Biometrické údaje v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí

4. července 2011 došlo na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k zahájení vydávání biometrických údajů do průkazů k pobytu cizinců ze třetích zemí. Nové průkazy mají podobu ID karty s nosičem biometrických údajů. 

Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem, popř. cizinců, kterým byla udělena jedna z forem mezinárodní ochrany – biometrické údaje se netýkají občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.

Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti držitele během jeho pobytu na území. Vzhledem k nutnosti sejmout biometrické údaje cizince při předání rozhodnutí o povolení k pobytu a následné nutnosti jejich verifikace a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí samotného průkazu k pobytu je v obou případech nutná osobní přítomnost cizince. Biometrické údaje nelze snímat při podání žádosti.

Ministerstvo vnitra zároveň sděluje, že novelou zákona o správních poplatcích byla od května 2011 zvýšena sazba za vydání průkazu o povolení k pobytu na 2500 Kč (dospělí) a 1000 Kč (děti mladší 15 let). Zároveň došlo k úpravám sazeb za změny či vydání nového průkazu v případě ztráty, poškození, zničení či odcizení.

Biometrické údaje pořizují vybraná – tedy ne všechna – pracoviště Ministerstva vnitra vybavená speciálním technickým zařízením. V současnosti se jedná o 21 pracovišť, z nichž je pět v Praze, tři v kraji Středočeském, dvě v Ústeckém a po jednom pracovišti v každém dalším kraji. Cizinec je povinen převzít si ve stanovené lhůtě průkaz o povolení k pobytu na stejném pracovišti, na němž mu biometrické údaje sejmuli.

Průkazy o povolení k pobytu vydané před datem účinnosti této změny, tj. před 1. květnem 2011, zůstávají platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny průkazy s biometrickými údaji. Cizinci tedy nemusejí žádat o vydání nového průkazu s biometrickými údaji.

Co se řízení započatých před 30. dubnem 2011 týče, i v těchto případech se budou od 1. května 2011 vydávat průkazy o povolení k pobytu již dle nových pravidel.

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s touto změnou letáky informující cizince z třetích zemí o změnách. Letáky jsou v českém, anglickém, ukrajinském, ruském, vietnamském a mongolském znění a byly distribuovány na pracoviště Ministerstva vnitra a cizinecké policie a některým dalším organizacím zabývajícím se integrací cizinců.

Podrobnější informace, včetně elektronické verze letáků a kontaktů na jednotlivá pracoviště Ministerstva vnitra, která pořizují biometrické údaje, jsou od 1. května 2011 k dispozici na www.mvcr.cz/cizinci.

Information in English here

Zdroj: MVCR

Cestování na občanský průkaz mimo EU

Je možné cestovat s občanským průkazem mimo území Evropské unie?

Některé státy mimo EU umožňují občanům ČR vstup na své území pouze s platným občanským průkazem. Jedná se o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Chorvatsko, Makedonii a Srbsko. Ministerstvo vnitra jejich jednostranné opatření respektuje, nicméně musíme upozornit, že naše právní úprava zákona o cestovních dokladech uvádí, že překračovat vnější hranici Evropské unie je možné pouze s platným cestovním dokladem. Občanský průkaz umožňuje českým občanům cestovat pouze do jiných států EU/Schengenu nebo překročit vnější schengenskou hranici do dalších států, se kterými ČR uzavřela příslušnou bilaterální smlouvu – ani jeden z těchto případů se však netýká výše uvedených států, a to i v případě, kdy jednostranně umožňují vstup na své území pouze s občanským průkazem.

Občanský průkaz obecně není podle českých zákonů cestovním dokladem umožňujícím cestování do zemí mimo EU
; stává se jím pouze v případě, že je tak výslovně uvedeno v mezinárodní smlouvě, proto k vycestování mimo území EU zpravidla nestačí a je potřeba použít cestovní pas. To platí i v případě, že překročíte vnější hranici EU/Schengenu v jiném státě EU/Schengenu.
 
Z výše uvedeného plyne, že překračování vnější hranice EU např. na českých mezinárodních letištích v případě cest do výše uvedených balkánských zemí je možné pouze s platným cestovním dokladem.
Obecně platí následující pravidla:
 
Pokud cestujete do jiné země EU/Schengenu, stačí vám platný občanský průkaz. Pokud s vámi cestují vaše děti, musejí být zapsané ve vašem cestovním pase nebo mít vlastní cestovní pas.
 
Pokud cestujete do země mimo Schengen, potřebujete platný cestovní pas. Vaše děti, které s vámi cestují, musejí být zapsané ve vašem cestovním pase nebo mít vlastní pas.
Zdroj: MVCR

Povolení trvalého pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince.
Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti MV ČR, například pokud pobýváte na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
K žádosti předložte tyto náležitosti:
 1. Cestovní doklad
 2. Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě
 3. 2 fotografie
 4. Doklad o zajištění ubytování
 5. Doklad o zajištění prostředků k pobytu
 6. Na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 7. Na žádost lékařskou zprávu
 8. Pokud je žadatelem nezletilé dítě, předložte souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s trvalým pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit nebo pokud již dítě pobývá na území
Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i vás životopis, ve kterém uvedete další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Zde naleznete osnovu pro zpracování zdůvodnění a životopisu. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzeneckém vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Toto ustanovení se týká také potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
Zdroj: MVCR

Trvalý pobyt – občané třetích zemí

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.
Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení. V tomto případě podáváte žádost na zastupitelském úřadu ČR.
Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.
K žádosti předložte tyto náležitosti:
 1. Cestovní doklad
 2. Doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
 3. 2 fotografie
 4. Doklad o zajištění ubytování
 5. Doklad o zajištění prostředků k pobytu
 6. Doklad o zkoušce z českého jazyka
 7. Na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Výpis z rejstříku trestů

 • Výpis z rejstříku trestů je cizinec povinen předložit na požádání správního orgánu.
 • Výpis z rejstříku trestů musí být vydán státem, jehož je cizinec státním občanem, a dále státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.
 • Výpis z rejstříku trestů může být nahrazen čestným prohlášením, jestliže daný stát takový doklad nevydává.
 • Povinnost doložit výpis z rejstříku trestů se nevztahuje na cizince mladšího 15 let.
Zdroj: MVCR

Volný pohyb pracovních sil

Od 1. května 2011 je evropský trh práce otevřen pro členské státy, které vstoupily do EU v roce 2004. Dne 30. dubna 2011 skončilo přechodné období na volný pohyb pracovních sil, které vůči České republice a dalším státům EU-8 uplatňovalo Německo a Rakousko. Zkušenosti ukazují, že otevření trhu práce ve starých členských státech přispělo k posílení hospodářského růstu.

Volný pohyb pracovních sil je jedním ze základních principů jednotného trhu EU, podle něhož mohou občané z členského státu EU pracovat v kterémkoliv jiném členském státě. Některé starší členské státy EU využily možnosti dočasně omezit volný pohyb pracovních sil zavedením tzv. přechodného období, a to podle vlastního uvážení po dobu až sedmi let.

Několik zemí této možnosti využilo. Švédsko a Irsko však otevřely své pracovní trhy od samého počátku a ve Velké Británii byla třeba pouze jednoduché registrace zaměstnanců. V roce 2006 své trhy otevřelo Finsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Itálie, v roce 2007 Lucembursko a Nizozemsko, v roce 2008 Francie a v roce 2009 Belgie a Dánsko.

Pouze dva členské státy – Rakousko a Německo – využily nejdelší přípustný termín pro ukončení přechodného období, a to do 30. dubna 2011. Obě země však ještě před koncem tohoto období zjednodušily přístup na své pracovní trhy pro pracovníky některých profesí. Žádná z výše zmíněných zemí neuložila žádná omezení vůči občanům Kypru a Malty, které do EU vstoupily také v roce 2004.

Odborníci se shodují, že Německo i Rakousko budou profitovat z otevření svých pracovních trhů. Neočekávají příliv pracovníků z východní Evropy ani vytlačování domácích zaměstnanců mzdovým dumpingem. Velký příliv pracovníků ze zemí EU-8 nepředpokládá ani Evropská komise. Převládá názor, že ti, kteří chtěli pracovat v těchto státech, si již práci našli. Zkušenosti a studie ukazují, že dopad zvýšené přeshraniční pracovní mobility je pozitivní a přispívá k hospodářskému růstu. Volný pohyb pracovníků může být rovněž důležitým prvkem pro řešení nedostatku pracovních sil v některých sektorech. Podle odhadů se celkový počet státních příslušníků ze zemí EU-8, žijících v zemích EU-15, zvýší v roce 2015 na 3,3 miliony a v roce 2020 na 3,9 milionů, což znamená, že jejich podíl na celkové populaci EU bude v roce 2020 menší než 1 %.

V lednu 2014 by měly být pracovní trhy všech členských zemí EU rovněž zcela otevřeny pro občany z Bulharska a Rumunska. Pracovníci z těchto dvou zemí mohou v současné době využívat práva na volný pohyb pracovníků v 15 členských zemích EU (Dánsko, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, Maďarsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Česká republika). Omezení vůči těmto zemím nadále uplatňuje Belgie, Německo, Irsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Spojené království a Malta.

Přechodný pobyt na území ČR/schengenského prostoru bez víza

Na území ČR/schengenského prostoru může pobývat přechodně bez víza:

– jste-li občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska – viz kapitola „Pobyt občanů EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska na území ČR“;

– jste-li občanem/držitelem pasu státu, se kterým byla uzavřena dohoda o bezvízovém styku;

– jste-li držitelem dlouhodobého víza „D“ na území kteréhokoli schengenského státu – toto vízum plní zároveň funkci schengenského (krátkodobého) víza;

– jste-li držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného schengenského státu a Vaše doba pobytu na území ČR nepřekročí 3 měsíce během ½ roku;

– jste-li žákem a máte bydliště v jiném členském státě EU, ale nejste občanem EU, a cestujete na školní výlet v rámci EU jako člen skupiny žáků doprovázené učitelem, a jste uveden na seznamu žáků vydaném školou a ověřeném příslušným migračním úřadem ve vydávajícím státě na jednotném formuláři, v němž je uvedena Vaše totožnost, účel a délka pobytu a nebo průjezdu;

– jste-li rodinným příslušníkem občana EU a držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného členského státu EU, ale sám nejste občanem EU, a doba Vašeho pobytu nepřekročí 3 měsíce;

– jste-li držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce (pozn.: Vztahuje se pouze na určitá povolení! Před cestou se ujistěte, že jste držitelem toho typu povolení, na které se toto ustanovení vztahuje.);

– jste-li rodinným příslušníkem občana EU, kterému vízum k pobytu do 90 dnů nebo průjezdní vízum pozbylo platnost, pokud na území pobýváte s občanem EU a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce.

 

Zdroj: MZV