Daňový domicil

Daňový domicil vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu. Je vymezen smlouvami o zamezení dvojího zdanění a je nadřazen pojmu rezident. Rezident je vymezen právním řádem daného státu (v našem případě právním řádem České republiky) a při neexistenci smluv o zamezení dvojího zdanění by se mohlo stát, že zejména fyzická osoba by byla rezidentem ve dvou státech. To řeší smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které – obvykle v článku 4 – vymezují daňový domicil podrobněji než právní předpisy smluvních států tak, aby rezidentství subjektu v obou státech nemohlo nastat. Smlouvy uzavírané v poslední době již však obvykle nepoužívají pojmu „daňový domicil“, nýbrž pouze pojmu „rezident“ s tím, že jej vymezuji ve vztahu mezi oběma smluvními státy podrobněji a přesněji než vnitrostátní právní úprava. Vymezení daňového domicilu má význam i pro možnost uplatnění nároků vyplývajících ze smluv o zamezení dvojího zdanění u daňových orgánů těch států, v nichž daňový subjekt domicil nemá. Místně příslušný finanční úřad proto daňovým subjektům, které mají daňový domicil v České republice, vydá na jejich žádost potvrzení o jejich daňovém domicilu na zvláštním vícejazyčném tiskopise, který pak slouží k uplatnění jejich nároků u daňových orgánů druhého ze smluvních států.

Podmínky přidělení rodného čísla

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.
Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

Kdo a jak?

Žádost o přidělení rodného čísla může podat cizinec, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).

Kam a jak?

Žádost o přidělení rodného čísla lze podat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy. Žádost o přidělení rodného čísla se podává u Ministerstva vnitra, odboru správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Co je potřeba?

Žádost o přidělení rodného čísla musí být písemná, odůvodněná a musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
 • rodné příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
 • pohlaví,
 • státní občanství.

Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem. Musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele, ten se nevyžaduje v případě, že žadatel žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra. K žádosti je nezbytné předložit doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, je nezbytný též jeho úřední překlad do jazyka českého.

Nositelé rodného čísla

 • fyzická osoba při narození nebo nezrušitelném osvojení
 • státní občan České republiky, který dosud rodné číslo neměl
 • cizinec, který žádá o povolení k pobytu na území České republiky
 • cizinec, kterému byl udělen azyl na území České republiky

Výdejová místa rodných čísel

 • matriční úřad, který přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným na území České republiky
 • zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla státním občanům České republiky narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsána podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky
 • policie, která přiděluje rodná čísla obyvatelům,* kteří nejsou státními občany České republiky a kteří požádali o pobyt podle zvláštních právních předpisů,
 • Ministerstvo vnitra, které přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným před 1. lednem 1969.

* Obyvatelem se rozumí státní občan České republiky, cizinec s povolením k pobytu na území České republiky nebo cizinec, kterému byl udělen azyl.

Doklad o rodném čísle Dokladem o přiděleném rodném čísle je:

 • rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,
 • občanský průkaz,
 • cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,
 • průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo
 • průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

Změna rodného čísla Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla v případě, že:

 • totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více obyvatelům
 • bylo přiděleno chybné rodné číslo
 • se provádí nezrušitelné osvojení
 • došlo ke změn pohlaví

Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo, a to na základě nového nebo opraveného rodného listu. Změnu rodných čísel přidělených před 1. lednem 2003 zajišťuje Ministerstvo vnitra.

Podrobnější informace o rodných číslech (ověřování a osvědčování rodného čísla či formuláře) maleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-775188.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d