Důchodové pojištění

Kdo má nárok na starobní důchod? Nárok na starobní důchod Vám vznikne, pokud jste byl pojištěn minimálně 25 let a dosáhl důchodového veku, nebo jste byl pojištěn minimálně 15 let a dosáhl aspoň 65 let veku. Zákonem č. 306/2008 Sb., bylo s účinností od 1. ledna 2010 zavedeno postupné prodlužování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod z 25 roků na 35 roků (resp. z 15 roků na 20 roků v případě kratší doby pojištění); tempo prodlužování – jeden rok za každý rok účinnosti zákona. To znamená, že například pojištěnci, kteří dosáhnou důchodového věku po r.2018 budou mít nárok na starobní důchod tehdy, jestliže budou pojištěni nejméně 35 let ( 20 v případě kratší doby pojištění).

Pokud jste si před pobytem v České republice pojištění platil v jiné členské zemi EU bude na tato doba pojištění, při posuzování nároku na důchod, zohledněna. Pokud jste si pojištění platil v některém z tzv. třetích států, bude tato doba pojištění zohledněna pouze pokud CR má s touto zemí uzavřenou příslušnou mezinárodní smlouvu. To znamená, že pokud máte v ČR odpracováno méně, než kolik stanoví zákon, započítává se vám i doba, kterou jste platili důchodové pojištění v druhé zemi. Každý stát vám pak vyplácí dílčí důchod podle počtu odpracovaných let.

Žádost o důchod Žádosti o důchod občanů s trvalým pobytem v České republice vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Pokud máte trvalý pobyt v České republice, bude vám důchod vyplácen hotově nebo na účet. Pokud máte trvalý pobyt jinde, bude vám důchod chodit buď na bankovní účet v zemi, kde máte trvalý pobyt, nebo v České republice, podle toho, jak se domluvíte na Správě sociálního zabezpečení. K tomu je potřeba vyplnit a podepsat formulář „Potvrzení o žití “, podpis na formuláři musí být úředně ověřen.

Seznam všech formulářů v elektronické podobě najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm.

Z důchodového pojištění se dále (kromě starobního důchodu) poskytují:

  • plný invalidní důchod
  • částečný invalidní důchod
  • vdovský důchod / vdovecký důchod
  • sirotčí důchod