Povolení trvalého pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince.
Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti MV ČR, například pokud pobýváte na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
K žádosti předložte tyto náležitosti:
  1. Cestovní doklad
  2. Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě
  3. 2 fotografie
  4. Doklad o zajištění ubytování
  5. Doklad o zajištění prostředků k pobytu
  6. Na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
  7. Na žádost lékařskou zprávu
  8. Pokud je žadatelem nezletilé dítě, předložte souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s trvalým pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit nebo pokud již dítě pobývá na území
Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i vás životopis, ve kterém uvedete další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Zde naleznete osnovu pro zpracování zdůvodnění a životopisu. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzeneckém vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Toto ustanovení se týká také potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
Zdroj: MVCR