Přehled států a kategorií státních příslušníků, kteří jsou nebo mohou být vyňati z povinnosti dokládat doklad o cestovním zdravotním pojištění na základě mezinárodní smlouvy

Bosna a Hercegovina

Státním příslušníkům Bosny a Hercegoviny je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Černá Hora

Státním příslušníkům Černé Hory je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář MNE/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Chorvatsko

Státním příslušníkům Chorvatska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář HR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Japonsko

1) Vyslaní zaměstnanci japonského zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné

Japonští občané, kteří jsou zaměstnáni na území Japonska a jsou vysláni svým zaměstnavatelem na území ČR, aby zde pro něj vykonávali smluvní činnost, nebo japonští občané, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR, jsou vyňati z povinnosti předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář  J/CZ101, jako doklad o tom, že se na něj vztahuje režim smlouvy.

2) Rodinní příslušníci vyslaných zaměstnanců japonského zaměstnavatele a osob samostatně výdělečně činných

Tito rodinní příslušníci předloží namísto dokladu o cestovním zdravotním pojištění potvrzení o svém zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku vystavené japonským velvyslanectvím a dále potvrzený formulář J/CZ 101, který bude vystaven na jméno osoby, od které je jejich zapojení do systému veřejné zdravotnické péče v Japonsku odvozeno.

3) Zaměstnanci tuzemského zaměstnavatele a jejich rodinní příslušníci

Občané Japonska, kteří jsou na území České republiky v postavení zaměstnanců u tuzemského zaměstnavatele [tedy nejde o vyslané pracovníky nebo občany Japonska, kteří na území Japonska vykonávají samostatnou výdělečnou činnost a dočasně ji budou vykonávat na území ČR (nepředloží tedy formulář J/CZ101) – viz bod 1], spadají do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Do tohoto systému pak na základě čl. 11 a 6 smlouvy spadají i jejich rodinní příslušníci (doprovázející manžel/ka a děti). Tyto osoby tedy předloží průkaz pojištěnce jedné z českých pojišťoven provozujících veřejné zdravotní pojištění.

4) Ostatní občané Japonska nespadající pod body 1 – 3

U občanů Japonska, kteří nespadají do některé z kategorií uvedených v předchozích bodech, bude v zásadě vyžadován doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, pokud případně nebude prokázána jiná z výjimek uvedená v § 180j odst. 4 téhož zákona.

 

Jemen

Státním příslušníkům Jemenu je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Kuba

Státním příslušníkům Kuby je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy, a to již na základě předložení platného cestovního dokladu, kterým cizinec prokáže státní příslušnost.

Makedonie

Státním příslušníkům Makedonie je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář RM/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Srbsko

Státním příslušníkům Srbska je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář YU/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Turecko

Státním příslušníkům Turecka je úhrada zdravotní péče zajištěna na základě mezinárodní smlouvy. K osvědčení skutečnosti, že spadá pod režim dané mezinárodní smlouvy, však cizinec předloží formulář TR/CZ 111, který cizinci vystavuje zahraniční instituce, u které je pojištěn, popř. předloží tzv. „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, které vystavuje česká zdravotní pojišťovna po předložení výše uvedeného formuláře. Pokud cizinec nepředkládá formulář, ale „Potvrzení o registraci“ nebo „Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“, není doba platnosti případně vystaveného „Průkazu pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR“ rozhodná pro účely stanovení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu.

Stipendijní program ERASMUS MUNDUS

Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia v rámci stipendijního programu Erasmus Mundus, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný zastupitelskému úřadu před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území.

DRŽITEL EVROPSKÉHO ZDRAVOTNÍHO PRŮKAZU EHIC
Občan třetí země, kterému byla vydána karta EHIC v jiném členském státě EU, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle  § 180j odst.1 zákona o pobytu cizinců, a to z důvodu uvedených v § 180j odst. 4 téhož zákona (z důvodu existence mezinárodní smlouvy – tj. Smlouvy o Evropské unii).
FULBRIGHTŮV STIPENDIJNÍ PROGRAM – doklad o zdravotním pojištění Fulbrightovy komise předkládaný stipendisty, stážisty a dalšími cizinci, kteří získali toto stipendium
Cizinci, kteří žádají o udělení dlouhodobého víza (včetně prodloužení doby pobytu na vízum) či o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem studia jako stipendisté, stážisté apod., kteří získali stipendium od Fulbrightova programu, nemusejí předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění dle § 180j zákona o pobytu cizinců, a to ani jako doklad předkládaný ZÚ před vyznačením dlouhodobého víza či víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, ani jako náležitost žádosti podané na území. Fulbrightova komise vydává těmto cizincům pro účely žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu „Potvrzení o zajištění finančních prostředků a účelu pobytu“. Vynětí z povinnosti předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění však neplatí pro rodinné příslušníky stipendistů Fulbrightova programu.
PROGRAM „MLÁDEŽ V AKCI“ EVROPSKÉ KOMISE – zdravotní pojištění sjednané s pojišťovnou AXA pro účastníky akce Evropská dobrovolná služba

Evropská komise (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA) uzavřela skupinovou pojistnou smlouvu ve prospěch účastníků akce Evropské dobrovolné služby garantovanou společností AXA Belgie. Pokud je k žádosti podané účastníkem programu Mládež v akci, akce Evropská dobrovolná služba, předložen doklad o zmíněném pojištění, nevyžaduje se další doklad o cestovním zdravotním pojištění. Pojištění pro účastníka uvedené akce se v průběhu jeho účasti v tomto programu vztahuje rovněž na jeho manžela/manželku, za stanovených podmínek na partnera/partnerku a dále na děti účastníka Evropské dobrovolné služby a děti jeho manžela/manželky či partnera/partnerky.

 Zdroj: MVCR

Zdravotní pojištění cizinců ze států mimo EU

Cizinci s trvalým pobytem Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt. Cizinci, kteří získají v ČR trvalý pobyt, se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění a musí se po získání trvalého pobytu zaregistrovat u jedné ze zdravotních pojišťoven. Pokud tak neučiní sami, jsou automaticky registrováni u VZP.

Odhlašovací povinnost V případě, že cizinec s trvalým pobytem plánuje opustit ČR na delší dobu, musí se odhlásit ze zdravotního pojištění. Pokud tak neučiní, vzniká mu u zdravotní pojišťovny dluh včetně penále za nezaplacení povinného zdravotního pojištění. Z povinného zdravotního pojištění je možné se odhlásit kdykoliv, minimálně však na dobu 6 měsíců, maximálně až na 2 roky. O přerušení je nutné žádat předem. Po návratu zpět do ČR je nutné předložit doklad o tom, že cizinec měl po dobu nepřítomnosti sjednáno zdravotní pojištění v zemi, ve které pobýval.

Cizinci bez povolení k trvalému pobytu v ČR Cizinci bez trvalého pobytu nemají nárok na veřejné zdravotní pojištění, pokud nejsou účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně vznik (i ukončení) účasti v nemocenském pojištění zaměstnance, který je cizincem bez trvalého pobytu. Zdravotní pojišťovna vystaví pro tohoto pojištěnce průkaz zelené barvy. Veřejné zdravotní pojištění zaniká ukončením zaměstnání!

Ostatní kategorie cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, kteří v ČR nejsou zaměstnáni u zaměstnavatele sídlícím na území ČR, je vyžadováno zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh, a to nejméně do výše 60 000 EURO. Tito cizinci mají možnost uzavřít komerční pojištění, které funguje podle tržních principů. Toto tzv.“komerční pojištění“, nebo také „smluvní zdravotní pojištění“ se od veřejného zdravotního pojištění principiálně liší. Pojistná smlouva zohledňuje rizika u jednotlivých pojištěnců, a to zejména ve výši pojistného.

Zdroj: cizinci.cz