Sňatek s cizincem

English English

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Kdo a za jakých podmínek

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokážou právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (pdf, 452 kB), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“).
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Jak a kam se obrátit

Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad. Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Co musíte předložit 

Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu, nebo si jej můžete stáhnout zde (pdf, 27 kB). Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.
Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému občanských průkazů, je-li na tento informační systém připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.
Podle ustanovení § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.
Podle ustanovení § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno
  za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
Údaje uvedené pod písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.
Snoubenec, který je cizincem podle ustanovení § 35 odst. 2, předloží dále matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (§ 6 odst. 3 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (pdf, 708 kB), ve znění pozdějších předpisů). Podrobné informace sdělí na dotaz matriční úřad.

Formuláře
Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářkou. Druhou část vyplňuje matrikářka.
Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Poplatky a termíny

Poplatky

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč.
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč.
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč.
 • V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
 • Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

Lhůty
Lhůty nejsou stanoveny.

Další účastníci  

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (pdf, 700 kB)). Znění slibu předkládá matrikářka.

Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.

Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

Právní úprava

Doplňující zákony a předpisy

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí, kterým matriční úřad nevyhoví žádosti snoubence/ců o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Sankce
neuvedeny

Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, tel. 974 817 427, 974 817 429, nebo 974 817 431
  e-mail: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz,
  (úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin)

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 15.11.2011

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „bezdomovec„). Předkládá se při uzavření manželství státního občana České republiky v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

Kdo a za jakých podmínek 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost
 • státního občana České republiky nebo
 • bezdomovce, nebo
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.

Jak a kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně.
Požádat lze na:
 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo
 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo
 • Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.

Co musíte předložit

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá
 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
 Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Formuláře
Formuláře pro žádost nejsou stanoveny.

Poplatky a termíny

Poplatky
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.
Lhůty
Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Další účastníci a činnosti

Další účastníci
žádní
Další činnosti
Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Sankce
neuvedeny

Za správnost odpovídá:

 • Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel.: 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
  e-mail: jhalova@mvcr.cznicol.novakova@mvcr.cz
  (úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin)

 

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011

 

 

 

 

189 komentářů: „Sňatek s cizincem“

 1. Mam dotaz,chtel bych se oženit s argentinkou,ma platne vizum sem do evropy. Budu potrebovat nejake dalsi dokumenty krome tech ktere jsou uvedeny zde?Dekuji za odpoved

 2. Dobrá zpráva pro občany EU – od léta 2008 občané EU nemusejí dokládat ke svatbě Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky. Ověřeno na vlastní svatbě 🙂

 3. Dobrý den

  Můj přítel je gruzín, má platné vízum do konce Března 2009. Jak dlouho trvá vyřízení všech těchto dokumentů?

  Děkuji

  Odpověď: Dobrý den, pokud má Váš přítel vyřízené všechny potřebné dokumenty v Gruzii nebo na gruzínské ambasádě, pak překlad těchto dokumentů trvá kolem 4 dnů, za příplatek Vám ho vyhotoví i za několik hodin, superlegalizaci, pokud je vyžadována od Gruzie, lze vyřídit na počkání a doklad o oprávněnosti pobytu též na počkání na cizinecké policii, ten ale nesmí být starší 7 dní před svatbou. Tlumočníka je třeba zajistit několik dní dopředu, to záleží na domluvě. A samotnou svatbu nejlépe zajistit měsíc předem, ale také záleží na matrice, jak jsou vstřícní. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, můžete kontaktovat právníka pana Mgr. Vakhtanga Darchiashvili z poradny pro uprchlíky, mám pocit, že je Gruzínec. Tel: +420 224 224 379

 4. Dobry den,
  rada bych se zeptala na ten doklad o pravni zpusobilosti k uzavreni manzelskeho snatku. V listopadu se totiz bereme s priltelem, Spanel. Zijeme sice ve Spanelsku, ale svatba se uskutecni v CR a tak se jednoduse nevyhneme vsem dokumentum, kt.CR pozaduje. Bohuzel o vice zminovanem dokladu o pravni zpusobilosti snoubenec slysi poprve v zivote, i kdyz jedna ceska urednice tvrdi, ze si jakysi Spanel,zenici se v CR predlozil s razitkem z Barcelony. Tak bych se chtela zeptat, jak to tedy je a nebo musime navstivit tu prazskou ambasadu a v pripade, ze ano, kolik casu nam vyrizeni tohoto dokumentu zabere a co vse k nemu porebujeme.Dekuji

 5. Dobry den,
  dnes jsme byli na urade v meste, kde zijeme(Palma de Mallorca) a o vice zminovanem pairu nemaji sebemensi tuseni. Snad jen, ze nejaky papir nam vydat muzou, ale trva to prinejmensim pul roku..
  Take nerozumi, proc v CR na uradech nestaci vsechny ostatni dokumenty a hlavne apotille, kt.mame.
  Tak tedy ted nevime, zda se primo obratit na prazskou ambasadu a jak dlouho vyrizeni bude trvat, ci co…
  V CR mame na svatbu jiz vse zarizene a nevime si tedy ted rady…

  Odpověď: Zkuste se tedy zeptat na nějaké matrice v ČR, určitě někoho ze Španělska oddávali, tak budou vědět. Také jsme měli problém s tímto papírem a matrikářka nám řekla, pokud daný stát takový dokument nevydává, tak musí alespoň nějaký úřad vystavit o tom potvrzení.
  Nám právní způsobilost vydala ambasáda, je tam uvedeno, že podle dokumentů, které manžel předložil, je dotyčná osoba svobodná a podle práva státu není námitek proti jejímu sňatku.

 6. Dobrý den chceme se brát s přítelem z Alžírska potřebujem k rtomu ještě naky papíry na víc???

 7. Dobrý den

  Chci se zeptat ohledně na potvrzení o právní způsobilosti k sňatku. Myslím si, že tento papír by měla vydávat ambasáda daného státu, která je v ČR. Prosím vás jestli znáte adresu nebo číslo gruzínské ambasády nebo konzulátu, aby jste mi ji poslali a já si dále zjistím ostatní informace. Děkuji vám moc s pozdravem Amelie

  Dobrý den,

  zde je link pro informace o gruzínské ambasádě:

  http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ID=31121

 8. Dobry den,
  co je vse potreba vyridit pro uzavreni snatku s Indonesanem v CR? Dekuji Ter

  Odpověď: jsou to všechny výše uvedené dokumenty. Asi je dobré se kontaktovat s Indonéskou ambasádou v Praze.

 9. Dobry den, mam pritele brazilce. Zijeme spulu 2 roky v Londyne. Chteli bychom se vzit, ale pritel je v Anglii 12 let ilegalne. Ma vubec sanci dostat pracovni povoleni v Anglii jako muj manzel?

  Odpověď: Neznám zákony v Anglii, ale pokud je to jako v ČR, tak jako ilegál by se nemohl ani oženit a potažmo získat pracovní povolení. Mohl by snad požádat o azyl a v tomto okamžiku byste si ho mohla vzít. A jako Váš manžel by se stal rodinným příslušníkem Evropské unie a to už by nebyl takový problém získat pracovní povolení. Ale informujte se jak to probíhá v Anglii.

 10. Chtěl bych se oženit s Bulharskou občankou v Bulharsku.
  Svatba by tedy byla mimo území ČR. Děkuji předem za jakoukoli informaci. Jiří

  Odpověď:Dobrý den,musíte si zjistit, jaké doklady k sňatku požadují v Bulharsku. Myslím, že to určitě bude doklad o právní způsobilosti. Ten získáte na matrice. Je to potvrzení, že nejste ženatý a zároveň je tam uvedeno Vaše bydliště. Pak bude potřeba tento doklad přeložit do bulharštiny. Stejně tak to bude i s rodným listem.

 11. Dobry den,
  zijeme s pritelem v Portugalsku, on ma vsak stale angolske statni obcanstvi,kvuli zmenene rodinne situaci bychom se chteli co nejdriv vzit. Pokud bychom se nechali oddat na angolske ambasade v Lisabonu, zustane mi me ceske obcanstvi a mohl by jej ziskat take on??? Pokud to nejde, co vse je krome vyse zminenych domkumetu potrebne k uzavreni snatku v CR? Moc dekuji za odpoved!

  Odpověď: Vám by rozhodně zůstalo české občanství, on by jej však svatbou nezískal. Ohledně dokumentů potřebných k uzavření sňatku v ČR se podívejte do sekce Sňatek s cizincem.

 12. Dobrý den prosíííííííííím váááás můžete mi dát někdo kontakt na někoho nebo jestli někdo nevíííí jestli se češka může vzít s ažiranem v Tunisku prosím pište na email: lomania@seznam.cz Děěěěěěěěěkujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 13. Dobrý den.

  Budu se ženit s Ukrajinkou. Chtěl bych ale aby její dcera žila s námi. Je již plnoletá.

  Co mohu pro to udělat ?

  Odpověď: Snad by přes nějakou agenturu mohla dostat pracovní vízum a mít tu dlouhodobý pobyt.

 14. Dobry den,

  mam kamaradku z Portugalska a jeji snoubenec je z Australie. Oba ziji v Londyne s tim, ze snoubenec ma visa na 4 roky. Tento rok by chteli uzavrit snatek v Praze.
  Co vse je treba zaridit a jake dokumenty bude nutne prodlozit?
  Predem dekuji za odpoved.

  Odpověď: Každý z nich si musí obstarat potřebné dokumenty uvedené v sekci sňatek s cizincem. Ověřit každý ve své zemi a legalizovat v ČR.

 15. dobry den,

  muj pritel je ir, zijeme spolu v irsku a chceme se vzit v cesku. Pritel ma prechodne bydliste v ceske republice. Muzete mi nekdo prosim pomoci co vsechno budeme potrebovat ke svatbe???? Jaky rozdil by delalo, kdybychom se nejdrive vzali v irsku a pak v cesku???

  Odpověď: Musí předložit rodný list, potvrzení o právní způsobilosti, doklad o povolení k pobytu, doklad totožnosti. Pokud se chcete brát v Irsku, tak si musíte tyto dokumenty vyřídit Vy pro irské úřady, ale nevím, jaké oni požadují. Když byste přijela po svatbě sem, musela byste svůj sňatek nahlásit na centrální matriku v Brně a oni by Vám vystavili oddací list. Brát se znovu v ČR je zbytečnost.

 16. Dobry den, 22. srpna si chci v ceske republice vzit za manzela Nemce,ja jsem ceska s trvalym pobytem v cesku. Pokud si chci svatbu na urade objednat,a uzavrit dohodu o uzavreni manzelstvi, potrebuju jiz k tomuto vsechny dokumenty navic prelozene a s apostilou? Navic vubec nevim, jak mam tu apostilu na partnerovy dokumenty sehnat.Ma si to zaridit partner v nemecku nebo to musi udelat cesky urad?Jaky urad toto provadi?Musim tam jet, nebo to jde postou?

  Dekuji za odpoved.

  Odpověď: Partnerovi dokumenty by mělo nejspíš ověřit Ministerstvo zahraničních věcí v Německu. Pak se dokumenty buď superlegalizují na české ambasádě v Německu nebo se opatří apostilla na Ministerstvu zahraničí v Česku. Pokud jdete na matriku žádat o termín sňatku, musíte předložit již všechny dokumenty v pořádku (přeložené, ověřené).

 17. Dobry den,
  chci se zeptat, pokud vse vyrydime a svatbu opravdu absolvujeme, co vse nas ceka za formality po svatbe?Muj pritel je z Indonesie.
  Dekuji

  Odpověď: Pokud budete chtít žít v ČR, manžel bude muset žádat o přechodný pobyt. K žádosti se přikládá zdravotní pojištění, doklad o zajištění ubytování, oddací list. Po té vás možná cizinecká policie pozve na pohovor, zda spolu opravdu žijete. Pak už manžel získá povolení k dlouhodobému pobytu a po dvou letech může zažádat o trvalý. Také by si měl zažádat o rodné číslo, jestliže tu bude chtít pracovat.

 18. Dobrý den,
  moje přítelkyně je američanka a chtěli by jsme se vzít c ČR.potom budeme žít také v ČR.
  co potřebuje k tomu aby jsme se mohli vzít?
  nemá vízum do ČR a když přijede do ČR, tak tay může být 3 měsíce.můžeme se vzít v této době nebo potřebuje mít vízum?
  a jak je to potom s občanstvím? dostane české občanství?

  Děkuji za jakoukoliv odpověď a pomoc!

  Odpověď: souhrn dokumentů k sňatku s cizincem je popsán výše. Během 3 měsíců je možné uskutečnit svatbu a po té bude manželka moci požádat o přechodný pobyt v ČR. Získat občanství svatbou nelze.

 19. Dobrý den, přítel je občan Nigérie a žije a pracuje v Itálii /asi 3 roky/. Chceme se vzít v ČR. Na matrice mi bylo řečeno, že je třeba jeho doklad o právní způsobilosti superlegalizovat. Kde tuto superlegalizaci může získat, kdyby nastala situace, že mu tento doklad vystaví Nigeriiská ambasáda v Itálii?
  Děkuji za odpověď.

  Odpověď: Ať s tím dokladem zajde na českou ambasádu v Itálii. Superlegalizace se provádí tam, ale nemám zkušenost, jak to probíhá, když se jedná o tři země.

 20. Dobrý den, s mým přítelem jsme už měli svatbu v Indii, ta ale není platná v ČR. Proto se chceme vzít jestě jednou v Česku. Přítel je z Tatarstánu. Chci se zeptat na ten doklad právní způsobilosti,kde ho může získat na jakém úřadu? děkuji za odpověď

  Odpověď: Zkuste indickou ambasádu v ČR.

 21. Dobrý den,
  dcera plánuje svatbu s Nigerijcem v Čechách. Podmínky snad všechny zná a partner doklady vyřizuje. Když jsem zadávala termín na matrice, nechtěli tam po mě tyto dokumenty dopředu, jak zmiňujete v nějaké odpovědi. Ještě se tam pro jistotu zeptám.
  Můj dotaz ale směřuje dál. Dcera má trvalý pobyt v ČR a je českou st.přísl., nějaký čas ale pracuje v V.Británii, kde pracuje i její přítel. Chtěli by žít tam a založit rodinu. Nevíte, jakou státní příslušnost by měly děti, které by se narodily před získáním občanství VB? Je to na rodičích, anebo to nějak vyplývá ze zákona, že občanství je dětem přiděleno podle st.příslušnosti matky či otce? Děkuji i za případný odkaz na inf. tohoto druhu.
  Zašlete mi prosím tu odpověď i na meil. adresu?

 22. Dobry den,

  muj pritel je anglican a ja jsem se odhlasila z trvaleho bydliste o vanocich. Uzavreme snatek v anglii. Bude tento snatek platny v cr? Jake dokumenty budeme muset vyridit, kdybychom chteli uzavrit snatek na uzemi cr po uzavreni snatku v anglii?

  Odpověď: Sňatek by měl být platný v ČR. Jen ho budete muset legalizovat na centrální matrice v Brně, kde se evidují sňatky s cizinci.

 23. dobry den chtel bych se ozenit v bulharsku mam uz nejake informace co vse ptrebuju jenom se chci zeptat jestli tyto dokumenty muzu ziskat pres ceskou ambasadu v sofii nemam moc casu na to abych jel do ceske republiky dekuju.

  Odpověď: Sama nevím, zkuste se zeptat přímo na ambasádě.

 24. Dobrý den,
  můj přítel je Tunisan, ale má teď roční vízum v Rumunsku a tam se chceme i vzít a mě by zajímalo, jestli potřebuji vyšší ověření Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a rodného listu.
  Děkuji za odpověď.

  Odpověď: Zavolejte na centrální matriku do Brna, tam by Vám měli poradit, co budete potřebovat.

 25. Dobrý den,můj přítel je Slovák,ale dostal nyní trvalý pobyt na území ČR,je potřeba dokládat k sňatku dokumenty uvedené v sekci sňatek s cizincem?Děkuji moc

  Odpověď: Doporučuji se zeptat na matrice, Slováci mají trochu jiné podmínky než ostatní cizinci.

 26. Dobry den !Chtela bych se zeptat na par informaci tykajici se meho pritele, ktery pochazi z pakistanu .Momentalne zijeme a pracujeme v anglii ,ale vzit bychom se chteli v ceske republice. Zajimalo by me jake doklady potrebujeme ke snatku v cesku.Muj partner ma vizum do anglie ,zajimalo by me jak postupovat ,aby mohl muj pritel odjet semnou do ceska,jelikoz nema v cesku vyrizene zadne povoleni,zkratka nikdy predtim v cesku nebyl.Nevim kde zacit drive,ale chtela bych ziskat co nejvice informaci tykajici se uzavreni snatku s mym pritelem.Dale nevime zda u nas bude moci zit,pracovat a jestli ma sanci na ceske obcanstvi a .Absolutne o tomto nic nevime a mam ztoho trochu ztrach protoze jsem jinem stavu s mym pritelem a mam obavy o budoucnost sveho ditete a jeho otce.Nerada bych vychovavala sve dite bez otce,bez toho ,aby nase dite nemelo ceske obcanstvi.chceme zit v cesku proto se ptam jak adlouho trva cela ta procedura tykajici se svadby,trvaleho pobytu pro meho pritele a nasledne ziskani ceskeho obcastvi.Omlouvam se za mou dlouhou otazku,ale mam za to ze je lepe vedet co mozna nejvice ,nez jit hlavou proti zdi a nemet zadne informace.predem Vam dekuji za vasi odpoved,prosim o moznou odpoved na muj email,s pozdravem Vanessa.

 27. Dobrý den,chtěla bych se zeptat můj přítel je bulhar a chteli bysme se zde vzit.Vím,že potřebuje povolení z bulharska,že si mne tu může vzít a jeho stav,…Jdou tyto to papíry vyřídit u vás na bulharské ambasádě a případně kolik stojí a za jak dlouho jsou hotové?Zde má vyřízený přechodný pobyt na 5 let.Předem děkuji za odpověd Přeji pěkný den Čermáková

 28. Dobrý den, obracím se rovněž s prosbou ohledně sňatku s přítelem s Indickým občanstvím, ale nyní má bydliště a práci ve Spojených arabských emirátech. MLuví jen Hindu a anglicky. Víza pro vstup do EU má, již v ČR několikrát byl. Jak dlouho může celé vyřizování trvat, co k tomu potřebujeme? Je možní, aby ihned mohl zažádat o trvalý pobyt a jak to bude mít s prací? Má VŠ vzdělání, rád by zde pracoval jak jen to bude možné. Velmi děkuji a Vaši pomoc.

 29. ahojky,
  chtely bychom se vzit v cesku s mym pritelem, ktery je z Afriky,pochazi z Costa De Marfil, coz je stat na pobrezi Slonoviny, napis mi prosim te co budeme potrebovat vsechno, zatim zije a pracuje ve Spanelsku, kde ma platne vizum a pobyt, ja mam ceske obcanstvi a ve spanelsku ma udelanej prechodny pobyt. muj pritel jeste v Cesku nikdy nebyl, jak mame postupovat….diky moc Petra

 30. jeste by me zajimalo, kdyz je muj pritel ve Spanelsku cizinec – african a ja- ceska, muzeme se ve Spanelsku vzit, nebo je to lepsi v CR vse vyridit?

 31. jeste dotaz, muj pritel je african, se kterym se chceme vzit, alec nevim kde maji ambasadu,kdyz bychom potrebovali nejake formulare, zda se mi to docela slozite…a nevim jakmame postupovat, diky zs odpoved

 32. Dobry den,
  Pritel je z Mexika, ja ceska. Chceme se vzit v CR. Jake vsechny dokumenty pro oba budou pozadovat? Musi byt vsechny jeho dokumenty prelozeny do cestiny? Jak dlouho cely proces potrva? A na kolik to vyjde?
  Predem moc dekuji za odpoved.

 33. Dobrý den,chci se zeptat manžel jsi požádal o udělění ČR.Má Slovenské občanství,trvalé bydlište má v České republice 11 let . Došel mu dopis z Ministerstva vnitra a musel zaplatit poplatek 10 000kč do 10 dnů.Chci se tzeptat jestli to bylo oprávěné platit ty určité peníze.Děkuji Kalmanová Eva

 34. Dobrý den, moje nastávající je Ukrajinka, za jak dlouho po sňatku může nastoupit k trvalému nebo nějakému dlouhodobému pobytu a za jak dlouho může požádat o občanství ČR. Děkuji. 🙂

 35. Dobry den.
  Muj nastavajici je american, ja jsem ceska, bereme se v US. Po svatbe zustavame tady v US.
  Ma otazka je trosku jinaci. Co kdyz se rozhodnu za 5, 10 let se prestehovat zpet do CR se svym manzelem? Bude ma svatba legalni v Cechach, nebo potrebuji zajit na matriku v Ceske republice az se jednou vratim a legalizovat obrad. Uvazujeme take o jedne svatbe tu a druhe za rok v Cechach aby ma rodina mohla byt u toho. Jake prava bude mit muj nastavajici pote v Cechach nebo v zemich Everopske Unie? Stejne jako ja? Zustanou me stejna prava v CR?
  Prosim o radu a predem dekuji.
  Pavlina

 36. Dobry den,
  potrebuju nutne poradit.Muj pritel je slovak a je drzitelem zelene karty v USA.Chteli by jsme se v cechach vzit a pote odjet do USA.Co je potreba za dokumenty?Jak dlouho to bude trvat? Budu jako jeho zena moci odjet do USA s nim legalne?
  Moc dekuju za kazdou radost a pomoc
  Jana

 37. Dobry den,
  chceme se brat ve spanelsu s pritelkyni ktera je argentinka a ja cech, tak sem se chtel zeptat prosim jestli nevite co je potreba ke snatku a jestli po svatbe nebude mit problem s pracovnim povolenim v evropske unii , a take do kdy bych to mel nahlasit v CR, dekuji za odpoved
  p.s prosim poslete mi to na email dekuji

  Tomas

 38. Dobrý den,
  jsme v poměrně komplikované situaci. Můj druh je z Alžírska, žijeme spolu 4 roky. Předtím byl ženatý, ale nyní je již několik let rozvedený. Chtěli bychom spolu uzavřít sňatek, ale je to dost velký problém. Máme mimo jiné doložit doklad o právní způsobilosti k sňatku. Na ambasádě nám sdělili, že tento doklad manželovi musejí zaslat z Alžírska, jelikož ho tu prý nemohou vystavit. Tak druh volal do Alžírska, tam mu ale řekli, že jelikož byl ženatý, musí proběhnout jakýsi formální rozvod i v Alžírsku. Zmocnil proto svého otce k právním úkonům, ale u soudů z něho akorát tahali peníze, pořád se něco prodlužovalo a komplikovalo. Pak mu někdo poradil, že se vše urychlí, pokud si najme právníka. Ten ale nic nevyřídil a papír nemáme doposud! Na ambasádě si neustále „melou“ svou, že musíme ten papír dostat z Alžírska a že oni nemohou udělat nic. Připadá nám to celé až moc komplikované a upřímně řečeno, tak trochu nesmyslné. Děkujeme tisíckrát za seriózní radu!!!

 39. Dobrý den.

  Tak něco podobného zažívám s Ukrajinou. Bohužel, sám si nevím rady. Mohu Vám ale doporučit právníka, který se zajímá o mezinárodní právo a poskytuje v rámci Charity bezplatné rady.

  Papavasiliu

 40. Dobrý den, děkujeme Vám za doporučení. A pomohl nebo poradil dobře Vám ten právník?

 41. Dobrý den,
  mám přítelkyni ruské národnosti, je rozvedená již několik let a má ve své péči 4 letého syna. Rádi by jsme se vzali a žili zde, v ČR. Jaké dokumenty budeme potřebovat? V případě ruska půjde o superlegalizaci nebo o apostilu?
  Za odpověď děkuji.

 42. Dobry den,jsem obcanka CR,zijici tri roky ve Velke Britani za ucelem studia a planuji tu i zustat.Meho nynejsiho pritele,se kterym jsem dva a pul roku,jsem poznala tu,pochazi ale z Mauritiusu.Bohuzel mu ale po sesti mesicich nasi znamosti(i bydleni ve spolecne domacnosti) nebylo v UK prodlouzeno vizum a musel se vratit do jeho zeme.I presto stale zustavame spolu a ja jsem za nim na Mauritiusu dvakrat byla.V budoucnu by jsme se radi vzali a chteli zit a zalozit rodinu v UK.Je to vubec realne?Mohl by jste mi prosim poradit,jake kroky by byly nezbytne z nasi strany podniknout?Jaka prava by muj pritel ziskal po snatku se mnou a mohl by se usadit a pracovat v UK?Kde by svatba musela probehnout?Docetla jsem se tu o zadani viza o slouceni rodiny,mohli by jsme ho i my v nasem pripade uplatnit?Moc Vam predem dekuji za Vasi odpoved.

 43. PREDEM MEHO VZKAZU ZDRAVIM MUJ MANZEL POCHAZI Z PAKISTANSKA A ZIJEM V ANGLII. MUJ PROBLEM ZPOCINA V TOM ZE MU KONCI PRISTI ROK VIZUM V UK. CEKAME POTOMKA A MAM Z TOHO DEPRESE PROTOZE NEVIM CO DELAT JAK ABY MU TO PRODLOUZILI ASPON NA 5LET PROTO SE OBRACIM NA VAS PREDEM DEKUJI ZA RADU

 44. dobrý den,
  chtěla bych se provdat za slováka tady v česku. Jelikož jsme v EU, odpadla povinnost o oprávněnosti pobytu, ALE…
  Je potřeba doklad o právní způsobilosti k sňatku, či nějaký další doklad, který by odlišoval sňatek ČR se SR od českého sňatku? Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď.

 45. Dobrý den,

  mám už nějakou dobu přítele, se kterým bychom se chtěli vzít, následně pak žít v čr. Přítel pochází z Makedonie, v současné chvíli již nemá vízum. Já jsem nyní v čr. Chtěl by si mne vzít v jeho zemi, chtěla bych se zeptat, zda s tím nebude problém, chci si samozřejmě nechat české občanství a jaké dokumenty bych potřebovala. Určitě to bude doklad o právní způsobilosti.
  Mám v tom ale docela zmatek, sama jsem něco podobného nikdy neřešila. Ani nevím, jak by to mělo probíhat.
  Můžete mi poradit?
  Děkuji.

 46. ahoj moje přítelkyně je vietnamka a chceme se vzít ale matrikářka po mě chce písemně že moje přítelkyně rozumí slovem i písmem česky a mě se to zdá jako nějaký výmysl od ní ,co mám dělat?

  Odpověď: Pokud rozumí česky, není problém prohlášení podepsat, jinak musí mít podle zákona tlumočníka.

 47. Dobry den,
  Moje pritelkyne je iranske narodnosti, trvalym pobytem v Iranu. Chceme se vzit v Cechach. Nevite nahodou, ktere dokumenty presne bude potrebovat predlozit na matrice v Cechach za ucelem uskutecneni snatku. V Iranu maji dokument zvany „shenas name“, ktery by v sobe mohl zahrnovat vice pozadovanych dokumentu (rodny list,…). Jestli tedy napr. mate zkusenosti konkretne z touto zemi, byl bych velice vdecny kdybyste se nimi se mnou mohli podelit. Mnohokrat diky.

 48. Dobry den,
  muj dotaz je , jaky typ dokladu si muze opaprit muj novomanzel, narodnosti kolumbie, ktery vsak doposud nema pobyt v CR, /sñatek probelh v zahranici/, aby mohl docestovat do CR a pobyvat tam? A jestli mohu tento doklad za nej vyridit v CR ja , bez jeho pritonmosti.
  Dekuji
  Ivana

 49. Tento dolkad se musí vyřídit v Kolumbii na ambasádě. Jinak nepřicestuje. Musí to vyřídit on sám na základě oddacího listu.

 50. Co se týče matriky, tam chtějí po cizinci

  1, Rodný list přeložený do češtiny
  2, Čestné prohlášení o stavu – notářký zápis
  3, Platný pobyt na území ČR

 51. dobry den, chci pozvat sveho africkeho pritele na kratkodobe vizum do CR, vzit se s nim hned na zacatku (dokumenty k tomu potrebne mam jiz zjistene). jak to bude potom s jeho pobytem?bude muset odcestovat po uplynuti 90 dnu (platnosti viza)?nebo si potom muze zazadat o trvaly ci prechodny pobyt? prosim prosim o odpoved.dekuji

 52. Dobry den chtela bych se zeptat jestli když si vezmu cizince z Bosny a Herc. v jeho zemi jak to bude mít s vízem jaké si má udělat a jak dlouho bude čekat na jeho vyhotovení než bude moct do Česka?Bude pak potřebovat pracovní povolení když budeme manželé nebo se to nemění?Nechci předbíhal ale je dobré vědět jestli když se vezmeme v Bosně rozvod musí být také tam?Děkuji za odpověď!

 53. Ještě jeden dotaz kolik asi tak dám za překlad českých papírů,které už mám ověrěné od ministerstva z.věcí k svatbě do bosenského jazyka slyšela sem kolek 1000,- doufám že to tolik není…děkuji…

 54. Dobry den,
  mam jeden dotaz, chci se ozenit se svou pritelkyni, je brazilka a svatba bude v Brazilii. Vim jake dokumenty potrebuju, ale problem je v tom, ze ziju a pracuju ve velke britanii a jediny dokument ktery nemam je dokald o potvrzeni osbniho stavu , vim ze ho vydava matrika, ale jelikoz nepobyvam doma a mam to trochu z ruky, tak se chci zeptat, zda je moznost o tento doklad zazadat pisemne, nebo elektronickou postou, nebo muze o tento doklad zazadat misto mne nekdo znamy nebo nekdo z rodiny , nebo musim prijet osobne ?? Nemate nekdo zkusenosti ?? Diky za radu ..Petr

 55. dobry den,

  ja jsem ceska a muj pritel kterého si chci vzit je rumun.prosim o radu co presne potrebujeme abychom se mohli vzit jenom my dva tady v cesku co nejdrive a nejjednoduseji.zajima nas jestli je moznost se vzit bez vsech jinych zvyku atd.dekujeme

 56. Dobrý den,dozvedela jsem se o právní způsobilosti k manželství ,který nám vyda syrská ambasáda za ucelem snatku,chtela jsem se zeptat,zda-li nebude problém,že přítel ještě nebyl na vojne? zda-li to prověřují,děkuji ,s pozdravam Dagmar

 57. Dobry den, rada bych si vzala pritele, narodil ase a ma trvaly pobyt v Arabskych Emiratech nicmene narodnost pakistanskou. Ceska ambasada v Abu Dhabi nam zamitla zadost o opetovne udeleni viz do CR diky soucasne velice spatne politicke situaci. Kdyz jsem hledala na strankach ministerstva inoformace ohledne nutnych dokladu ke snatku, nebylo mi prilis jasne, z jake zeme musi doklady ziskat, pokud v pakistanu nikdy nebyl? Dekuji moc za informace. PD

 58. Ahojky zdravím,mám dotázek…..budem se brát s přítelem (Tunisan),chci mít všechno připravené včas a se vším všudy aby pak nebylo tolik stresu a nezabralo to víc času než je nutné. Brát se budem v tunisku…..jde mi oto,jako cizinka tam ke svatbě potřebuju spoustu dokladů,musejí být všechny přeloženy jak sem pochopila,ale neví někdo jestli vyžadujou tyto doklady přeložit do arabštiny nebo jim stačí francoužština? Sem vesnickej buran tak sehnat oprávněného překladatele pro mě asi taky nebude nejsnažší tak kdyby jste někdo mohl jakkoli pomoci budu ráda když pošlete info na mailík … Drowsila2@seznam.cz … vážně moc díky 🙂

  Odpověď: Pokud je v Tunisku úřední řeč jak arabština, tak francouzština, měl by překlad do francouzštiny stačit. Doporučuji si ale zavolat na ambasádu a mít jistotu! Kontakty jsou zde: http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/tunisko/kontaktni_cizi_urad/index.html

 59. Vážení.
  Cizince si v podstatě brát nemůžete protože Cizinecká policie je tak skorumpovaná, že na to budete pořebovat opravdu miliony.

  Prohlašuji tedy z vlastní zkušenosti, že Cizinecká Policie je skorumpovaná oragizace.

  Odpověď: Také jsem byl již několikrát tímto úřadem frustrován…

 60. Ještě tu je pár věcí co se těžce zjišťujou a třeba budete vědět…..nejlépe z vlastních zkušeností.
  Po svatbě v Tunisku,nevíte zda musí automaticky dostat vízum do ČR,když manželka je češka,nebo dá se udělat něco abychom si byli jisti že ho dostane??? aaa o vízum musí žádat s oddacím listem tuniským i českým???musím tedy dřív než zažádá o vízum zařídit sama český odddací list?……………..

  Odpověď: Po svatbě odjedete domů sama, tady si vyřídíte český oddací list v Brně (centrální matrika) a pak mu pošlete pozvání jako jeho manželka.

 61. a další krok,když tedy předchozí výjde,dostane se do ČR tak si tu prý musí zařídit „rezidenci“ pro pobyt v čr sníž následně může cestovat bez víza kamkoli v oblasti schengenu………..nevíte jak dlouho trvá vyřízení „rezidence“ kolik to výjde finančně a kde se o ní žádá??? předpokládám že doklady si bude taky muset nechat přeložit do češtiny???

  nemáte někdo zkušenost nebo nevíte o někom kdo tohle už řešil?

  Odpověď: Když dostane přechodný pobyt, může s dokladem cestovat po zemích Schengenu. To nikdo neví, jak dlouho trvá udělení přechodného pobytu, pokud Vás budou před tím zvát na pohovor, tak se to může protáhnout na pár měsíců. O pobyt se žádá na staré dobré cizinecké policii.

 62. Ahoj.
  Moje pritelkyne je obcanka Ruska.Chceme se vzit.Nevite nekdo jak dlouho trva nez ji na ruske ambasade vystavi doklad o pravni zpusobilosti ?
  Dekuji.

 63. Mam dotaz, jsem ceska, ale ziji jiz skoro pet let v Recku a spritelem rekem jsme se rozhodli pro svatbu ale v Cechach, muzete mi zaslat presnou informaci co je tedy treba zaridit, co za dokumenty musime privezt z Recka atd. kam zajit a co vyzadat. Dekuji

 64. Dobrý den,
  může můj manžel (Indonésie) u nás pracovat na povolení k dlouhodobému pobytu?
  Děkuji.

 65. Dobrý den, pokud jste občankou ČR, Váš manžel má v ČR dlouhodobý pobyt, nepotřebuje povolení k zaměstnání.

 66. Mohu se zeptat,chci si vzít ukrajinku,na uk.ambasádě,jsme dostaly dokumenty,ale nevíme co dalšího potřebujem a kde to vše sehnat.Děkuji

 67. Dobry den, muzete prosim prilozit sem jakysi vzor toho dokumentu „o právní způsobilosti k uzavření manželství“, ktery Vam byl matrikou uznan? Jak vypada a co presne obsahuje? Myslim, ze krome me, by to pomohlo i jinym lidem, co o tom slysi poprve a jejich ambasada nema zadny standardni podobne prohlaseni. Dekuji.

 68. dobry den, vdala jsem se ve Spanelsku za cizince (neni spanel) a zajimalo by me, do jake doby musim legalizovat manzelstvi v CR? a jsou nejake sankce, pokud nelegalizuji manzelstvi v CR? Zijeme ve Spanelsku.

 69. Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, kdybych se vdala v Tunisku (za tunisana), ale chtela bych žít s manželem v ČR. Může na základě sňatku přijet se mnou do čech nebo musí mít i tak víza a jak je to s pobytem a prací. Asi musí splnit zkoušky z čestiny, ale potřebuje k tomu ještě něco více.

 70. Dobry den, s pritelem italem se budeme brat v Cr…Kdyz si pritel zaridi vsechny potrebne dokumenty napsane v clanku vyse musi je odnest na italskou ambasadu v Praze? Bude i po me ambasada nejake dokumenty vyzadovat? Prosim o odpoved! Dekuji Monika

 71. Dobrý den,
  chtěla bych vás poprosit o radu. Mám přítele, který žije na Kypru, ale pochází z Kamerunu. Chtěli by jsme se vzít. Informace začínám teprve postupně sbírat a tak jsem se chtěla zeptat, jestli je možné sňatek uzavřít v ČR na základě víza(protože vízum má pouze pro Kypr, který sice je v EU ale…) nebo to ani nemá cenu zkoušet a rovnou se vzít na Kypru. A jestě jsem se někde dočetla, že občané ČR nemusí mít dokumenty ověřeny Apostilou. Nevíte, co je na tom pravdy? Děkuji

 72. Dobry den,
  Prosim vas o radu.Moje pritelkyne je z Izraele a budeme se brat v lete v cechach.Daji se vsechny vyse uvedene dokumenty obstarat prez izraelskou ambasadu v praze?Myslim ze by mohly byt vydany v cestine a tim by odpadlo prekladani.Nebo je lepsi zaridit si vsechny dokumenty v izraeli i s prekladem?
  Mockrat dekuji za odpoved.Carlos

 73. Dobrý den.

  Jmenuji se Mikhaylova Věra. Jsem občankou Ruska (Moskva), v Praze mam (již přes 10 let) trvalý pobyt. Pracuji v Klementinu na oddělení dopln’ování zahraničních dokumentů.
  Chci se provdat za občana Izraele. Jsme spolu 3 roky ale zatím nucení byt v tom vztahu na dálku. Chceme se oženit a zůstat v České republice.
  Chtěla bych proto zeptat, co všechno k tomu potřebujeme a zda je to možné, že na základě našeho sn’atku dostane můj nastávající manžel dlouhodobý pobyt, aby tu mohl zůstat?
  Předem děkuji a přeji krásné odpoledne,
  S úctou,
  Mikhaylova Věra

 74. Dobrý den, prosím o radu. Přítel je alžířan, žijeme spolu 1 rok, byl tady ženatý, ale v současné době se pokouší o rozvod. Po rozvodě mu hrozí, že bude muset opustit ČR, protože s manželkou žili společně necelý rok. Rádi bychom se vzali a zůstali v ČR. Poraďte prosím, jak postupovat v této těžké situaci…Děkuji.
  Pište také na email: Luna01234@seznam.cz

 75. Dobrý den,prosím o radu-jsem češka a otěhotněla jsem s afričanem a potřebuji zjistit zda můj přítel dostane automaticky vízum.když se mu narodí dítě nebo ne??obávám se,že můj přítel chce pouze využit mého těhotenství k pobytu v ČR???děkuji za odpověď

 76. Afričan :
  Dobrý den,prosím o radu-jsem češka a otěhotněla jsem s afričanem a potřebuji zjistit zda můj přítel dostane automaticky vízum.když se mu narodí dítě nebo ne??obávám se,že můj přítel chce pouze využit mého těhotenství k pobytu v ČR???děkuji za odpověď

  Jako Váš přítel nemá nárok na nic, pokud neprokážete, že je otec a nebo si ho nevezmete.

 77. sn’atek s cizincem :
  Dobrý den.
  Jmenuji se Mikhaylova Věra. Jsem občankou Ruska (Moskva), v Praze mam (již přes 10 let) trvalý pobyt. Pracuji v Klementinu na oddělení dopln’ování zahraničních dokumentů.
  Chci se provdat za občana Izraele. Jsme spolu 3 roky ale zatím nucení byt v tom vztahu na dálku. Chceme se oženit a zůstat v České republice.
  Chtěla bych proto zeptat, co všechno k tomu potřebujeme a zda je to možné, že na základě našeho sn’atku dostane můj nastávající manžel dlouhodobý pobyt, aby tu mohl zůstat?
  Předem děkuji a přeji krásné odpoledne,
  S úctou,
  Mikhaylova Věra

  Ohledně dokumentů se podívejte do rubriky Sňatek s cizincem, jako manžel by měl dostat pobyt z důvodu sloučení rodiny.

 78. Dobry den,

  chteli bychom se s pritelem vzit. On pochazi z Marokka. Oba zijeme nyni v Nemecku, on ma vizum platne do konce listopadu. Chteli bychom se vzit v Dansku, ale je to slozite a ja si nevim rady. Dokumenty k vyrizeni by nemely byt problem. Jde o to, jake obcanstvi tim ziska on? A zda dale muzeme zit v Nemecku (pracovat, studovat), Ja urcite ano (trvaly pobyt mam stale v CR) , ale on?

  Jeste bych se chtela zeptat prostrednictvim moji kamradky, ktera je v podobne situaci, ale s tim rozdilem, ze se nechce vdavat.. Sveho pritele miluje a hrozi, ze on bude muset zpet. Da se neco delat, nejak tomu zabranit?

 79. Dobrý den, moje dcera se za 14 vdává na Praze 4 za Australana, žijí spolu v Londýně. Chtěla jsem se zeptat, co budou potřebovat na Cizinecké policii v vyřízení Potrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR.
  Úřednice mluvila po telefonu že musí mít zdravotní pojištění a já nevím jaké. A jestli se pro něj po svatbě něco změní ohledně pobytu zde. Chtějí ale bydlet trvale v UK a později v AUstrálii.

  Děkuji za odpověď Ivana Spurná.

 80. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jak je to s trvalým pobytem pro moji snoubenku kdyz ja mam jinej nez ona dekuji mira

 81. Dobrý den, můj přítel je Číňan, má trvalý pobyt na území Francie. Chceme se vzít v České Republice. Jak je to v tomto případě s potvrzenímo oprávněnosti pobytu na území České republiky, potřebuje ho nebo mu stačí potvzení o oprávněném pobytu na území Francie?

 82. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké dokumenty mám doložit, pokud chci uzavřít sňatek v Itálii. Můj přítel má občanství Kosova a na území Itálie pracuje a má povolení k pobytu. Následně se chci zeptat, jaký je postup, pokud chci s mým budoucím manželem žít na území ČR, co musí doložit. Předem díky moc za odpověď.

 83. Dobrý den, měla bych dotaz, můj přítel pochází z Tunisu a již šest let žije a pracuje v Itálii. Pas má stále tuniský, ale vlastní kartu s povolením k pobytu v Itálii. Chceme se brát v čr, nevím zda li stačí, že má povolení k pobytu na území EU nebo se musíme vzít v Tunisku.
  Předem děkuji za odpověď.

 84. Pokud má Váš přítel z Tunisu povolení k pobytu v EU, může přijet do ČR. Přiveze si s sebou všechny potřebné dokumenty k sňatku a nechá si je přeložit do češtiny a ověřit.

 85. Dobry den, nejdrive bych Vam rada podekovala za tyto stranky, protoze uzitecnych informaci tykajicich se svateb s cizincem neni na internetu mnoho. Muj dotaz se tyka svatby s obcanem Velke Britanie,ktera se bude konat v CR. Ve Vasem prispevku uvadite, ze je nutne dolozit doklad o pravni zpusobilosti k uzavreni manzelstvi, ktera musi byt v nekterych pripadech dolozena tzv. apostillou. Proto bych se Vas rada zeptala, zda je to nutne i v pripade Velke Britanie? Muj druhy dotaz se tyka aktualnosti informaci. Protoze clanek byl vydan v roce 2008, rada bych se zeptala, zda jsou uvedene dokumenty stale aktualni, nebo je nutne dolozit i nejake dalsi. Predem dekuji za odpoved a jsem s pozdravem, Lucie

 86. Dobry den,
  muj pritel je argentinec a radi by jsme se vzali.
  Momentalne ziji v holandsku, jeste nevime jestli se budeme brat v Holandsku ci v Cechach, ale podle info na internetu nemame jinou moznost nez se vzit v Cechach. Rada bych vedela jake mame moznosti.
  Dekuji, Lucie

 87. Dobry vecer,zda se dotazu mate nad hlavu…Ja jsem si precetla vse co jste napsaly, ale mam presto otazku..Pritel je s Trinidadu (Karibik) mel by brzo priletet a chteli bychom se vzit…My jsme spolu zili uz v Anglii..Resim takovej problem,jeho dokumenty,kdyz potrebuje prelozeny pas,rozvodove papiry,rodny list,je mozne to udelat v ceske republice i s apostilou?Nerada bych neco podcenila dokavad je v Trinidadu, protoze letenky nejsou uplne to nejlevnejsi…dekuju moc za jakoukoliv radu..Hezky vecer Katerina

 88. Odpovidam te pani co se ptala jake obcanstvi budou mit deti jeji dcery co je ceska a zije s nigerijcem v UK. Podle soucasne legislativy v UK maji zde narozene deti narok na anglicke obcanstvi ze zakona pokud tu alespon jeden z rodicu v dobe jejich narozeni legalne zil a pracoval minimalne 5let. Narok na obcanstvi ‚krvi‘ maji po rodicich takze druhe obcanstvi budou mit ceske. My Cesi muzeme mit dvoji obcanstvi pokud ho nabydeme automaticky (snatkem, narozenim), nikoliv vlastni vuli (zadosti), pak bychom pozbyli ceske.

 89. Dobrý den,
  pročítala jsem všechny příspěvky ale nenarazila jsem nic ohledně sňatku s američanem.
  Moje máti má přítele z USA a chtěli by se vzít tady v ČR a pak spolu odletět do USA, mužete mi prosím poradit jaké všechny dokumenty potřebují k sňatku?
  A co je všechno potřeba udělat aby se mohli vzít..Moc Děkuji

 90. Moje pritelkyne je americanka budeme se brat v cesku, ktere dokumenty potrebujeme vyridit a kde abychom mohli byt oddani dekuji predem za radu petr

 91. Dobrý den,muj pritel je turek žijící v německu, platí ještě nějaké jiné info, vyjímka, dokument…které tu nebylo řečeno.

  Díky Aja

 92. Dobrý den,cht%ela sem se zeptat.Chci si vzít Moldavana jestly Moldavská ambasada nám múže dát papíry ke sňatku.Nebo jestly on musí pro dokumenty do Moldavie.Prosím poraď te mi děkuji moc

 93. Dobry den.chtela by jsem vedet pokud je mozne si vzit cizince na ceske ambasade v uk kde mam v soucasne dobe trvaly pobyt ale stale mam ceske obcanstvi.on je z palestiny ma docasny pobyt jako zadatel o azyl.nebo jestli by bylo mozne aby se mnou vycestoval do ceske republiky za ucelem svatby a co vse je k tomu potreba.nema pass jenom papirovou identity card a nemuze zadat novy pass pres svou ambasadu.dekuji

 94. Co vím, tak žadatel o azyl v ČR nesmí vycestovat ze země. Proto se také musí cizinec každý měsíc hlásit v uprchlickém zařízení. Nevím,jaké podmínky mají v UK. Navíc UK není ani v Schengenu, takže by potřeboval do ČR víza, což bez pasu asi nedostane. Ohledně svatby na ambasádě kontaktujte přímo ambasádu, co Vám na to poví.

 95. jj, je to tak. Můj manžel je žadatelem o azyl na Kypru a je to stejné. Pas mu teda nějakým zázračným způsobem nechali, ale bez víza se do ČR nedostane. A pokud je žadatelem o azyl, nikdo mu vízum nedá!

 96. Dobrý den,
  jak je to tedy, když já Češka on Ukrajinec s trvalým pobytem v ČR. Musí mít také veškeré výše uvedené dokumenty k uzavření svazku v ČR, nebo je to díky trvalému pobytu jiné? Moc děkuji za odpověď …

 97. dobry den prosila bych vas o radu s pritelem ktery je ital se chceme vzit v cesku ale je vdovec ptrebuje nutne umrtni list zemrele manzelky a jestli je potrebny taky vypis z rejstriku trestu predem dekuji za odpoved

 98. Dobrý den,

  také si beru cizince, Turka. Všechny papíry už máme, máme i překlady. Jen se chci zeptat, jak přesně poznám, že agentura, u které dokumety přeloží, je oprávněna tím soudním razítkem? Je to také to tzv. kulaté razítko, nebo je potřeba ještě notářské ověření?

  Díky moc. S pozdravem Tereza

 99. Musíte si to o překladatelské agentuře zjistit, jestli má k tomu oprávnění a pokud ano, jejich razítko je právoplatné.

 100. Dobry den, jsem Ceska zijici v Anglii a pritel je Nepalec. Ted jsme oba v CR, kde bychom se radi vzali. Bude snatek uznan i v Anglii? dekuji, M.O.

 101. Dobry den, jsem vdova s trvalym pobytem v cesku. Muj pritel je Chorvat a chteli bychom se vzit. Jake doklady potrebuji k uzavreni snatku s nim v Chorvatsku?
  Dekuji za odpoved.
  Ludmila

 102. dobry den mam pritele z nigerie benin jmenuje se Osas Ilawe Idahor 7.4.1970,chtela bych se zeptat jestli mam pravo vedet informace o jeho ditedi kdyz jsem jeho druzka.protoze muj pritel chce mit se mnou dite a snatek ale jeho dite rok a pul stare jsem nevidela po dobu co snim ziji ja rok.porad mluvi ze to neni muj problem.ja nevim co mam delat nejsem si jista.zda mne ma rad nebo chce neco docilit.protoze jeden muz z nigerie dela placene snatky v praze a africe.a nevim jak tomu zabranit nebod se bojim aby se do problemu nezapletl nekdo z mych znamych.

 103. Pokud ve vztahu s Vámi není upřímný a Vy mu nedůvěřujete, tak si ho neberte a nemějte s ním dítě. Co na to říct?? Akorát se dostanete do problémů.

 104. Dobry den,

  zijeme s pritelem Norem v Norsku, pristi rok planujeme svatbu v Cechach. Jelikoz budu po svatbe pouzivat jeho prijmeni, musim si pozadat o novy obcansky prukaz a pas. Vyrizeni techto dokumentu ale vetsinou trva cca 30 dni – jak mam situaci resit, kdyz chceme par dni po svatbe opet odcestovat do Norska? Je mozne vystavit na miste nejaky docasny dokument a zbytek vyresit v Norsko pres ceskou ambasadu?

 105. dobry den prosim o radu jsem polka vdana za cecha v roce 1975 od te doby ziji a pracuji tady uz 4 roky jsem v duchodu a chtela bych si ziskat ceske obcanstvi.bohuzel nevim jak zacit na koho se obratit do ted jsem mela povoleni k pobytu a konsularni pas poradite prosim dekuji

 106. Oženil jsem se s Ruskou. Máme roční dceru Natalii. Žena,ale po mne chce, abych jí daroval můj byt v Praze po rodičích ve kterém žijeme, pokud tak neučiním tak se navždy odstěhuje do Moskvy k svojí matce a dcerku již nikdy neuvidím, jen budu platit alimenty na dceru i na manželku. Již se na to ptala v Praze advokáta a ten jí řekl, že má dle českých zákonů nárok na výživné již teď. Manželka rok posílá přez western-union svoje rodičovské dávky na dceru matce do Moskvy, která je dlouhodobě bez práce. Honza

 107. Dobry den, chtěla jsem se zeptat, jestli je možné uzavřít sňatek s cizincem, který je v Česku na turistické vízum? nebo musí mít minimálně dlouhodobý pobyt? děkuji za odpověď

 108. Dobrý den, také bych ráda požádala o radu. Jsem Češka, rozvedená, můj přítel Egypťan. Rádi bychom se v říjnu vzali v Egyptě a po svatbě odletěli do Čech. Ovšem nemám ani ponětí co musíme vyřídit pro manžela, aby mohl do Čech přiletět se mnou a jak dlouho zde vůbec smí zůstat. Nerada bych mu po měsíci sdělila, že musí odcestovat zpět do Egypta. Poradí nějaká dobrá duše jaké dokumenty budeme potřebovat? A zároveň jaké dokumenty budou vyžadovat v Egyptě ode mne k uzavření sňatku? Děkuji předem dobré duši za odpověď 🙂

 109. Dobrý den.Jsem Čech a mám manželku Ukrajinku a tím pádem získala trvalý pobyt.Je tu 4 roky a byl jsem pod nátlakem Ukrajinců a bych to podepsal nebo mně nechá zlikvidovat.Chci rozvod a na trvalo zrušit trvalý pobyt v ČR a pohyb v Schengenu,nepotřebuji ji tady někde potkat.Na jakou institukci se mám obrátit a kdo to vyřizuje?Má tu i dceru a je zde 3 roky a neumí pořádně česky,když přijela tak ji ani nebylo 18 let.Můžu ji někam poslat aby se naučila česky a když půjde a neudělá zkoušku můžou ji odebrat trvalý pobyt?Děkuji za odpověd a za radu.

 110. V Praze na ambasádě jsme si vyřídili potřebný doklad o právní způsobilosti (720.-).Tam je napsáno,že dotyčný stát tento doklad nevydává,ale není proti sňatku.Jaké bylo moje překvapení,když na matrice chtěli opět sepsat potvrzení,že dotyčný stát tento doklad nevydává (620.-).Vědí ty naše úřady.co vlastně chtějí?

 111. Dobrý den, chtěla bych se zeptat těch, kteří mají zkušenosti se státy, jejichž dokumenty musí být opatřeny apostillou. musí si můj přítel nechat ověřit apostillou v jeho rodne zemi a nebo ty originální a přeložené papíry je možné ověřit až tady, jak je psáno na začátku této diskuze???

 112. Buď se dají superlegalizovat na českém konzulátu v dané zemi nebo pořídit apostillu na Ministerstvu zahraničních věcí v ČR.

 113. Děkuji za odpověď, nebyla jsem si jistá, ale už to vidím i na stránkách MZV. Prosím ještě o jednu radu. Mám dokumenty nejdříve nechat přeložit soudním tlumočníkem a poté je nechat ověřit apostillou a nebo je nejdříve ověřit a pak nechat přeložit? děkuji moc za ochotu!

 114. S pritelem, ktery pochazi z Nigerie, se budeme letos brat v CR. Vyridili jsme veskere potrebne dokumenty, jen premyslime, pokud zada o viza ke vstupu do CR (zijeme ve Velke Britanii), ktere jsou jen turisticke vizum do 90 dnu, musi uvadet duvod pro vstup do Ceske Republiky – za ucelem snatku?Nebo musi zazadat o nejaka specialni viza? Musi o neco zadat po svatbe ci neco ohlasovat v CR?4 dny po svatbe poletime zpet do Velke Britanie.Taktez jsem se chtela zeptat, jestli bude snatek platny ve Velke Britanii a musime zadat o nejake potvrzeni o platnosti snatku?Predem dekuji za odpoved.

 115. Dobry den, snazim se ziskat informace, ktere by ulechcily situaci me a me pritelkyni Hiromi. V soucasne dobe ziji v Irsku a moje japonska pritelkyne je na tri mesice u me, protoze se chceme vzit. Radi bychom uzvarely snatek v CR a chceme vedet, co budeme potrebovat, kam zajit a koho oslovit? Mame na to zhruba tri mesice a nechceme se podruhe rozdelit. Budme vdecni za kazdou informaci.
  Diky,

  Robert a Hiromi.

 116. Dobrý den, jsem Slovenka a beru si Čecha.Obřad se odehraje na Slovensku ale žít budeme tady v Čechách.Jak a kde se veškeré dokumenty atd.vybavují? Žiju tady 5.let, ale evidovana jsem na Cizinecké policii teprve rok a půl. Díky za odpověď. Martina a Honza

 117. Dobrý den, ráda bych se informovala, co vše je zapotřebí ke sňatku s Egypťanem, ovšem má i Německé občanství. Děkuji

 118. Dobry den, rada bych se informovala, kdo muze byt tlumocnikem v anglickem jazyku pri svatebnim obradu v cesku?Muze to byt moje kamaradka ktera ma statnice a ted uci anglictinu nebo to musi byt nekdo jiny? Mam ceske obcanstvi a s anglickym pritelem se budem brat v Cesku. Potom nevite ktere documenty musi byt potrvzene s tou apostilou? Dekuji

 119. Ahoj, může to být Vaše kamarádka, jenom na matrice bude muset podepsat slib – dá se dohodnout s matrikářkou. Pokud máte „Povolení o sňatku z anglické ambasády v Praze“ (cca 4000 Kc), musíte mít apostillou ověřen pouze rodný list. Stačí poslat do Londýna (cena cca 40 liber). Zdravím

 120. Dobry den,rada bych se informovala co je vse zapotreby ke snatku s africanem..Ja jsem caska a on pochazi z Gambie z afriky.Ted zije a pracuje 6 let ve spanelsku.Chteli bychom ale zit v cesku a vzit se taky v cechach.Ale vubec nevime kde zacit a co vse je k tomu potreba.Jestli budu muset zaridit nejake dokumenty jeste nez prijede,nebo to zaridit az snim?nekde jsem cetla ze bychom se museli do 7 dnu vzit..da se to vubec stihnout?A jake dokumenty by on potreboval aby vubec mohl do cech a ozenit se tu?Moc vas prosim o radu,vubec nevim kde zacit..chteli bychom byt uz co nejdrive spolu..Predem moc moc dekuju za rady ktere muzete poslat na e-mail copataaaaa@seznam.cz 🙂

 121. Dobrý večer, chtěla bych požádat o radu…

  Můj přítel, který žije v Nigérii, požádal o krátkodobé vízum do České republiky. Vízum bylo zamítnuté. Já jsem psala do Abuja s prosbou o radu, jak mohu nyní postupovat, jestli je nějaká šance, ale nikdo mě odpověď nedal. Chci se prosím zeptat, za jak dlouho mohu zaslat nový zvací dopis?

  Mě to velmi moc trápí, protože nemůžeme za systém podvodníků, kteří v této zemi páchají trestní činnost. My jsme oba slušní. Každý den jsme spolu v kontaktu 16-18 hod. Už skoro rok. Chceme se poznat. Chceme žít mezi Nigérií a Prahou, protože přítel má v Nigérii práci a dceru. Já mám také rodinu zde a jsem po onkologické nemoci. Nemohu nastálo odcestovat, ale chceme se poznávat. Jen proto, že je z Nigérie neznamená, že je špatným člověkem…

  To se zamítne vízum a vše skončí? Bez šance? To se jedním slovem „NE“ dvou lidem uzavře šance na společné žití, nebo poloviční žití? Můžete mi prosím dát odpověď? Já jsem velmi zmatená a smutná. A teď si ani nejsem jistá, jestli můj dotaz píši na správné místo.

  Moc se omlouvám a předem děkuji za odpověď. Angie

 122. Ahoj, chtěla jsem se zeptat…chceme se vzít s přítelem Tunisanem v Tunisu, nevíte co vše k tomu budu potřebovat? Díky za rady

 123. Dobrý den,prosím může mi někdo říci,zda když si můj syn vezme ukrajinku,získá tím ona automaticky trvalý pobyt?Děkuji moc za odpověď.

 124. Automaticky ne, může o něj požádat po dvou letech dlouhodobého pobytu, z toho minimálně rok v manželství s Čechem.

 125. Dobry den,jsem ceska zijici v anglii a muj pritel je z nepalu,brzy by jsme chteli mit svatbu v nepalu,ale nikde nemuzu najit jake vsechny dokumenty pro svatbu v nepalu budu potrebovat.Vim ze to ma byt potvrzeni o zpusobilosti snatku v cizine ale to je vsechno,nevite prosim jestli budu jeste neco potrebovat treba prelozeni rodny list…? a nebo neznate nejake stranky kde bych to mohla najit…Kontaktovala jsem spousty ambasad a kancelari ale nikdo mi nedal zadne odpovedi…moc tedy doufam ze treba vy budete vedet..Predem moc dekuji za odpoved..A.

 126. Možná by bylo dobré, kdyby Váš přítel, který se vyzná ve své rodné zemi, zavolal na tamější úřad, kde se dělají svatby (jako je u nás matrika) a tam mu sdělí, jaké dokumenty vyžadují od cizinců.

 127. Alena: Já se vdávala na Kypru a musela jsem mít rodný list a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, to vše přeloženo do AJ ( nebo řečtiny- úředního jazyku danné země). Nvavíc si myslím, že ty budeš muset mít všechny dokumenty ověřeny apostilou.

 128. Dobry den, chtela bych se zeptat , jestli mi muze nekdo poradit. jsem ceska, a muj snoubenec je z Nigerie, ale zije v Recku na azyl, chteli by jsme se vzit v cechach, ale nemame tuseni jake papiry k tomu potrebujeme a kde je vzit, a dale jak to ma probehnout s tim pozvanim do CR na vizum. dekuji predem za odpoved.

 129. a snoubenec je v azylovém řízení? Jestli ano, tak asi nebude jen tak moct vycestovat z Řecka.

 130. jj, přesně tak, pokud je žadatelem o azyl, nemůže žádat o vízum atd. Až pozbyde status asylum seeker, můžou se věci rozeběhnout. Ale zase pokud ukončí azyl musí okamžitě vycestovat ze země. Před 2 lety jsem řešila to stejné na Kypru. Manželovi končilo vízum, musel by odjed domů a tak nám nějaká „chytrá“ úřednice poradila požádat o azyl, že tak bude moci zůstat legálně na Kypru. Ale spíš tím začly problémy…

 131. Dobry den,ja jsem cizinec z Eritrea a ziju v CR. Mam trvaly pobyt v CR a chtel bych se ozenit s pritelkyne..chtel bych vedet,jaky dokumenty potrebuju presne? nemam Eritrea embasada v CR,a jinak jsem narodil v kuvajtu,a ziju tam taky…myslim jezdim tam…Predem moc dekuji za odpoved

 132. Dobrý den,

  pokud se bude chtít oženit s cizinkou, resp. s Bulharkou v Bulharsku, ale chci aby ona měla české občanství (tomu všemu rozumim, stačí si dojit na ambasádu). Ale bude mít stejná práva jako bulharský tak i český občan v daném státě? A budu mít i já stejná práva jako Čech i Bulhar v daném státě? Nechápejte mě, prosím, špatně. Jde jen o to, že chci abychom byli na stejné pravomoční úrovni v každém uvedeném státě i mimo ně, jakožto občané dvou států (vím, že nemohu být občanem dvou statů). Pokud se, na příklad, rozhodneme vycestovat do USA, dostane moje manželka vizum stejné jako já (jako obyčejný Čech – ne jako Bulhar). A na příklad, pokud se rozhodnu pracovat v Bulharsku, tak budu mít stejná práva jako Bulhar a jí práva zůstanou stejná).
  Nevím, možná jsem se vyjádřil trochu divně, ale prosím, pokuste se mě pochopit.

  Děkuji za Vaší odpověd.

 133. dobry den mam problem ,pritel je alziran zijici bez pobytove karty v bruselu,do alziru nemuze zpet pokud by nemel trvali pobyt v evrope….nebo svatbu,nemuseli bny ho pustit zpet do belgie toho se obava,kde muze zazadat tedy o vizum kdyz jeste mu urady tu kartu nevydali pobytovou tak co muzeme teda delat co moje pozvanka? jak ma vypadat? je to jen dopis kde napisu ze ho zvu, musi byt v cestine?kde mame moznost aby prijel ke me do cech a vzali jsme se? jelikoz jak muzue porijet doi ceh kdyz musi mit vizum ktery mu ale nemuze belgiie tedy cesky konzulat v belhii vydat, jake jsou moznosti dekuji moc petra jezova

 134. Zdeavim vas, musi si vse viridit v Belgii, nebo se s vama vzit, ale i v tom pripade se musi prihlasit na cizinecke policiji v miste vaseho bydliste, pokud ma trvali pobyt v Belgii, nemel by byt problem , ale pokud je jeho vizum spatne, radim vam aby se moc nikde nic neokazavoal , napiste me na drapal10@seznam.cz

  s pozdravem

  Pavel

 135. Taky si myslím, jestli má nějaký status pobytu v Belgii nebo schengenské vízum, může cestovat po Schengenu bez problému. Ale bez víza ať nikam nejezdí, protože ho můžou někde namátkou zkontrolovat a měl by pěkný problém. A v ČR by stejně nic nevyřídil na úřadech.

 136. Dobrý den, je známo, že ke svatbě s občanem s jiné země EU je třeba zajistit úřední překlady dokumentů. Existuje také možnost přeložit si dané dokumenty svépomocí a získat jen ověřovací razitko nebo je nutno podstoupit celý překlad soudnímu překladateli (včetně honoráře za překlad, který zvládnu i sama? ). Děkuji za odpověď.

 137. Zeptejte se přímo u soudního překladatele, ale myslím si, že jen razítko nedá, soudní překlad má určitou formu a překladatelská firma za to ručí právě tím razítkem.

 138. Dobrý den,
  dočetl jsem se jaké potřebné doklady potřebuje cizinka pro uzavření sňatku.
  Ale rád bych se zeptal jaké ptořebné doklady musím obstarat já_ Jsem čech a žijeme v Česku, jde mi o to aby mi mou vyvolenou nevyhostili, prot bych si jí rád vzal dříve než jí vyprší výzum.
  Děkuji za odpověď

 139. Dobrý den, chtěla sem se zeptat, co potřebujem k tomu abychom se mohly s přítelem vzít.. Je to občan SR.. Je v čechách už 7 let, ale trvalí pobyt tu nemá, a je už jednou rozvedený.. Co potřebujem doložit aby sme mohli uskutečnit svatbu.. děkuji za odpověd..

 140. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, pokuď si vezmu Ukrajinku, která nemá trvalý pobyt a má v pořadku papíry, studuje tady. Za jak dlouho dostane trvalý pobyt, hned po uzavření manželství nebo tam je nějaka lhůta? Děkuji za odpověď.

 141. Trvalý pobyt může získat po dvou letech dlouhodobého pobytu a z toho rok je vdaná za Čecha. A nebo pokud tady má už pět let dlouhodobý pobyt, tak může zažádat o trvalý hned.

 142. Dobrý den.Bylo by dobré napsat na tyto stránky postup ke snatku s cizincem,krok po kroku.Myslím,že hodně lidí nevědí,co mají nejdříve udělat,aby se mohli vzít.Já jsem jedna z nich.Co kdo má přeložit,za kolik to vše je a taky kde se všude jezdí s papírama ještě před snatkem a po snatku.Co vše je potřeba,pěkně krok po kroku.Vím,je to všude psaný,ale spřeházeně,tak ty lidi opravdu nevědí,co dřív.Včetně mě.Asi se radši za toho svého nevdám-chi.S pozdravem M.

 143. No a taky se nevyznám v Praze,natož abych našla pěšky Ambasádu.Nevíte jak se tam dostat metrem,nebo busem?Já Prahu fakt neznám.Díky.

 144. Tak se podívejte do mapy třeba na Seznamu. Adresy ambasád jsou na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

 145. Dobrý den, ráda bych se zeptala zda někdo neví jestli v Egyptě existuje doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství. Přítel nemá ponětí o čem je řeč. Děkuji.

 146. Dobrý den ,pritel ma estonsky rodny list a ma h oi prelozeny do ceskeho jazyka i overeny :-)tlumocnice byla jmenovana rozhodnutim Ministertva spravedlnosti,ma i trvaly pobyt v Čr.Na matrice Nam rekli ze potrebujeme rodny list overeny vyssim overenim Apostilou .Muzete mi prosim poradit,jak mame postupovat a to se vyrizuje z original rodneho listu a pak se vse necha znovu prelozit?musime napred ne estonsky konzulat v Praze a pak na Ministerstvo zahranicnich veci?a nebo lze to potvrdit uz i na ten rodny list prelozeny v ceskem jazyce?Mockrát dekuji za odpoved.

 147. Dobrý den,mám dotaz,jsem češka a chtěla bych se provdat za turka,žije v čr a má platné vízum,ale na matrice nám svatbu nechtějí dovolit,co máme dělat a co vše k tomu potřebujeme děkuji a příjemný den Burdová Zdenka

 148. Dobrý den, moje přítelkyně je ukrajínka, nemá ani trvalý pobyt. Chci s ní uzavřít registrované partnerství. Budou pro ní platit stejná pravidla, pro požádání státního občanství, jako pro běžné sňatky? Děkují

 149. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat. S přítelem žijeme 2 roky a plánujeme svatbu. On je Uzbek a má zde pracovní povolení, ale je problém ten, že když on si mě vezme za ženu zde v Čechách tak to jejich stát bere jako zradu, a už se nikdy nebude moci vrátit domů na Uzbekistán tudíž to nepřipadá v úvahu jelikož tam má rodiče, bratra, sestru…. a Když si ho vezmu já u nich tak také bude problém, že možná já se nebudu moci normálně vrátit do Čech a to bych si také nepřála, jelikož tu mam matku s otcem a většinu času by jsme chtěli žít zde v Čechách. Je proto možné abych si já při sňatku s ním zažádala o 2 občanství ( české a Uzbecké) a mohla normálně jezdit tam a do Čech, kdyby jsme udělali svatbu na Uzbekistánu? Chtěli by jsme mít sňatek normálně zákonný, proto by mě zajímalo jaké máme možnosti?

 150. Mělo by to platit, registrované partnerství má zřejmě status manželství, ale zeptejte se právníka.

 151. S tím Vám bohužel neporadím. Maximálně se tu můžete vzít a on si v Uzbekistánu nebude sňatek registrovat, takže by tam byl považován stále za svobodného. Je to složité.

 152. Dobrý den, chceme se s přítelem vzít, je to arab žijící v Egyptě. Můžete mi prosím poradit, kde pro nás bude svatba „technicky“ jednodušší? Kdybychom se brali v Egyptě, tak je možné, že nedostane výzum do České republiky? Ještě zde nebyl. Děkuji Vám za odpověď.
  Alice

 153. Dobrý den,mohl by mi někdo poradit,jaké doklady potřebuji jako češka ke svatbě v Chorvatsku s Chorvatem ?Po přečtení celé diskuse jsem našla na toto téma jen jeden dotaz a té paní tam bohužel nikdo neodpověděl.Děkuji

 154. Dobrý den, budeme se s přítelkyní brát a je Slovenka všě zařízené máme ale chci se zeptat jestli kvůli novému občanskému průkazu bude muset na SK nebo jestli nám ji vydají v ČR. Nikde nám zatím nedokázali poradit.Děkuji

 155. Dobrý den, přítel z Tuniska pojede do ČR na dovolenou, potřebuje vízum, když tu bude jen pár dní? Děkuji za odpověď.

 156. Dobrý den, přítel je z Kolumbie a chtěli bychom se vzít tady v ČR co nejdřív po jeho příjezdu. On sem přijede pouze na turistické vízum. Je nutné mít všechny potřebné dokumenty již sebou nebo je možné si je vyžádat na kolumbijské ambasádě ve Vídni (ptám se pro možné podezření při jejich vyžádání v Kolumbii)? Také bych se chtěla zeptat, zda po sňatku automaticky dostane dlouhodobý pobyt v ČR nebo si ještě bude muset o něj žádat? Turistické vízum má na 90 dní, tak bych ráda věděla, zda bude vše sňatkem vyřešeno. Díky

 157. Dobrý den, lepší by bylo, kdyby měl všechny dokumenty ověřené už v Kolumbii, protože to může dlouho trvat a nevím, zda by to ambasáda všechno zařídila. V ČR to akorát všechno necháte přeložit. Po svatbě si zažádá o dlouhodobý pobyt, který dostane. Ale je možné, že Vás před tím pozvou na pohovor kvůli fiktivním sňatkům a to se pak udělení pobytu opozdí o nějaký měsíc.

 158. Dobry den,
  ja jsem cizinec z Eritrea a ziju v CR. Mam trvaly pobyt v CR a chtel bych se ozenit s pritelkyne..chtel bych vedet,jaky dokumenty potrebuju presne? nemam Eritrea embasada v CR,a jinak jsem narodil v kuvajtu,a ziju tam taky…myslim jezdim tam…
  Predem moc dekuji za odpoved

 159. Jaký k tomu mají důvod, že nechtějí dovolit??? Buď máte oba platné doklady k uzavření manželství a oddat vás musí a nebo je nemáte, tak si je potřeba sehnat.

 160. Běžte už s tím přeloženým rodným listem na Ministerstvo zahr. věcí do Prahy – Loretánské náměstí 5, tam dělají apostilu a je to na počkání.

 161. Dobrý den, urcite je lepší mít všechny věci připravené před příjezdem. Ale z mé zkušenosti to jde i po příjezdu. Můj manžel sem přijel me navstivit jako turista z treti zeme mimo EU a az pote jsme se rozhodli, že se vezmeme. Rodny list jsme zaslali zpet do rodne zeme, kde nam pribuzni pomohli obehat urady (vsechny papiry jako RL, doklad o pravni zpusobilost, obcanstvi (vystavil nam je mistni urad)…se zanesli na mistni ministerstvo zahranicnich veci a nechali se overit, pote se poslali na ceskou ambasadu zodpovidajici za jeho zemi, kde se overila pravost razitek z manzelovi zeme). Po zaslani dokumentu do Ceska se nechaly soudne prelozit do cestiny. Pak jsme mohli jit na matriku, kde jsme ovsem museli sepisovat usneseni o prominuti, jelikoz jeden papir o pravni zpusobilosti se v manzelove zemi nazyva jinak nez u nas, i kdyz vecne znamena to same. To, ze si vezmete cizince neznamena v podstate nic a zarazi me, ze kazdy druhy Cech si mysli, ze cizinec po snatku dostane pobyt, obcanstvi nebo cokoli…opak je pravdou. Musite na cizineckou policii zazadat o prechodny pobyt a teprve pak po dvou letech v manzelstvi na uzemi CR muzete zadat o trvaly pobyt. Obe zadosti jsou doprovazene pohovorem manzelu

 162. Dobrý den. Mám přítele v Brazílii a chtěli bychom, aby zde přijel a mohli bychom se vzít, aby zde už mohl zůstat, pracovat a založit rodinu. Zatím tady ještě nebyl.

  Čtu a čtu, ale moc si nevím rady. Mám mu poslat pozvání, žádat o dlouhodobý pobyt předem (jak přesně?), nebo má přijet bezvízově (krátkodobé do 90 dnů) a prostě se vezmeme (půjde to?) a budeme vše řešit poté?

  Opravdu si nevíme rady. A sňatek v Brazílii v našem případě z osobních důvodů není možný, chtěli bychom se vzít zde. Ještě jsme teď něco slyšeli o tom, že bychom se mohli vzít v Dánsku. Prý to není pro cizince moc problémové. Co myslíte?

  A ještě: Může získat rychleji než po 5 letech státní občanství, jakožto můj manžel?
  Může mít obě občanství?
  A mohu si já ponechat zároveň občanství české a přijmout i brazilské? (bratr má 2 občanství, ale z důvodu narození v USA, tak mě zajímá, jestli jde něco i v tomto případě sňatku)

  Snad se dočkám odpovědi, předem děkuji.

 163. Před tím, než přijede do ČR, si zjistěte na matrice, jaké dokumenty budete potřebovat k uzavření sňatku. Ty ať si přítel obstará v Brazílii a nechá si tam ověřit. Pak teprve přijede do ČR. (pokud Brazilci nepotřebují víza, pozvání psát nemusíte) Po dobu, kdy tady bude mít povolený pobyt se vezmete. Pak s oddacím listem půjdete zažádat o dlouhodobý pobyt. Po dvou letech může zažádat o trvalý pobyt a po pěti letech trvalého pobytu může zažádat o české občanství. Urychlit do nejspíš ve vašem případě nepůjde. Od nového roku se změnil zákon a může si nechat i brazilské občanství a bude mít dvě. Vy také můžete mít i brazilské, pokud to Brazílie nějak neomezuje.

 164. Dobry den. Muj pritel je cizinec (treti zeme) a chteli bychom se vzit v CR. Vim, ze se musime vzit do 7 dnu od jeho prijezdu anebo registracena imigracni polici (to nevim do detailu). Chtela bych pozadat o radu o nazor, co by se stalo, kdybychom se nestilhli vzit prave do tech 7 dnu. Znamenalo by to, ze se pak uz nemuzeme nikdy vzit? Chceme zazadat o prechodny pobyt pritele v CR. Dostane pritel prechodny pobyt bez snatku? Dekuji za informaci.

 165. Dobrý den, lhůtu 7 dnů si pletete s dokumentem, který nesmí být starší 7 dnů a získáte ho po navštívení oddělení Ministerstva vnitra, kde příteli potvrdí, že se zdržuje na území ČR legálně. Tento dokument vyžadují na matrice při uzavření sňatku. Vzít se musíte pouze ve lhůtě, do kdy má přítel v ČR vízum. Pokud je přítel v ČR na vízum, tak si o přechodný pobyt zažádat jen tak nemůže.

 166. Obracim se na vas, protoze mi vsude davaji jine a matouci informace, presto ze se aktivne snazim zjistit informace spravne. Na ambasade a informacnich centrech mi vzdycky poslou jen nejaky odkaz, ktery mi na nic neodpovi a podava mi dalsi smisene informace.
  Tedy:
  Jsem ceska, zila jsem pet let ve velke Britanii, kde jsem se seznamila se svym soucasnym snoubencem. Nas vztah trva pres tri roky. Pritel je z Afriky, z Ghany, nema evropske obcanstvi.
  Protoze mu vyprselo vizum a on me nechtel opustit, bohuzel jsme se dopustili chyby a on zustal v UK ilegalne po dobu jednoho roku.
  Nyni ale chceme nasi situaci resit a prestehovat se do CR, kde chceme zalozit rodinu. Ja uz ziji v Cesku a mam zde vlastni bydleni.
  V rijnu tohoto roku spolecne letime do Ghany, kde se planujeme vzit a potom spolecne odletet do CR. Vime, ze to bude financne narocne.

  Ale moje otazka zni: je Africky snatek v tomto pripade vubec uznavany na uzemi CR? Budeme moci odeletet po snatku spolecne? (Kvuli zamestnani tam mohu zustat max. 3 tydny).
  Spousta lidi me jen strasi, vykladaji mi, ze je to velmi nepravdepodobne, ze by mu to vizum dali a ze urcite takovy snatek nebude uznavany.
  Take nam spouta lidi namlouva, ze diky ilegalnimu pobytu v UK mu mohou znemoznit zadat o vizum do EU..
  Pritel tedy planuje po snatku pozadat o vizum do Shengenskeho prostoru a v CR pote pozadat po kratkodoby a potom dlouhodoby pobyt.
  Jsme oba slusni lide, pracoviti a sporadani, prosim poradte.

  Prosim poradte mi.
  Mockrat dekuji
  Simona

 167. Dobrý den, asi Vám také moc neporadím. Ohledně uznání sňatku se můžete informovvat na centrální matrice v Brně, kde evidují sňatky uzavřené v zahraničí. Co se týká získání víza, může být opravdu problém kvůli jeho ilegálnímu pobytu v EU. Po sňatku v zahraničí ve Vašem případě to bývá tak, že nemůžete odjet společně, nejdříve si musíte sňatek zaregistrovat tady v ČR právě na matrice v Brně a pak teprve pozvat svého manžela s udáním důvodu sloučení rodiny. Po příjezdu si teprve zažádá o dlouhodobý pobyt a po dvou letech může zažádat o trvalý. Zda však dostane prvotní vízum, toť otázka. Zkuste se na to zeptat právníka, co se zabývá uprchlíky. Například stránka http://www.migrace.cz

  Poradenství

  +420 224 224 379
  +420 605 253 994
  poradna@refug.cz

 168. To – Simona Nemeckova

  Já jsem na tom byla stejně. Můj manžel je z Gambie a hledala jsem informace a stále jsem jen dostávala odkazy, přesně, jako Vy…

  Možná budete opravdu mít problém s vízem, pokud překročil pobyt v EU. Oni na to můžou koukat teď tak, že se chce dostat do Evropy. Ale každopádně pokud se budete brát tam, potřebujete po svatbě udělat legalizaci a po té superlegalizaci manželství. My jsme museli vše posílat z Gambie do Ghany, protože tam je pro Gambii české velvyslanectví. Před tím tam byla nějaká slečna, která nic nevěděla a nebyla ochotna poradit. Posílali jsme přes DHL dokumenty a manžel jen platil a bylo to špatně, tak jsme poslali opět auto /DHL/ pro dokumenty a opět s tím musel běhat po úřadech. Neschopná úřednice se bála ztráty zaměstnání pro neznalost, tak se nezeptala co je potřeba. Až jsme se naštvali a řešili to tak, že jsem psala pánovi na velvyslanectví do Ghany a manžel po té vše řešil tak, že jí to nosil pod nos.

  Já jsem potom podala vše do Brna a čekala na český oddací list. Toto není podmínkou pro vízum. Superlegalizace manželství nezaručuje víza, ale je to potřeba pro oddací list a prokazuje se tím skutečnost manželství. Ale obávám se toho víza. Nechci Vás strašit, to rozhodně ne. Každopádně se vezměte, pak udělejte legalizaci a superlegalizaci a pokud bude vízum zamítnuto, tak bych požádala v jiné zemi EU o vízum. My jsme dostali nejvíce informací od pána v Ghaně z českého velvyslanectví. Nyní čekáme na pobyt.

  Pokud byste chtěla zeptat se na něco, tak můžete na můj email. Napíši ho kvůli spamu tak, jak to uvidíte, ale pochopíte 🙂 angie72zavináčseznam.cz

  Držím pěsti a pevné nervy…

 169. Dobry vecer, Simono, ja mam vlastni zkusenost se snatkem v Jihoafricke republice s obcanem JARU, kde jsme se i vzali. Ihned po snatku jsme dostali prozatimni oddaci list a ja jsem si zazadala o uplny (unbridged) oddaci list, ktery jsem potrebovala k legalizaci snatku v CR. Po par tydnech byl vyrizen originalni oddaci list a po par mesich unbridged oddaci list (v JARU maji uredni jazyk anglictinu, proto to uvadim v anglickem jazyce). Na uplny oddaci list jsem si nechala vyridit Apostilu, legalizaci, bez te vam snatek neuznaji v CR. Vse si nechate prelozit do CJ soudnim prekladatelem a s tim pujdete do Brna na matriku, kde se zapisuji cizozemske snatky. Dostanete cesky oddaci list. Tim je pro vas snatek legalizovan a tudiz i platny v Ceske republice. Ja tenkrat zila v UK a chtela jsem, aby manzel mohl prijet za mnou do UK (on byl v te dobe v JARU0. Tez jsme se seznamili v UK a on ilegalne zustal v UK pres dva roky. Viza do UK nedostal, byl zamitnut. Vy obsem chcete, zby manzel mohl zit s vami v Cechach a bohuzel, v tomto zkusenost nemam, ale postup byl byl, jak pise Poradna. Po snatku zazadate o prechodny pobyt a nasledne dlouhodoby pobyt. To se vse deje na imigracni polici, tam vam urcite reknou vice. Ale snatek se urcite da legalizovat u nas doma v CR, to vam mohu potvrdit, i kdyz je to beh na dlouho trat. Snad vam tato informace pomuze.

 170. Každá země má jiné podmínky. S nějakými zeměmi má ČR dohodu a není nutná superlegalizace, ale s Ghanou, o které píše Simona Němečková, superlegalizaci vyžaduje. Superlegalizace se dá řešit až v ČR, ale trvá to moc dlouho. Kamarádky kamarádka čekala rok. Je lepší to vyřídit v Ghaně, když tam už budete, Simono mít svatbu.

  Jana Chudobová, mohu se zeptat, když se 4 srpna 2014 ptáte na radu ohledně sňatku a 9 srpna 2014 radíte z vlastní zkušenosti ohledně sňatku, to jste řešila druhý sňatek s cizincem?

  Držím všem pěsti a přeji hezký večer. Angie T.

 171. Jirina Angelina Tambajang: Vsimate se dobre, ano, jedna se o dva ruzne snatky, dve uplne jine situace a vse jsou to moje vlastni zkusenosti. Jinak z imigracni policie mi napsali, jak by se moje situace dala resit … Hezky den vsem!

 172. Dobrý den, prosím o pomoc. Budu se vdávat v ČR za palestince, který má trvalé bydliště v Libanonu, kde žije celý život. Vím o těchto dokumentech, avšak jak mám přesněji postupovat? Přítel přijede do čr na schengenské vizum (z Athén), vím, že do 3 dnů ho musíme přihlásit na cizinecké policii v čr. Superlegalizace daných dokumentů, které jsou výše uvedené je možno udělat pouze v Libanonu tedy na české ambasádě v Beirutu + na ministerstvu vnitra/zahraničí? Nebo stačí dokumenty superlegalizovat v Česku (ale nevím kde)? Jak máme dále postupovat po svatbě, aby tu přítel se mnou zůstal? Máme zažádat o dlouhodobý pobyt z důvodu manželství? Jak dlouho zhruba trvá tento proces? Může nastat situace, že mu skončí schengenské vizum a on bude muset odjet zpátky do té doby než mu dají nějaké dokumenty v ČR? Ještě bych chtěla dodat, že přítel již předtím žádal o studentské vízum v ČR, které i přes všechny dokumenty, které měl mít, mu jej nedali. Následně jsme zjistili, že se měl do 3 dnů hlásit na cizinecké, to nám však nikdo neřekl. Je to pouze domněnka, že je to tento důvod proč vizum nedostal, protože ani po 5 měsících nám nikdo neřekl důvod. Moc Vám děkuji.

 173. Dobrý den, pročtěte si prosím tento článek ohledně superlegalizace http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/jak_resit_situace_v_zahranici/superlegalizace_vyssi_overeni_uznavani.html
  Apostila se vyřizuje na Ministerstvu zahraničních věcí: http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/index.html
  Po sňatku bývá postup takový, že zažádáte o přechodný pobyt z důvodu sloučení rodiny. Budete zřejmě pozváni oba na pohovor a pokud vše bude OK, manžel dostane přechodný pobyt. To může trvat cca měsíc, dva. Pokud by mu v této lhůtě končilo vízum, může zažádat o překlenovací štítek, než se věc vyřídí. http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MTM%3D

Zanechat odpověď

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s