dite ziskalo prechodny pobyt ci trvaly.Nicmene ve formulari ktery mam v rukou nelze pozvat dite samotne jelikoz neni starsi 15 let.Chteli jsme aby dite cestovalo s s doboru kamaradkou me zeny ktera ted poleti do mongolska a pri ceste zpet by ho sebou vzala…Je to vubec mozne takto provezt?Kamaradka ma prechodny pobyt na uzemi CR tudiz nepotrebuje pozvani nevim jak mam zajistit diteti vizum..Nebo to takto nelze a moje zena bude muset letet tam a zpatky si dite vzit?Mam z toho zmatek bylo by to mozne nejak strucne rici. Predem
  dekuji za odpoved.

 17. Dobrý den,

  jak je to s ověřováním, že zvoucí osoba disponuje dostatečnými fin.prostředky pro pobyt cizince v ČR? Slyšela jsem, že stačí čestné prohlášení a platební karta…je to pravda?

 18. Ahoj Ivka, prave vcera som bola na isp.ciz.policie a staci, ked sa preukazes platobnymi kartami a mimichodom ak mas zlatu kartu, absolutne to staci. Prefotia si ju len tam a to je vse.

 19. Dobrý den,

  mám pripraviť za našu spoločnost pozývací dopis pre pána zo Sýrie. Pán mi píše že mu ten pozývací dopis (potvrdený cudzineckou policiou) stačí, aby vo svojej krajine žiadal o víza, ale na vašej stránke som videla, že potrebuje tiskopis z cudzinecké policie. Možete mi prosím napíšať či je fakt potreba aj vyplnený tiskopis pozvánka alebo mu bude stačiť pozývací dopis napísaný na našom hlavičkovom papiery?

  Ďakujem.

  Katka/ Praha

 20. Dobry den , chtela bych pozvat sveho pritele Albance do CR, za ucelem predstaveni svym rodicum. Bydlet bude u nas, jakou castkou tedy musim disponovat….
  Dekuji
  M.Moravcova

 21. Rada bych se zeptala na stejnou otazku jako p. Moravcova a jaka viza k tomu potrebuje, aby vubec Ceskou republliku mohl navstivit.

 22. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat.Mám přítele v Tunisku a chtěla bych ho pozvat do ČR,abych ho představila své rodině.Bude bydlet u nás,proto se chci také zeptat jakou částkou musím disponovat?A jaké doklady on bude potřebovat,aby mohl vycestovat sem do ČR a ještě jakou částkou on musí disponovat?
  Předem děkuji za odpověď.
  L.Samuelov

 23. DObrý den,

  chtěla bych se zeptat na to samé co už bylo zmíněno v předešlých 3 posledních dotazech, mám přítele ze Sharm el Sheiku a chtěla bych ho pozvat do čr. (seznámení s rodinou, bydlení zajištěno u nás dome, atd) Co je k tomu potřeba.

  děkuji
  K.Š

 24. dobrý den, ráda bych vzala svého přítele Albánce do Česka, ale nevím, jak to učinit, zatím spolu bydlíme v Řecku, kde je nelegálně, jelikož nemá povolení k pobytu.Prosím poradte, na koho se mám obrátit a jaký finanční obnos by to vyžadovalo.Děkuji Veronika

 25. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat mám přítele v turecku a chtěla bych tam být déle než 2 měsíce.Vím že se všude píše že když nepřesáhnete 90dnů nemusíte mít vízum .Mě jde o to kdybych praktikovala to že 3měsíce bych byla v Turecku a pak měsíc tady v čechach a pak zase v turecku zda to jde nebo těch 90 dnů je jen jednorázově.
  Děkuji za odpověď
  Lenka

 26. Dobrý den chci pozvot přítele africké národnosti žijícího v anglii a chci se zeptat jestli musí mít vízum a pokud ano jak ho vyřídím a kolik by to asi stálo jedná se o pozvání na 14 dní.Předem děkuji za odpověd.

 27. Dobry vecer chtela jsem se zeptat jakou potrebuji financni castu na to aby zamnou dojel kamarad z Alžírska,ale ubytovani pro nej mam jako ze by byl u me doma. A kde je ta cizinecka policije? a jake doklady bych potrebovala?Dekuji predem za odpoved prosim napiste mi je to dulezite dekuji

 28. Dobry vecer,

  chtela jsem se zeptat jakou potrebuji financni castku na to aby zamnou priletel pritel z Alžírska, ubytovani pro nej mam u me doma. kde je ta cizinecka policie? jake doklady bych potrebovala?Dekuji predem za odpoved prosim dekuji

 29. Dobrý den, chci se zeptat mám přítele který pochází z Alžírska a máme menší problém. On chce přijet do ČR a bydlet tu se mnou a s mou rodinou, prosím je to možné? co ktomu vše potřebujeme aby tady mohl žít a jak se sem k nám dostat. On mi říkal něco o nějakém papíru kde já musím podepsat že tu bude v pořádku. Předem děkuji za odpověd na víše uvedený e-mail. Děkuji, s pozdravem Jitka

  Odpověď: V první řadě by bylo na místě mu poslat pozvání a předložit peněžní prostředky, kterýa on s ním bude žádat o víza. Také se skládá na českém konzulátu v jeho zemi kauce, která se vrací po příjezdu zpět do své země. Pokud by Váš přítel vízum dostal (asi turistické max. na 90 dní) nastává otázka, co bude dělat po vypršení této lhůty? Turistické vízum nelze změnit na dlouhodobý pobyt.

 30. Dobrý den,

  mám dotaz: mám kamarády, jeden je z Kosova a druhý z Azerbajdžánu – ten druhý nyní ale dlouhodobě žije a pracuje v Jižní Korei (Soulu).

  Pokud je chci pozvat na návštěvu, musím prokazovat finanční prostředky (bydlet budou u mě) – v jaké výši, když je chci pozvat cca na měsíc? Pojištění si zařídí sami – dokládat to budou tady při registraci na cizinecké policii – bude to postačující?

  Poradíte, prosím, jak dlouho předem je potřeba pozvání poslat a co vše se bude požadovat dokládat ode mě?

  Děkuji předem a přeji pěkný den,

  Leona Nová.

 31. ahojte ja som zo slovenska.. a aspon to tu mate ako- tak napisane nie ako na nasich strankach.. Ja sa chystam na cudzinecku policiu zajtra lebo v piatok tam boli len do 12-tej.. chcem pozvat priatela na slovensko.., takze ked tam pridem potrebujem- obciansky, vyplnit tlacivo, nejake kolky asi..ale to by sa tam malo dat kupit, aj ,ze vlastnime byt nejaky doklad??a vypis z uctu?? alebo ako?? mozete mi to napisat?? lebo ked tam teraz pridem ,aby som mala vsetko a nech nemusim stale behat.. Dakujem budete zlate.. ked mi napisete aj na mail budem radsej 🙂

 32. Dobrý den,
  Prosím vás chtěla bych se zeptat ,jestli to hotové pozvání musím poslat pouze poštou nebo to lze třeba i oskenovat a poslat,nebo faxem,jestli je to možné nebo ne??
  Děkuju

  Odpověď: Pozvání se musí předat na konzulát v originále.

 33. mam přítelkyni v Rusku může přijet do Česka i bez zvaciho dopisu? Musí prokazovat že má peníze i když bude bydlet u mě 90 dní?

 34. Dobrý den, nevím jak to udělat a co vše zařídit, chce ke mě přijet kamarádka z Ruska na 90 dní, potřebuje pozvání a co dál, psala, že na projití celní kontrolou potřebuje 3650,- dolarů, je to možné? Poraďte co mám dělat.
  Díky za rychlou odpověď a pomoc, s pozdravem Jirka

 35. Dobrý den,
  mám přítele z Indie a chtěla bych s ním žít v Čechách. Jakým způsobem ho mám pozvat do ČR?Chtěli bychom spolu začít podnikat v ČR.Je to vůbec možné???
  Díky Klára

 36. Dobrý den,

  rád bych do České republiky pozval známého, který je občanem Kuby. Po návštěvě Česka by se rád vydal dále do zahraničí, konkrétně do Španělska, kde má příbuzné. Zajímalo by mě, zda za něj mám finančně ručit pouze během jeho pobytu v ČR, nebo až do jeho odletu z Evropské unie.
  Děkuji za odpověď.
  Josef Heřmánek

 37. Za pozvaného ručíte po celou dobu pobytu na vízum, které dostal na základě Vašeho pozvání.

 38. Vízum :
  Dobrý den,
  mám přítele z Indie a chtěla bych s ním žít v Čechách. Jakým způsobem ho mám pozvat do ČR?Chtěli bychom spolu začít podnikat v ČR.Je to vůbec možné???
  Díky Klára

  Mám stejný dotaz jen přítel je z Turecka.
  O pozvání slyším dnes prvně.
  Čekat do vstupu Turecka do EU se nám opravdu nechce.
  Děluji za odpověĎ.

 39. Dobrý den,
  mám přítele v Tunisku a chtěla bych se zeptat,jestli je možné,aby přijel do Čr na 14 dní. Vím,že mu musím poslat pozvání a doložit určité doklady na ispektorátu cizinecké policie. Ale setkla jsem se s tím,že když chtěl přítel vycestovat na pozvání,které jsem mu chtěl poslat,stejně mu jeho země nechtěla dát vízum. Údajně kvůli tomu,že nemá více jak 30 let a není ženatý. Nerozumím tomu,tak jsem se chtěla zeptat jestli je vůbec něco takového možné.Za odpověď děkuji Petra.

 40. Prosím o formular na pozvani z Thajského kralovstvi na 14 dnu.

  Dekuji Novotná

 41. Dobry den, mam pritele kubance , ktery zije ve Spanelsku . Chtely by jsme se vzit , ale nivim jak na to . Muzeme se vzit ve Spanelsku , nebo musime v Chechach ? Co budu potrebovat ? Prosim muzete mi poradit . Mockrat dekuji Holubova

 42. dobrý den,mám známou v Rusku a chtěla by přijet na turistické vízum na 30 dnů a psala, že potřebuje prokázat solventnost.Četl jsem že stačí vyplnit formulář „Doklad o ubytování“ a nemusí prokazovat solventnost.stačí když se já prokáži dostatečnou částkou?Je to pravda?a kde bych se měl obrátit.Děkuji za odpověď.

 43. Jirka :
  Dobrý den, nevím jak to udělat a co vše zařídit, chce ke mě přijet kamarádka z Ruska na 90 dní, potřebuje pozvání a co dál, psala, že na projití celní kontrolou potřebuje 3650,- dolarů, je to možné? Poraďte co mám dělat.
  Díky za rychlou odpověď a pomoc, s pozdravem Jirka

  Ahoj Jirko,mám stejný problém jako ty a nemůžu najít nikde odpověď.můžeš mi poradit,jestli tobě někdo poradil?děkuji za odpověď

 44. Já jsem posílala pozvání mému příteli, kde jsem se zaručila určitou částkou, on potom když žádal o vízum, tak ho dostal až napodruhé, ale pod podmínkou, že na konsulátu složí kauci 1500 dolarů, které mu vrátí, po příjezdu zpět. Když přiletěl na letiště do Prahy, žádné extra peníze s sebou neměl a nikdo je po něm nechtěl.

 45. Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, jestli můžu do ČR pozvat přítele z Afganistánu, který žije v Řecku pouze s červenou kartou? Popřípadě jakou finanční částkou musím disponovat v tomto případě?
  Také by mě zajímalo, jestli je poté možná změna, nebo prodloužení visa, kvůli momentální situaci v Řecku? Slyšela jsem, že většina zemí EU uprchliky zpátky do Řecka právě kvůli krizi nevraci!
  Děkuji

  Švehláková Barbora

 46. Dobrý den, chtěla bych do ČR pozvat přítele z Turecka co všechno budu potřebovat krom zvacího dopisu, prokázání dostatek finančních prostředků, zdravotní pojištění – toto zařizuji v ČR já. CO pak tedy potřebuje on zařídit u nich doma (lékařská prohlídka, pas, vízum, fotky)? Nějak se v tom všem přestávám orinetovat. Předpokládám, že vízum platí max 90 dnů. Díky za pomoc Nikola

 47. Na konzulátu budou po příteli nejspíš chtít cestovní zdravotní pojištění a možná i peněžní kauci, která mu bude vrácena po příjezdu zpět. A vy mu pošlete formulář pozvání. Na cizinecké jim předložíte fin. prostředky, zaplatíte kolek a podepíšete, že po příjezdu bude přítel pojištěn. Vízum je max. na 90 dní.

 48. dobry den , mam manzela v Alzirsku a muj manzel uz 2x zadal o vizum na slouceni rodiny,vzdy mu bylo receno ze nase manzelstvi neni normalni a proto ze se zname jen prez net neni realne,jsme spolu uz 3 roky a ja jsem byla za nim 2x v jeho zemi,a tam se konala svatba,8 mesicu ted zijeme jen na skype a ja jsem prisla o veskere penize na socialnich davkach,nevim co delat a jak resit,pomuze pravnik ?

 49. Dobrý den,
  má mi přiletět kamarád z Dubaje na návštěvu která bude trvat asi 14 dní a proto bych se chtěla zeptat, zda potřebuje vízum nebo něco takového. A popřípadě jak se dá vyřídit.
  Předem moc děkuji za odpověď.
  S přáním hezkého dne Veronika

 50. Dobry den,zda se ,ze dotazu je kladeno dostatecne,ale presto se take pokusim zeptat,nez zacnu neco delat…Muj pritel je s Trinidadu,chtela jsem za nim jet,ale mam dceru a chci abychom se lepe poznali nez odjedeme spolecne..Nicmene snazim se zjistit kolik potrebuju prokazat penez kdyz bych chtela aby prijel na 3 mesice…Nebo co je pro nas jednodusi abych ho mohla dostat do Ceske Republiky…dekuji Katerina a Mark …:o)

 51. Dobrý den, svého kamaráda z Indonésie, bychom rádi pozvali do ČR, je potřeba pro jeho žádost doložit již předem i letenky, byď nemáme jistotu že Vizum bude udělené? Máme připraven formulář Pozvání a kopii z výpisu účtu a dále i pojištění pro cizince na odpovídající termín- jen ty informace o letence se rozchází.

  Předem moc děkuji

 52. Ať si kamarád dojde na konzulát s pozváním a pojištěním a oni mu třeba řeknou, ať přijde ještě jednou se zpáteční letenkou s tím, že mu pak vydají víza. Nemůžou po něm chtít letenku předem a pak říct, že mu vízum neudělují.

 53. Dneska mi na cizinecké policii řekli, že na pozvání dvou Kubánců po dobu 14 dní budu muset prokázat částku asi 100.000,- Kč. Záleží na délce pobytu. Takže žádná sranda.

 54. Ano, žádná sranda to není. Částka se odvíjí od násobku životního minima na den a také se do toho můžou započítávat náklady za letenku nepoměrně vyšší než je skutečná cena. Nic pro chudé.

 55. dobry den,chtela bych se zeptat,mam povoleni trvaly bobyt v Ceske Republice.jestli muzu pozvat svou pritelkyni z Vietnamu do Ceska.dekuji.Tranona.

 56. Ano, můžete přítelkyni poslat pozvání, ale není 100 % jisté, že dostane vízum.

 57. Dobry den,

  prijede me asi na mesic navstivit pritel, ktery je z Afriky, ale bydli v Anglii. Muze si pouze vyridit vizum pro prijezd do CR anebo mu musim tez poslat pozvanku?

  dekuji za odpoved

 58. Dobrý den, chtěla bych se také zeptat.
  Můj přítel je Tunisan, žijící 7 let na povolení k pobytu a pracovní povolení v Itálii. Chtěli bychom se vzít a žít spolu v čr. Jak mám postupovat, stačí když přítel přijede do čr a do tří dnů ho přihlásím na cizinecké policii? Musím také prokazovat finanční situaci? Musím nejdříve zaslat formulář na CP a čekat zda ho sem pustí? Můžeme se vzít v čr? Mockrát děkuji za odpověď. Kateřina.

 59. dobry den,
  mam pritele z alziru a chteli bychom zit tady a vzit se.co vsechno musim zaridit,aby mohl prijet do cech a zit tady s moji rodinou?dekuji za odpoved.marketa

 60. Dobrý den,prosím o info,zda je vzhledem k současné situaci v Tunisu možné pozvat tuniského občana na návštěvu 14 dnů a co je potřeba zařídit zde a co v Tunisu.Zda například je vízum podmíněno potvrzením o zaměstnání pozvané osoby.Děkuji Míla

 61. Dobry den ,momentalne ziji s pritelem v Australii a rada bych na cca 1 rok jela s pritelem do Ceske Republiky je mozne ziskat viza zvacim dopisem na jeden rok,rodice maji dostatecnou financni sumu. ci na jak dlouho je mozne ho pozvat do CR, ci jake vizum je pro nej nejlepsi,nejsem si jista jestli muzeme dostat vizum za ucelem slouceni rodiny,zijeme spolu uz skoro 6 mesicu,ale oba mame napsane bydliste na jine adrese pokud by jsme ziskali dlouhodobe vizum za ucelem slouceni rodiny je mozne oficialne pracovat .Je mozne odjed do CR na pas a zadat o viza az v CR .Hledame nejrychlejsi a nejmene slozite reseni Dekuji za radu Hana Kolarova

 62. Dobrý den,chtěla bych se dozvědět,zda musím prokazovat své příjmi ,když přítel,který mě požádal o pozvánku mě ujistil,že si svuj pobyt chce a bude hradit ze svých prostředků,to znamená že si i stravu bude hradit ze svého,je to možné?prosím o odpověd,pozvánka je pro přítele z Nigérie.děkuji s pozdravem Viola

 63. Za pozvané vždy ručí zvoucí osoba, až půjdete na cizineckou s formulářem pozvání, musíte předložit výpis z účtu nebo hotovost. Pokud Vám přítel říká, že si bude hradit všechno sám, ať Vám ty peníze pošle na účet a tím můžete prokázat, že máte dost prostředků na jeho pobyt.

 64. Dobrý den, dcera je vdaná v Turecku a letos by chtěla přijet s manželem na prázdniny do Česka k rodině. Co všechno je potřeba zařídit – jaké doklady a hotovost ? Platí vízum pro celý schengenský prostor, aby mohli přiletět přes Mnichov ? Děkuji za odpověď.Stanislav Beran

 65. Dobrý den,chtěl jsem se zeptat mým otce na Kubě a chtěl by sem zamnou doletět a psal mi email,že mu mám viřídit pozvání s tou to zaležitostí opravdu žádné zkušenosti nemám prosím poraďte co a jak udělat prosím a kolik to tak cca dohromady bude stát Děkuji Renecito Bueno

 66. Prosim Vas mam zete a je ukrajinec ale bydli v cechach s moji dcerou a s vnuckou.Chtela bych aby prijeli do Irska na tydeni dovolenou,ale pro zetaka musim mapsat pozvani a nevim jak na to.

 67. Dobrý den,
  Přibuzni z Ukrajiny chtějí nás navštívit tady v ČR. Co všechno je potřeba zařídit ? jaké doklady a hotovost ,pokud je nezbytná? Máme tady dlouhodobý vízum a vlastním s.r.o.Můžu pozvani napsat od s.r.o.?Děkuji za odpověď.

 68. Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to funguje s předložením hotovosti či výpisem z účtu, ohledně prokázání finanční způsobilosti.Přijdu-li na cizineckou polici s vyplněným formulářem o Pozvání a dalšími náležitostmi, tak finanční částku předložím a ten den si ji beru zpět domů? Nebo s ní musím disponovat minim. 7 dní než vyřídí mou žádost. A po udělení pozvání policii tato částka nezajímá zda ji disponuji či ne? A je lepší ukázat výpis neo hotovost? Snad je to srozumitelné:) A ještě se nemohu nikde dočíst, pokud Pozvání dostanu a potvrdí mi, jak dlouho platí? Děkuji za jakoukoliv odpověď..přeji hezký den..

 69. Částka se prokazuje při vyřizování žádosti, pak už ji po vás nikdo nechce. Můžete část prokázat například výpisem, ale musí být aktuální, nevím přesně jak dlouho, tak dva dny. A část si můžete přinést v hotovosti. Ověřený formulář platí 6 měsíců.

 70. Dobry den, chtěla jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s žádostí o vízum v zemi (Tanzánie), kde není české velvyslanectví. Je nutné žádost o vízum na 30 dní(s pozváním z Česka) předložit osobně na české ambasádě (Etiopie), i když je třeba kvůli tomu cestovat přes dva státy? A nebo je možné žádost zaslat poštou (podle vízového kodexu by to jít mělo, ale nejsem si úplně jistá)? A nebo by mě zajímalo, jestli je vůbec možné žádat o shengenské vízum např. na řecké ambasádě s pozváním z Česka? Děkuji za odpověď.

 71. Naše firma by ráda pozvala kolegyni z Ruska na pracovní meeting (délka pobytu 3 dny). Prosím info k následujícím dotazům:

  1) Jelikož nejsem jednatelem společnosti a moje jméno nefiguruje v OR, musím mít plnou moc od osoby, která tam uvedena je. Musí být tato plný moc notářsky ověřena?

  2) Musí firma poskytnout výpis z účtu? V přípdě že ano, musí být teno dokument také notářsky ověřen?

  3) Cestovní pojištění si vyřizuje zvaná osoba nebo zvoucí strana?

  Děkuji za odpovědi

 72. Dobry den, chtela bych se zeptat, jak je to z vyplnovanim formulare pro udeleni vizy? kamaradka z Ukrajiny chce prijet na navstevu sem do CR, tim padem ja vyplnim ten formular a poslu ji ho a na zaklade toho ona dostane vizum? nebo o vizum do CR muze zazadat na Ukrajine bez ohledu na to jestli uz ma ci nikoli v ruce original vyplneneho a overeneho formulare o udeleni vizy?
  Predem dekuji za odpoved

 73. Nejdřív vyřiďte pozvání, formulář jí pošlete poštou a ona s tím originálem půjde žádat o vízum.

 74. Dobrý den chtěla bych pozvat přitele z Tunisu zajistim mu ubytování u nas doma musim prokazovat nějakou finanční hotovost? Děkuji Pavelková

 75. Ano, musíte prokázat hotovost nebo fin. prostředky na účtě. Taky si myslím, že je bude muset prokázat hlavně Váš přítel. V dnešní situaci získat vízum asi nebude jednoduché.

 76. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s prokázáním finanční hotovosti. Bylo mi řečeno, že když pozvu cizince k sobě domů, tak nemusím prokazovat finance. Je to pravda? a další dotaz: vyplněnou a ověřenou pozvánku pak musím poslat sama?

 77. Dobry den, chtela bych se zeptat, jak mam nechat overit zvaci dopis z Anglie, kdyz ziji tady, ale chci pozvat pritele na tydenni navstevu do CR v dobe, kdy tam pojedu na dovolenou.. je to vubec nejak mozne? za odpoved dekuji

 78. Dobrý den, před třemi lety jsem se seznámila s tuniským mladíkem. Začali jsme si dopisovat a až dodnes jsme v kontaktu. Velice ráda bych ho pozvala na návštěvu do ČR, všechny výlohy s jeho pobytem bych pochopitelně hradila. Myslíte si, že když slním všechny Vámi uvedené body, máme šanci se tady setkat? Představovala bych si, že by tady mohl být tak měsíc.

 79. Já jsem si s přítelem psala, dokonce jsme se setkali v třetí zemi a pak jsem mu poslala pozvání a přesto všechno nedostal víza….

 80. Dobrý den mohla bych se zeptat jestli by šlo pozvat známého z Turecka do ČR ???? prosim odpovězte co nejdřiv

 81. Pošlete známému pozvání a uvidíte, zda dostane vízum. V dnešní době je to dost složité.

 82. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaký postih hrozí kamarádce, která do ČR na zvací dopis pozvala rodinu známých z jedné arabské země, když se pak měli vrátit, odvezla je na letiště, ale později se dozvěděla, že neodcestovali zpět domů, ale zmizeli..prostě ji využili, aby se dostali do Evropy..děkuji za odpověď..

 83. Hrozí, že všechny náklady spojené s jejich případnou deportací nebo jinou způsobenou škodou bude platit ona.

 84. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat po jak dlouhé době pobytu mého druha /cizince ze Španělska /je nutné přihlásit na cizinecké policii u nás? Když se rozhodne tu bydlet s námi?. Máme 5 měsíční holčičku, která se narodila na Kanárských Ostrovech.

  Děkuji

 85. Dobry den ja jsem z mongolska a mam tu trvaly pobyt. A chtela si bych pozvat (aby tu stravily dovolenu) tetu s jejim manzelem na 1mesic. Poradite mi co mam udelat nebo co budu potrebovat az pujdu na cizineckou policii? Dekuji predem za odpoved.

 86. Dobry den,chtela bych se zeptat,muj kamarad je Vietnamec,jemu bylo vydano rozhodnuti o povoleni k trvalemu pobytu v cesku v roce 2004, za ucelem slouceni s rodiny.tenkrat jeste nedosahl 15let,dostal vizu na dobu 1rok,a mel by pozadat o zelene karte,ale mezitim odletel zpatky do vietnamu dostudovat.kdyz mu vyprsela ta viza,nepodaval zadost o prodlouzeni.Chtela bych zeptat,jestli jeho pravo k pobytu v cesku je tim zrusene?pokud ano,da si jeste podavat novy zadost o povoleni k pobytu za stejnym ucelem?mockrat dekuji za odpovedi.Alenka

 87. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je možné pozvat naráz víc než jednu osobu. Vím že to nejde na jeden dokument ale kdybych vyplnila 2 tak jestli je to možné nebo jestli je to nějak omezené. Děkuji za odpověď….

 88. Určitě jde pozvat více na osob, každou na jeden formulář, ale také musíte na každou osobu ručit zvlášť peněžními prostředky.

 89. DObrý den, chtěla bych se zeptat. Mám kamaráda z Afgánistánu a potřebuji zvací dopis. Co budu potřebovat od přítele a co vše je k tomu potřeba. Děkuji

 90. Dojděte si na cizineckou policii, tam si vyzvědnete formulář pozvání, vyplňte, (je tam potřeba adresa trvalého pobytu cizince a číslo pasu) připravte si aktuální výpis z účtu nebo hotovost v požadované výši, podle toho na jak dlouho chcete přítele pozvat, kupte si též kolek za 300 Kč. Cizinecká policie toto pozvání ověří a asi po týdnu si ho přijdete vyzvednout. Pak pošlete originál příteli. Ten s originálem půjde na český konzulát a zažádá o vízum.

 91. Ahoj,chtěla bych se zeptat.Když už vím všechno co potřebuji k pozvání kamaráda z Egypta,jak dlouho bude trvat vyřízení než dostane vízum na konzulatě v Káhiře?Dík Andrea

 92. Chtěla bych se zeptat, zda v případě vyplnění formuláře Pozvání, musí být termín návštěvy přesně dodržen.Příklad do formuláře vyplním 21.12.2011- 17.1.2012 a pozvaný přijede 23.12.2011- 11.1.2012, je to problém? a zda se pro podání žádosti pozvání pro cizince musí využít jen hodiny pro veřejnost, tzn. po a st nebo se může podat žádost i jiný den? děkuji Markéta

 93. Přesně ten termín pozvání dodržen být nemusí, protože sama nevíte, za jak dlouho se všechno vyřídí. Tam je pak důležité datum v pasu ve vízu, kde je nějaké rozpětí s tím, že délka pobytu se začne počítat od přechodu hranic.

 94. ja sem Mongoska .můj přítel chtěl k nám na měsíc. americký občan, žije na Ukrajině.potřebujeme, aby pozvání.

 95. Dobrý den. Chci se zeptat co je potřeba pro pozváni bratra do ČR je starší 18.Máme všíchni trvalý pobyt.

 96. Zajděte na cizineckou policii, tam vyplňte formálář pozvání, doložte finanční prostředky, pak to pošlete bratrovi a ten s tímto formulářem půjde na konzulát žádat o vízum.

 97. Nevím, jestli rozumím správně. Pokud je přítel Američan a má americký pas, tak může do ČR cestovat bez víza.

 98. Dobrý den.Mám takový dotaz.Můj přítel z Tuniska už má ode mě zařízené pozvání,ale nestihne do toho času přiletět.Toto pozvání pak zanikne,jen nevím,jestli po té době mu můžu udělat nové.Tohle je dělané na dobu 1.1.2012-30.6.2012 na CP.Jenže nestihne ušetřit tolik peněz a tak bych ho pozvala až od srpna.Nevadí,že to první pozvání nevyužije?Děkuji.

 99. dobry den,mam pritele z Alziru zijiciho v Bruselu,je tam ale jeste bez pobytove karty defakto by to žznamenalo na cerno tam zije asi 6 let,ale to take neni pravda uplne,jeho pobytova karta se vyrizuje tak jeho veskere dokumenty urady uz maji,ma take v podnajmu byt a je registrovany na adrese,ale diky tomu ze jeste mu pobytovou kartu nedali tak nemuze pracovat jinak nez na cerno….chci aby prijel sem k nam z toho Bruselu on se ale boji prekrocit hranice pri tom vim ale ze kontroli v autobusech nejsou uz….je mozne ze to riskne prijede sem na cerno tedy bez viza a pujdeme hned na Alzirsky konzulat v Praze pomohli by nam tam vubec? nebo co vlastne muzeme udelat po jeho prijezdu do Cech? take se chci zeptat jak vlastne funguje to pozvani?je to mozne tedy i v tomto pripade dat mu pozvani do bruselu?aby mohl za mnou prijet bez viza tedy? chceme se ale vzit je mozne ze ho tedy pozvu a ihned udelame vlastne svatbu ?dekuji za informacepetra jezova

 100. Dobrý den, mám přitele ze Syrie, on chce za mnou přiletět na turistické vízum na dobu dva měsíce, cestovni pojištění má, financní hotovost na pobyt , stravu,letenku zpět a další sounáležitosti okolo pobytu má taky, vše řádně doložil,včetně výpisu z účtu a potvrzením od zaměstnavatele. Já doložila prohlášení o ubytování cizince v mém domě ale musím jít na imigrační policii pro zvací formulář a ověřění cizince,chtěla jsem se zeptat,budou po mě chtít finanční hotovost pro ověření cizince,když to již dokládal můj přítel na našem velvyslanectví v jeho zemi? děkuji za informaci

 101. Dobrý den, ano, Vy musíte také předložit peněžní záruku, protože za zvanou osobu přebíráte na sebe zodpovědnost.

 102. Dobrý den,

  mám přítele z Libye, studujícího dva roky v Anglii. Už jednou jsem ho zvala na týden a nyní by rád přijel zhruba na měsíc. Předpokládám, že peněžní záruka by byla požadována velmi vysoká a z předchozího vyřizování víza vím, že to pro něj ani tak nebylo snadné a dali mu ho na menší počet dní než jsem žádala. Bylo by řešením, kdyby si zde na ten měsíc zařídil, zaplatil kurz češtiny a důvod by byl tedy studijní? Měl by možnost tak získat vízum na takto delší dobu? Děkuji za odpověď.

 103. Dobrý den sem českou opčankou můj manžel je ukrajinec ma syna na Ukrajině a chtěl by ho vzít na prázniny do České republiky. Rádi by sme věděli co všechno potřebujeme když synovi je 9let .

 104. Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestla teda při výjezdu z ukrajiny na pozvánku bude muset pozvaný něco platit a nebo nechávat někde nějaké peníze?Předem děkují za odpoved.

 105. Vyplňuji pozvání pro Ukrajince a v názvu města narození a bydliště je „č“(Mukačevo). Ale jelikož mi zvaná osoba napsala název v Ukrajinštině, tak já nemohu přeci vyplnit rubriku v azbuce. Mám tam napsat „č“ nebo „c“ bez háčku nebo anglicky „ch“.
  Ukrajina má zkratku UA nebo UKR? Děkuji za odpověď.

 106. Dobrý den, mám dotaz, naše rodina má dlouholetého přítele v Tunisu. Je to vzdělaný muž (architek), který má stálou práci, ovládá několik jazyků. Rozhodli jsme se ho pozvat po 6letech na návštěvu do Čr. Poslali jsme pozvánku, předložili výpisy z učtů (66 000kč) na cizinecké policii…a poslali.Náš přítel jsi vyřídil pojištění, koupil letenku a domluvil volno v práci..Po návštěvě ambasády zjistil, že musí předložit 3500eu aby mohl odjet a bylo mu řečeno, že mu vízum stejně nedají…Zajímalo by mě proč ???když se naše rodina zaručila, že se o něho postará…a jde pouze o 14ti denní návštevu..Četla jsem hodně článku o fenomenu bezness ale tohle není ten případ…Je tedy nějaká možnost, kde se můžeme odvolat ,proti případnému negativnímu rozhodnutí nebo si stěžovat??Jsem šokováni jak si tohle někdo může dovolit, když obě starany to stálo nemalé běhání po uřadech i peníze………..Je tedy nějaká reálná možnost, jak dostat slušného člověka na návštěvu do Čr????,

 107. Dobry den, pritel z Eritrey se chysta na navstevu do CR. Jakou financni castkou by mel disponovat on?

 108. ano to by me zajimalo co se da delat proti zakonu neposkytovani odpovedi na zamitnuti pozvani nikdo nic nesmi rict -nebo jen nekomu – nebo nekdo muze ovlivnit pozvani a co dal nevim proc -ne nevim co je pozvany za lupice -co udelal a policie kouka jak kdyz zvu vraha do nasi krasne ciste a poctive zeme nikdy jsem nemela krom 68 nic proti rusum az na komunisticke diktatory ale poptve v zivote jsem chtela nekoho pozvat nekoho mileho me i me rodine .cekani koukani zas cekani zas cekani a najednou konec -zamitnuto -nevim proc nevim zac a je to tajne -tak zbyly jen hromada nadavek dotazu -bez odpovedi a pohled na nesmirnou moc cizin. policie ktera brani lidskym pravum -zjistit co se deje .jak to funguje-asi je 25-leta holka spionka nebo nepritel statu- a ty drz usta nebo te budem sledovat -tak at si poslouzi ale nevim potom za co platim poplatky a kolky predem

 109. To je různé, někdo tu psal, že musel předložit 3500 Eur a stejně to nebylo zárukou k získání víza.

 110. Dobrý den,
  mám na Vás dotaz, zájímalo by mě, když chci někoho pozvat z Afriky do České republiky, třeba na 20 dní, ale jemu se tady bude líbit a bude tady chtít ještě zůstat. Co je potřeba udělat? Dočetla jsem se, že vízum pro krátkodobý pobyt lze prodloužit max. na celkovou dobu 3 měsíce. Ale co když tady bude ta dotyčná osoba chtít zůstat na delší dobu třeba 2 roky (např. pracovat, či studovat). Zajímalo by mě co to pro mě jako zvoucí osobu znamená? A také jak případně by měla postupovat zvaná osoba (cizinec).

 111. Dobrý dem,
  sem českou opčankou můj manžel je v Egyptě a chci ho pozvat do ČR, NEVIM CO MAM DELAT,
  Děkuji
  Helena,

 112. Máte český oddací list? jestli ano, tak mu pošlete pozvání na základě oddacího listu za účelem sloučení rodiny. Pro formulář si dojděte na cizineckou policii a vyplněný s kolkem ho tam opět odevzdáte.

 113. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat jaká je šance že přítel z Turecka dostane vízum? poslala jsem mu zvací dopis, byl na ambasádě a teď musí týden čekat jestli mu vízum dají nebo ne…zajímá mě tedy jaká je zhruba procentuální šance že vízum dostane? děkuji za odpověď

 114. Dobrý den, v létě bych chtěl pozvat do Čr na 3 týdny dva kamarády z Iránu, kolik Kč musím na účtě prokázat, děkuji?

 115. Dobrý den.
  Prosím mohli by jste mi poradit. Jsem Číňan a pozval jsem do CR bratra a kamaráda.
  Byla by možnost změny víza z krátkodobého na dlouhodobé a nebo musí zpět do Čína a znova požádat?
  Děkuji za odpověď.

 116. Dobrý den stačí při dokazování finančních prostředků ke zvacímu dopisu třeba i výpis ze stavebního spoření? A je daný zvací dopis vydáván na nějaké konkrétní datum, po které bude cizinec na našem území nebo to se týká až víza? Můj známý k nám hodlá přijet z ciziny v létě, ale přesné datum ještě neví, tak mi jde o to, jestli je nutné ho už při žádosti o zvací dopis znát. Moc děkuji.

 117. Stavební spoření nestačí, protože finanční prostředky nejsou hned k dispozici. Datum na pozvání je jen orientační, záleží jen na délce pobytu, na kterou ho zvete. Pak je podstatné, kdy dostane vízum, tam teprve bude datum od kdy do kdy je platné.

 118. Bývá to tak, že vízum je například platné tři měsíce a během této doby by měl dotyčný přijet a po vypršení doby pozvání zase odcestovat. A je platné většinou na jeden vstup.

 119. Dobry den,dneska jsem byla na cizinecke policii,prokazala jsem financni prostredky,kolek atd..Dopis mi byl vydan,ze ho mam poslat kamaradovi.Je z Ghany,vsechno je tedy zarizene a ja mu budu posilat dopis.Jen me celkem prekvapilo co tu pisete,ze mozna budou chtit po nem penize jeste tam.Je z Ghany a pozvani mame na mesic..Pravdepodobnost,ze mu to daji mi nikdo rict nemuze..Nevite tedy jestli po nem take budou chtit penize v Ghane?A jak to celkove probiha kdyz obdrzi dopis? Dekuji za odpoved.

 120. S pozváním si půjde zažádat o vízum, můžou ho pozvat na pohovor a pokud mu vízum přislíbí, pak po něm můžou chtít návratnou kauci, kterou mu vrátí po návratu do své vlasti. Když se nevrátí, peníze už nikdy neuvidí.

 121. Dobrý den,chtěl bych se zeptat. Jak je to s rodinnými příslušníky?Manželka je argentinka a má zatím přechodný pobyt v ČR. Její matka přijede teď v prosinci. Už tu jednou v evropě byla když jsme ještě žili ve španělsku. Je třeba zvací dopis když se jedná o návštěvu rodinného příslušníka?Po dobu zhruba 60dní. Cestovní pojištění si vyřizuje v argentině. Děkuji za odpověď.

 122. Dobrý den, jestli Argentinci cestují bez víza, zvací dopis nepotřebuje. Je jen Vaší povinností osobu po příjezdu zaregistrovat na cizinecké policii, kde uvedete, na jaké adrese se bude zdržovat.

 123. Dobrý den. chci se zeptat jestli je nutné pro získání schengenského víza, aby měl cizinec od někoho z čr pozvání. Je možné jet do čr jako turista, aniž bych měl pozvání od českého občana? Děkuji

 124. Získat schengenské vízum je možné i bez pozvání, také záleží z jaké země dotyčný chce přijet. Potom mu pozvání může proces získání víza ulehčit.

 125. Dobrý den, chtěla bych aby za mnou přijel můj přítel. Pochází z Afghánistánu, ale už 10 let žije v Anglii. Chtěl by tu se mnou zůstat delší dobu. Je lepší pro něj vyřídit pozvání a potom teprve vízum až tu bude. Nebo může přijet a potom vyřídit vízum. Děkuji

 126. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, to pozvání dostanu určitě na papíře fyzicky, že ano? Jak ho tedy pak posílám cizinci? Poštou? Naskenovanou mailem? Tohle mi vrtá hlavou…
  A až tedy přiletí tady musí se jít ještě někam nahlásit? Co se musí po příletu udělat?

  Děkuji moc

 127. Dobrý den, má mi přijet na návštěvu přítel na 40 dní, který je z Chile. Máme s touto zemí uzavřený bezvízovou povinnost do 90 dnů. Tvrdí mi, že potřebuje pozvání. Dobře, ale o vízum s ním tedy žádat nebude. Dále jak je to s povinností přihlášení pobytu na cizinecké policii? Má se to provést do 3 dnů. Bude to platit i pro něj, když přijede jen jako turista? Nikdy dříve to prý dělat nemusel. (do roku 2010). Prosím moc o radu/ujasnění. Nechceme nic zanedbat.
  Děkuji mnohokrát

 128. Dobrý den, podle mě pozvání není potřeba, když nežádá o vízum. Ale lepší se zeptat přímo na cizinecké policii. Pokud byl v minulosti ubytován v hotelu, hotel provedl registraci za něj, ale jestli bude bydlet v soukromí, musí se o registraci na cizinecké policii postarat sám.

 129. Dobrý den rád bych pozval na 3 dny přítelkyni z Ruska – třetí den odlet. Rád bych věděl jakou částkou na účtě musím disponovat. Dotazoval jsem se na CP a zarytě tvrdí 22.000,- což vzhledem k době pobytu je zřejme milný údaj ? Děkuju za osvětlení.

 130. Dobrý den, částka zřejmě bude správná, protože se do toho počítá i cena letenky.

 131. Ahoj všem 🙂
  Ráda bych sem jen napsala, jak jsem to řešila s pozváním pro další, kteří to budou řešit jako já.
  Nechtěla jsem riskovat, že by přítele při vstupu do Shengenu obrátili a poslali domů, ikdyž do 90 dnů nemusí mít speciální turistické vízum, takže jsem si šla vyřídit oficiální pozvání od cizinecké policie (takový tvrdý zelenkavý papír). Při jeho odevzdání po mě policajti chtěli občanku, 300 Kč kolky a proukázat se financemi (částky nejsou malé, mně na 42 dní pobytu to vyšlo na 92 tisíc Kč. – půjčené na ten jeden den samozřejmě). Jde to i výpisem z účtu, ale musí být nějak ověřený od banky a nejsem si jistá zda musí být i na jméno toho co pozývá… Pak jsem pozvání poslala poštou.
  Když přítel přiletěl, při vstupu do shengenu to pozvání po něm chtěli vidět. Peníze už on nepotřeboval žádné. Všechno proběhlo bez problémů, jen si ho trochu víc kontrolovali.
  Co se týče toho, když přijel, druhý den po tom jsme si udělali „výlet“ do Ústí nad Labem, kam spadám regionem, že chci přihlásit cizince, vyplnila jsem takový malý přihlašovací lísteček, on ukázal pas (tam mu myslím dali nějaké razítko potvrzovací) a cestovní pojištění.
  Každopádně myslím, že je lepší to pozvání udělat ikdyž není třeba k žádosti o vízum. Je to taková jistota asi. 🙂

 132. Evi, tak jsi dost možná JEDINÁ, KOMU SE POVEDLO DOSTAT POZVÁNÍ – respektive, bylo to zbytečné… Byla jsem na cizinecké v Ostravě a odmítli mi to dát. Že Brazilci mají bezvízový styk do 90 dní a pozvání je žádost a o vízum. Nemůže žádat o vízum někdo, kdo ho nepotřebuje. Řekla jsem, že to chci pro jistotu, že Chile má tu samou podmínku a tys ho dělala a chtěli ho po něm vidět. Hrozně se policajt divil, nevěřil, že ti to někdo pro tenhle účel vůbec dal… A to byl milý a chápavý, ne žádný protiva, vyslechl mě, ptal se kolegů, dokonce někam volal. Říkal, že není možné, aby ho otočili na letišti a poslali zpět (a tak to i stojí na stránkách MVČR), nechápu tím pádem ale, že to chtěli a že nám ti jihoameričané taky tvrdí, že to potřebují… Ptala jsem se tedy, jestli neexistuje jiný formulář, kde bych napsala, že bude bydlet u mě a že přebírám finanční odpovědnost… Tak mi poradil, že jedině osobní zvací dopis mám napsat. Takže to tak udělám, stejně jako Danča, sepíšu si to na PC a podepíšu to před notářem a pošlu přítelovi. Taky mu vzkážu, ať se nedá, že kdyby měli problém, ať si to najdou, že vstup má povolený, popř. ať mi v nejhorším zavolám a já si to s nimi vyříkám, zavolám do Prahy, cokoliv…

 133. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat. Jsem osoba zvoucí, která přebírá veškeré náklady spojené s pobytem cizince na území ČR. Osobě zvané budu posílat úředně ověřené pozvání, doklad o zaplacení letenky, letenku a kopii sjednaného pojištění pro cizince na dobu pobytu. Jaké další dodatečné dokumenty by po mě, jako po osobě zvoucí, mohl požadovat Thajský konzulát v Bangkoku při posuzování žádosti o vízum (myslím tím jaké další dokumenty bych měl zaslat společně s již uvedenými osobě zvané)? Jedná se o pobyt na 14 dní. Děkuji za odpověď.

 134. Dobrý den, ještě by mohli požadovat po zvané osobě kauci s tím, že částku vrátí po jeho/jejím návratu do své vlasti.

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s