Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje dávky, jejichž prostřednictvím stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí.

Komu jsou dávky poskytovány? Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou:

 • na území ČR hlášeny k trvalému pobytu (občané ČR i cizinci)
 • občany Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1408/71, Nařízení Rady (EEC) 574/72, Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
 • cizinci hlášenými k pobytu na území České republiky, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na zemí České republiky; (s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra
 • cizinci mladšími 1 roku, narozenými na území České republiky a hlášenými k pobytu na území České republiky ( s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra );
 • nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče;
 • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
 • rodinnými příslušníky cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
 • cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu;
 • cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana.

Výčet dávek:

 • přídavek na dítě;
 • rodičovský příspěvek;
 • sociální příplatek;
 • příspěvek na bydlení;
 • porodné;
 • pohřebné;
 • dávky pěstounské péče.

Žádosti o poskytování dávek SSP se podávají na úřadu práce podle místa trvalého bydliště osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Zdroj: MPSV

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Pomoc v hmotné nouzi se poskytuje osobě nebo rodině, pokud nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb a současně si příjem z objektivních důvodů nemůže zvýšit a vyřešit tak svoji situaci vlastní přičiněním. Zákon o pomoci v hmotné nouzi také napomáhá řešení některých nárazových životních situací.

Kdo má nárok na pomoc v hmotné nouzi? Okruh oprávněných osob pro příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení tvoří:

 • osoby, které jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu nebo které mají na území České republiky trvalý pobyt;
 • osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana;
 • osoby chráněné mezinárodní smlouvou (Evropskou sociální chartou);
 • občané Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
 • občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok z přímo aplikovatelných předpisů Evropských společenství;
 • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jejich rodinní příslušníci, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky a mají-li bydliště na území České republiky.

Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou:

 • příspěvek na živobytí;
 • doplatek na bydlení;
 • mimořádná okamžitá pomoc.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout i osobám, které na území České republiky pobývají legálně a ve zcela výjimečných situacích i při nelegálním pobytu, hrozí-li vážná újma na zdraví.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého bydliště žadatele. Žádost na předepsaném tiskopisu jsou k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/.

Zdroj: MPSV

Nemocenské pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Pro zaměstnance je účast na nemocenském pojištění povinná, pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstává dobrovolná.

Účelem nemocenského pojištění je tyto osoby finančně zabezpečit peněžitými dávkami v době, kdy ztrácejí příjem z výdělečné činnosti z důvodu krátkodobé sociální události, zejména z důvodu nemoci, těhotenství a mateřství.

Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance, pokud splňuje podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Jedná se o tři základní podmínky, a to o:

 • výkon práce na území České republiky (dále jen „ČR“) v zaměstnání vykonávaném v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast na nemocenském pojištění založit,
 • rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů).
 • minimální výši sjednaného příjmu (jedná se o tzv. rozhodný příjem, jehož hranice je stanovena na 2 000 Kč a bude zvyšována podle vývoje průměrné mzdy).

Zvláštní podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění jsou stanoveny při výkonu zaměstnání malého rozsahu.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

 • nemocenské
 • ošetřovné
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • peněžitá pomoc v mateřství

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:

 • nemocenské
 • peněžitá pomoc v mateřství

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Důchodové pojištění

Kdo má nárok na starobní důchod? Nárok na starobní důchod Vám vznikne, pokud jste byl pojištěn minimálně 25 let a dosáhl důchodového veku, nebo jste byl pojištěn minimálně 15 let a dosáhl aspoň 65 let veku. Zákonem č. 306/2008 Sb., bylo s účinností od 1. ledna 2010 zavedeno postupné prodlužování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků (resp. z 15 roků na 20 roků v případě kratší doby pojištění); tempo prodlužování – jeden rok za každý rok účinnosti zákona. To znamená, že například pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku po r.2018 budou mít nárok na starobní důchod tehdy, jestliže budou pojištěni nejméně 35 let ( 20 v případě kratší doby pojištění).

Pokud jste si před pobytem v České republice pojištění platil v jiné členské zemi EU bude na tato doba pojištění, při posuzování nároku na důchod, zohledněna. Pokud jste si pojištění platil v některém z tzv. třetích států, bude tato doba pojištění zohledněna pouze pokud CR má s touto zemí uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu. To znamená, že pokud máte v ČR odpracováno méně, než kolik stanoví zákon, započítává se vám i doba, kterou jste platili důchodové pojištění v druhé zemi. Každý stát vám pak vyplácí dílčí důchod podle počtu odpracovaných let.

Žádost o důchod Žádosti o důchod občanů s trvalým pobytem v České republice vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud máte trvalý pobyt v České republice, bude vám důchod vyplácen hotově nebo na účet. Pokud máte trvalý pobyt jinde, bude vám důchod chodit buď na bankovní účet v zemi, kde máte trvalý pobyt, nebo v České republice, podle toho, jak se domluvíte na Správě sociálního zabezpečení. K tomu je potřeba vyplnit a podepsat formulář „Potvrzení o žití “, podpis na formuláři musí být úředně ověřen.

Seznam všech formulářů v elektronické podobě najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm.

Z důchodového pojištění se dále (kromě starobního důchodu) poskytují:

 • plný invalidní důchod
 • částečný invalidní důchod
 • vdovský důchod / vdovecký důchod
 • sirotčí důchod

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 182/1991 Sb.“).

Komu jsou dávky poskytovány?

Dávky sociální péče jsou poskytovány:

 • osobám s trvalým pobytem na území ČR
 • osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům)
 • občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce.

Výčet dávek

 • jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
 • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
 • příspěvek na provoz motorového vozidla
 • příspěvek na individuální dopravu
 • příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
 • příspěvek na úhradu za užívání garáže
 • příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž:

 • mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P)
 • bezúročné půjčky.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí