Daňový domicil

Daňový domicil vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu. Je vymezen smlouvami o zamezení dvojího zdanění a je nadřazen pojmu rezident. Rezident je vymezen právním řádem daného státu (v našem případě právním řádem České republiky) a při neexistenci smluv o zamezení dvojího zdanění by se mohlo stát, že zejména fyzická osoba by byla rezidentem ve dvou státech. To řeší smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které – obvykle v článku 4 – vymezují daňový domicil podrobněji než právní předpisy smluvních států tak, aby rezidentství subjektu v obou státech nemohlo nastat. Smlouvy uzavírané v poslední době již však obvykle nepoužívají pojmu „daňový domicil“, nýbrž pouze pojmu „rezident“ s tím, že jej vymezuji ve vztahu mezi oběma smluvními státy podrobněji a přesněji než vnitrostátní právní úprava. Vymezení daňového domicilu má význam i pro možnost uplatnění nároků vyplývajících ze smluv o zamezení dvojího zdanění u daňových orgánů těch států, v nichž daňový subjekt domicil nemá. Místně příslušný finanční úřad proto daňovým subjektům, které mají daňový domicil v České republice, vydá na jejich žádost potvrzení o jejich daňovém domicilu na zvláštním vícejazyčném tiskopise, který pak slouží k uplatnění jejich nároků u daňových orgánů druhého ze smluvních států.

Zkouška z češtiny pro cizince

Informace o zkoušce z češtiny pro cizince jako podmínky trvalého pobytu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) spustilo nové webové stránky, které přinášejí informace ke zkoušce z češtiny pro cizince a povolení k trvalému pobytu:

Při této zkoušce musí cizinec prokázat znalost češtiny, která je podmínkou jeho žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost začne platit od 1. ledna 2009 v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Na zmíněných webových stránkách se zájemci dozvědí, jak se mohou na zkoušku připravit, jaká jsou její pravidla, kde je možné zkoušku složit. Najdou tu i užitečné odkazy, které se týkají češtiny pro cizince a povolení k trvalému pobytu. Své znalosti si mohou zájemci ověřit v tzv. Zkoušce nanečisto.

Čeština pro azylanty

Občanské sdružení Berkat nabízí intenzivní kurz pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany.

 

 • Kurzy jsou určneny pro azylanty
 • Účast v kurzech a učební materiály jsou zdarma

Výuka probíhá v komunitním centru InBáze, Praha 2, Rumunská 24

Odborným garantem kurzu je agentura Czech Language Training, která již dva roky zajišťuje výuku v nízkoprahových kurzech českého jazyka pro cizince v komunitním centru InBáze.

Jak se přihlásit

Můžete přijít osobně do komunitního centra InBáze nebo se přihlásit telefonicky na tel.: 224941415 nebo 739578343. více na www.berkat.cz

Pozvání cizince do ČR

Pozvání k návštěvě České republiky
Pozvání ověřují odbory cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky (OCP KŘP), na základě předložení vyplněného tiskopisu Pozvání fyzické nebo právnické osoby.
K ověření Pozvání je místně příslušný
 • kterýkoli OCP KŘP, pokud je zvoucí osobou občan České republiky (ČR) nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,
 • OCP KŘP podle místa hlášeného pobytu cizince na území ČR, pokud je zvoucí osobou cizinec.
Pozvání se podává na úředním listinném tiskopisu po ručním vyplnění předepsaných kolonek. Každý jednotlivý tiskopis je označen svým vlastním číslem, pod kterým je útvarem OCP KŘP evidován. Z toho důvodu nelze tiskopis Pozvání stáhnout z  internetu; lze ho však pro ruční vyplnění získat na kterémkoliv OCP KŘP. Výjimkou při vyplňování tiskopisu  jsou dvě pracoviště OCP KŘP v Praze 3, Olšanská 2 a Karlových Varech, Závodu míru 725/16, kde zvoucí osoba na místě vyplní příslušné kolonky tiskopisu Pozvání na počítači, poté jsou údaje policistou vytisknuty do tiskopisu Pozvání a dále je vytisknutý tiskopis s daty zpracován policistou daného OCP KŘP.
Prokázání totožnosti a vyplnění tiskopisu Pozvání:

1. zvoucí fyzická osoba, je-li občanem ČR nebo cizincem s povolením k pobytu nad 90 dnů, prokáže svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu (pasu) nebo dokladu vydaným ČR s povolením k tomuto pobytu; v tiskopisu Pozvání uvede své jméno, příjmení, rodné číslo, den, měsíc a rok narození a místo pobytu na území ČR,
2. zvoucí právnická osoba v tiskopisu Pozvání uvede název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, tiskopis opatří razítkem právnické osoby, jménem, příjmením a podpisem osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (statutární orgán).

Zvoucí osoba v tiskopisu Pozvání dále uvede údaje o zvaném cizinci v rozsahu jméno, příjmení, příp. další jména, den, měsíc a rok narození, státní příslušnost, bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu, účel cesty a dobu, na kterou cizince zve na území ČR. V rubrice “Zve do České republiky“ vyplní počet dnů, na které je cizinec zván a pro které jsou zajištěny prostředky k pobytu (doba pobytu zvaného cizince na území ČR); rubrika „Od … Do …“ je předpokládané časové období vstupu zvaného cizince na území ČR.
Rozsah převzatých závazků:
1. Je-li Pozvání ověřováno pro potřeby udělení jednotného schengenského víza k pobytu do 90 dnů, může podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex), zvoucí osoba převzít jako závazek
 • veškeré finanční náklady související s pobytem zvaného cizince, nebo
 • finanční náklady související pouze s ubytováním zvaného cizince.
2. Je-li Pozvání ověřováno pro potřeby udělení dlouhodobého víza, zavazuje se zvoucí osoba podle § 15 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (zákon č. 326/1999 Sb.), k převzetí závazků k úhradě nákladů
 • spojených s obživou cizince po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR,
 • spojených s ubytováním cizince po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR,
 • spojených s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území ČR až do vycestování z území ČR, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého,
 • spojených s pobytem cizince na území ČR, což představuje aktuální cenu letenky do domovského státu nebo do státu, na jehož území má cizinec povolen pobyt; aktuální cenu letenky je možno vyhledat na internetu na adrese např. http://www.Letenky.cz, http://www.StudentAgency.cz.
Na požádání OCP KŘP je zvoucí osoba povinna prokázat schopnost splnění závazku vyznačeného v tiskopisu Pozvání tím, že disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanovém v § 13 zákona č. 326/1999 Sb., k zajištění prostředků k pobytu na území ČR a to:

1. předložením peněžních prostředků alespoň ve výši

 • 0,5násobku částky existenčního minima na 1 den pobytu (u osoby činí částka existenčního minima 2.200 Kč měsíčně) stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, jestliže tento pobyt nemá přesáhnout dobu 30 dnů,
 • 15násobku částky existenčního minima, jestliže má tento pobyt přesáhnout 30 dnů s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,
 • 50násobku existenčního minima, jestliže se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

2. předložením dokladu potvrzujícího zaplacení služeb spojených s pobytem cizince nebo dokladu potvrzujícího, že služby budou poskytnuty bezplatně.

Schopnosti splnit závazek vyznačený v tiskopisu Pozvání, jedná-li se o zajištění prostředků k pobytu na území přesahující dobu 3 měsíců se prokazuje:
1. výpisem z účtu vedeného v bance znějící na jméno cizince, z něhož vyplývá schopnost disponovat peněžními prostředky, nebo
2. jiným dokladem o finančním zajištění, z něhož vyplývá, že cizinec může disponovat peněžními prostředky nebo má zajištěnou úhradu nákladu spojených s jeho pobytem na území, nebo
3. platnou mezinárodně uznávanou platební kartou, k níž je na požádání cizinec povinen předložit výpis z účtu vedeného v bance, z něhož vyplývá, že může disponovat peněžními prostředky.

Jestliže zvoucí osoba na požádání OCP KŘP neprokáže schopnost splnit převzaté závazky, OCP KŘP ověření Pozvání odepře.

Uzavření cestovního zdravotního pojištění:  
1. pokud doba pobytu na území ČR nepřesáhne 90 dnů,  

 • žadatelé o vydání schengenského víza v zásadě uzavírají cestovní zdravotní pojištění v zemi svého pobytu, pokud to není možné, uzavřou pojištění v jakékoli jiné zemi; cestovní zdravotní pojištění musí být platné na území členských států Evropské unie a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele;
 • cizinci uzavřou cestovní zdravotní pojištění pokrývající veškeré náklady, které by mohly nastat během jejich pobytu nebo pobytů na území členských států Evropské unie v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím,
 • minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.
2. pokud doba pobytu na území ČR přesáhne 90 dnů

 • dokladem o uzavření cestovního zdravotního pojištění při žádosti o udělení dlouhodobého  víza  je  doklad,  kterým  cizinec  prokazuje  pojištění  kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území ČR v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem, nebo v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt,
 • výše  sjednaného  limitu  pojistného  plnění na jednu  pojistnou událost činí  nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.
Prokázání schopnosti splnění závazku nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v tiskopisu Pozvání v jejich skutečné výši, jak stanoví § 180 odst. 6 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb.
Ověření tiskopisu Pozvání
OCP KŘP ověří tiskopis Pozvání do 7 pracovních dnů ode dne podání vyplněného tiskopisu Pozvání k jeho ověření. Za ověření jednoho tiskopisu Pozvání zaplatí zvoucí osoba správní poplatek ve výši 300 Kč v kolkových známkách.
Zvoucí fyzická osoba je povinna se dostavit na OCP KŘP, a to 7. pracovní den ode dne podání vyplněného tiskopisu Pozvání k jeho vyzvednutí (po dohodě s OCP KŘP lze vyzvednout i dříve). Obdobná povinnost platí i pro zástupce zvoucí právnické osoby.
Informaci o době platnosti ověřeného tiskopisu Pozvání získá zvoucí osoba na pracovišti OCP KŘP.