Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje dávky, jejichž prostřednictvím stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí.

Komu jsou dávky poskytovány? Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou:

 • na území ČR hlášeny k trvalému pobytu (občané ČR i cizinci)
 • občany Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1408/71, Nařízení Rady (EEC) 574/72, Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
 • cizinci hlášenými k pobytu na území České republiky, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na zemí České republiky; (s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra
 • cizinci mladšími 1 roku, narozenými na území České republiky a hlášenými k pobytu na území České republiky ( s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra );
 • nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče;
 • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
 • rodinnými příslušníky cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
 • cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu;
 • cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana.

Výčet dávek:

 • přídavek na dítě;
 • rodičovský příspěvek;
 • sociální příplatek;
 • příspěvek na bydlení;
 • porodné;
 • pohřebné;
 • dávky pěstounské péče.

Žádosti o poskytování dávek SSP se podávají na úřadu práce podle místa trvalého bydliště osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Zdroj: MPSV