Správa uprchlických zařízení

SUZ je organizační složka státu podřízená náměstkovi ministra vnitra pro veřejný pořádek a bezpečnost.
Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek Ministerstva vnitra: SUZ, Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) a Policie České republiky (PČR).

SUZ spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou, nevládními organizacemi. Některé její činnosti jsou od roku 2006 spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického fondu, zejména jsou to programy prevence, integrace, repatriací, vybavení středisek a některé služby klientům. Od roku 2009 SUZ čerpá prostředky také z Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Důvod a způsob založení SUZ byla zřízena 1. ledna 1996 jako rozpočtová organizace Ministerstva vnitra ČR. Vznikla rozdělením tehdejšího odboru pro uprchlíky proto, aby byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany.
Od 1. ledna 2006 má SUZ ve správě i zařízení pro zajištění cizinců.
Česká republika zabezpečuje prostřednictvím SUZ ubytování a další služby žadatelům, azylantům a zajištěným cizincům, a to na základě zákonů č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 325/1999 Sb. o azylu. Úkolem SUZ je nabídnout těmto osobám odpovídající a důstojné podmínky.

Organizační struktura Organizační struktura je budována tak, aby byla SUZ schopna pružně reagovat zajištěním dostatečných kapacit na změny ve vývoji migrace (a to v oblasti migrace azylové a dále kapacit pro cizince, kteří pobývali na území České republiky bez právního podkladu a jsou umístěni do zařízení pro zajištění cizinců).
SUZ má hlavní sídlo v Praze – zde sídlí odbory práce s klienty, organizační odbor, odbor ekonomiky a provozu, odbor Centra na podporu integrace cizinců a také zde pracuje interní auditor.
Přijímací střediska jsou umístěna na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně a v Zastávce.
Pobytová střediska nalezneme v Kostelci nad Orlicí a Havířově.
Integrační azylová střediska se nacházejí v Jaroměři, Předlicích, Brně a v České Lípě.
Zařízení pro zajištění cizinců provozujeme v Bělé pod Bezdězem a v Poštorné.
Centra na podporu integrace cizinců jsou v Ostravě, Pardubicích, Zlíně, Plzni, Liberci, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci.
Jednotlivá zařízení jsou dále vnitřně dělena na odbory, oddělení a skupiny.
Specifická je pozice interního auditora, který zajišťuje výkon finanční kontroly a který je přímo podřízen řediteli SUZ.
K 01.06.2011 SUZ zaměstnávala 327 zaměstnanců.

Zařízení SUZ Azylová zařízení (AZ)

Azylová zařízení jsou přijímací, pobytová a integrační azylová střediska ve správě SUZ. Ke klientům je přistupováno individuálně s ohledem na náboženské, etnické a kulturní odlišnosti.

Přijímací středisko (PřS)

Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur:

  • identifikace totožnosti,
  • zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany
  • vstupní pohovor a sociální šetření,
  • předepsaná vstupní zdravotní prohlídka.

PřS není možné volně opustit.
Je zde poskytováno ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a žadatelé mají k dispozici sociální a psychologické služby a mohou se účastnit volnočasových aktivit, navštěvovat výtvarné dílny apod.
Umístění PřS:

Pobytové středisko (PoS)

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v PřS, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu.
Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí.
Poskytované služby jsou obdobné jako v PřS. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů.
Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí.
Umístění PoS:

Integrační středisko (IAS)

Integrační středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v IAS.
Doba strávená v IAS (max. 18 měsíců) slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Ubytování v IAS je zpoplatněno.
Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou na trhu práce, v sociální a zdravotní oblasti stejná, jako práva a povinnosti občanů ČR.
Pracovníci středisek spolu s pracovníky z neziskových organizací klientům IAS v případě jejich zájmu mohou poskytnout potřebné poradenství a asistenci.
Umístění IAS:

Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC)

Zařízení pro zajištění cizinců (v zahraničí i u nás někdy nazývaná „detence“ nebo „záchyt“) slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Klientelu tvoří osoby, které se pobytem na území ČR dostaly do rozporu s legislativou. Akcent je kladen zejména na kroky spojené se ztotožněním klienta (ten je často bez platných dokladů). Zajištěny mohou být jen osoby ve věku nad 15 let, a to na dobu maximálně 180 dní.
Tato zařízení jsou na území dvě. Jejich vnější ostrahu zajišťuje Policie ČR, vnitřní smluvní bezpečnostní agentura. Těžištěm práce SUZ je v tomto ohledu poskytnutí ubytování a stravy, o celou další plejádu služeb se stará zdravotnický personál i sociální pracovníci. Klienti mají s výjimkou nočního klidu relativně volný pohyb, mohou využívat sportoviště, kulturní místnost (TV, knihovna, společenské hry) nebo setkání s duchovním (katolické, pravoslavné a muslimské víry).

Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC)

Centra na podporu integrace cizinců mají za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. Svou činnost zahájila 1. července 2009 čtyři centra. Projekt center je spolufinancovaný z Evropského integračního fondu.
Poskytují především tyto služby: poradenskou a informační činnost, právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, internetové pracoviště a knihovnu. Bližší informace o činnostech center na stránkách www.integracnicentra.cz
Umístění CPIC:

Zdroj: SUZ