Výměna cizího řidičského průkazu za český

Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen osobně – zastoupení není možné – úřadu předložit:
 • žádost o vydání řidičského průkazu – tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem – nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)
 • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, služební průkaz apod., cizinec předkládá povolení k pobytu a další doklady prokazující obvyklé bydliště na území ČR dle § 2 písm. hh) zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění )
 • jednu průkazovou fotografii rozměru 35 x 45 mm
 • cizozemský řidičský průkaz
 • 50,- Kč (lhůta pro vydání do 20 dnů)
 • 500.-Kč (lhůta pro vydání do 5 pracovní dnů)

Žadateli bude vydán nový řidičský průkaz (model ES) ve lhůtě do 20 dnů nebo 5 pracovních dnů.   Informaci o tom, zda je již řidičský průkaz ve lhůtě do 20 dnů hotový, lze zjistit na stránce „Dopravně správní agendy – Řidičské průkazy“.

 

Upozornění:

Vyměnit za český řidičský průkaz lze pouze řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu – Vídeň 1968, nebo Úmluvy o silničním provozu – Ženeva 1949, či řidičský průkaz Evropských společenství.

Řidič, který vlastní tento typ cizozemského řidičského průkazu a je občanem České republiky nebo cizincem, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než 1 rok, je povinen požádat registr řidičů Magistrátu hl.m. Prahy o výměnu za český řidičský průkaz. Občan České republiky do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie, do 3 měsíců ode dne právní moci povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum. Nevznikla-li cizinci povinnost výměny ( nemá přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než 1 rok ), ale dobrovolně hodlá výměnu provést, musí být splněna podmínka obvyklého bydliště na území ČR.

Občané EU a čeští občané, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného kterýmkoli členským státem EU (včetně Švýcarska), nemají bez ohledu na druh pobytu v ČR a jeho délku povinnost měnit svůj řidičský průkaz za český. Pokud však tito občané budou nepovinně  žádat o vydání českého řidičského průkazu výměnou za svůj cizí řidičský průkaz, musí být splněna podmínka obvyklého bydliště na území ČR. Jejich původní řidičský průkaz je pak zasílán do státu, kde byl řidičský průkaz vydán.

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 182/1991 Sb.“).

Komu jsou dávky poskytovány?

Dávky sociální péče jsou poskytovány:

 • osobám s trvalým pobytem na území ČR
 • osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům)
 • občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce.

Výčet dávek

 • jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
 • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
 • příspěvek na provoz motorového vozidla
 • příspěvek na individuální dopravu
 • příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
 • příspěvek na úhradu za užívání garáže
 • příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž:

 • mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P)
 • bezúročné půjčky.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kurzy ČJ pro cizince

Je mnoho kurzů českého jazyka pro cizince, ale je hodně důležitá kvalita výuky. Učitel by měl ovládat kromě češtiny i další jazyky, aby mohl dostatečně vysvětlit problematiku komplikovaného jazyka, jakým čeština je. Pokud se naučíte česky, máte můj obdiv a zároveň gratuluji. Vždyť jste zvládli jeden z nějtěžších jazyků na světě!!  🙂  No a časem se vám bude hodit při žádosti o trvalý pobyt. Úspěšně složená zkouška z jazyka českého je jednou z podmínek jeho získání.

Zde je odkaz na stránky Univerzity Karlovy v Praze. Myslím, že kvalita výuky je zaručena.

http://www.ujop.cuni.cz/page/cz/strediska/praha_albertov/kurz23.html

Podmínky přidělení rodného čísla

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.
Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

Kdo a jak?

Žádost o přidělení rodného čísla může podat cizinec, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).

Kam a jak?

Žádost o přidělení rodného čísla lze podat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy. Žádost o přidělení rodného čísla se podává u Ministerstva vnitra, odboru správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Co je potřeba?

Žádost o přidělení rodného čísla musí být písemná, odůvodněná a musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
 • rodné příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
 • pohlaví,
 • státní občanství.

Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem. Musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele, ten se nevyžaduje v případě, že žadatel žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra. K žádosti je nezbytné předložit doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, je nezbytný též jeho úřední překlad do jazyka českého.

Nositelé rodného čísla

 • fyzická osoba při narození nebo nezrušitelném osvojení
 • státní občan České republiky, který dosud rodné číslo neměl
 • cizinec, který žádá o povolení k pobytu na území České republiky
 • cizinec, kterému byl udělen azyl na území České republiky

Výdejová místa rodných čísel

 • matriční úřad, který přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným na území České republiky
 • zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla státním občanům České republiky narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsána podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky
 • policie, která přiděluje rodná čísla obyvatelům,* kteří nejsou státními občany České republiky a kteří požádali o pobyt podle zvláštních právních předpisů,
 • Ministerstvo vnitra, které přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným před 1. lednem 1969.

* Obyvatelem se rozumí státní občan České republiky, cizinec s povolením k pobytu na území České republiky nebo cizinec, kterému byl udělen azyl.

Doklad o rodném čísle Dokladem o přiděleném rodném čísle je:

 • rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,
 • občanský průkaz,
 • cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,
 • průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo
 • průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

Změna rodného čísla Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla v případě, že:

 • totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více obyvatelům
 • bylo přiděleno chybné rodné číslo
 • se provádí nezrušitelné osvojení
 • došlo ke změn pohlaví

Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo, a to na základě nového nebo opraveného rodného listu. Změnu rodných čísel přidělených před 1. lednem 2003 zajišťuje Ministerstvo vnitra.

Podrobnější informace o rodných číslech (ověřování a osvědčování rodného čísla či formuláře) maleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-775188.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

Změna pracovišť vyřizující pobyty cizinců na území ČR od 1.1.2011

Od 1. 1. 2011 se změnila pracoviště vyřizující záležitosti spojené s pobytem cizinců na území České republiky.  Změna se týkala původních pracovišť cizinecké policie (inspektorátů cizinecké policie resp. skupin povolování pobytů) i regionálních pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky). Většina záležitostí týkající se pobytu cizinců v ČR je nově vyřizována na pracovištích Ministerstva vnitra.

Zároveň se změnily spádové oblasti určující, pod jaké pracoviště cizinci spadají.
Tyto změny souvisí s transformací cizinecké policie a převodem agendy dlouhodobých víz a dlouhodobých pobytů z cizinecké policie na Ministerstvo vnitra, kterou přinesla novela cizineckého zákona.