Rezident na území EU

Pracovník – rezident na území Evropské unie

Pokud cizinec ze třetí země žije v některé členské zemi dostatečně dlouhou dobu (základní stanovená doba 5 let nepřetržitého pobytu na území), může požádat o vystavení povolení k trvalému pobytu. Při kladném vyřízení žádosti vlastně získá statut rezident na území EU.

Avšak ani občan s přiznaným postavením rezidenta na území EU, nebude při odchodu za prací do jiné členské země „ušetřen“ povinnosti žádat o pracovní povolení. Tato věc vychází ze Směrnice 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Rezidentům jsou ve směrnici přiznána silnější práva, než jiným občanům třetích zemí, nicméně ani tato směrnice neodstraňuje zcela všechny bariéry a nestaví práva rezidentů jaksi zcela na roveň vlastním občanům EU.

Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je totiž přiznáno zcela rovné zacházení jako státním příslušníkům členského státu pouze v tomto státě, kde bylo rezidentství uděleno. Například rezident v Německu bude mít tamtéž volný přístup k zaměstnání, nemusí si vyřizovat pracovní povolení. Avšak při změně státu zaměstnání a pobytu (například do ČR) je nutné zažádat o vydání pracovního povolení, přičemž skutečnost, že je rezidentem ES, bude v řízení zohledněna. Dále již platí, že po uplynutí 12 měsíců nepřerušeného pracovního poměru v nové zemi vzniká opět nárok na rovný přístup bez vyřizování pracovního povolení. Uvedených 12 měsíců je ve směrnici maximální stanovenou lhůtou pro možná omezení definovaná národní legislativou dotčené země. Z výše popsaných důvodu je vždy třeba oslovit příslušné instituce v zemi zájmu a konkrétní situaci s nimi řešit.

Kupříkladu v ČR vychází daná věc z dikce Zákona o zaměstnanosti v platném znění, zde paragraf 98, písmeno m. Plné znění zákona a konkrétní část k řešené problematice je možné najít například zde.

Další informace a odkazy

  • Směrnice 2003/109/ES (konsolidované znění)
  • Postup pro cizince, čili jak v ČR řešit danou situaci, na stránkách MPSV

Převzato z webu Euroskop.cz

VISAsupport

Schengenská kalkulačka

K ověření možnosti pobytu na území České republiky, prosím použijte kalkulačku. Všichni cizinci ze třetích zemích (včetně těch, kteří nepotřebují víza pro krátkodobý pobyt) musí respektovat pravidlo 90/180. Schengenské pravidlo 90/180: můžete žádat o schengenské vízum, nazývané taktéž krátkodobé či jednotné vízum, pouze v případě, že nestrávíte více než 90 dnů během půl roku (180 dnů) v schengeském prostoru od data prvního vstupu do ČR/schengenského prostoru. Po vyčerpání 90 dnů v příslušném půlroce je nutné ČR/schengenský prostor opustit. Vrátit a žádat o nové vízum lze až v dalším půlroce.

Schengen calculator

To verify your further possibility to stay in the Czech Republic, please use  calculator. All foreigners from NON EU countries (including those from visa waiver regime countries) have to comply with the Schengen Rule 90/180. The Schengen rule 90/180 states that you can apply for a Schengen visa, so called short-term or unified visa, only in case you have not not spent more than 90 days in past half year (180 days) in Schengen zone from the date of your first entry of the Czech Republic/Schengen area. Once 90 days in respective half year expire, you have to leave the Czech Republic/Schengen area. You may apply for a new visa and retrun again in next half year.

Rozcestník

Chcete-li se dozvědět, zda potřebujete před vstupem do České republiky vízum/pobytové povolení, otevřete tento odkaz a vyplňte otázky.

Selector

To find out if you need visa or residence permit prior your arrival in the Czech Republic, please open this link and complete the following questions.

 

Nová pravidla pro cestování s dětmi po 26. červnu 2012

Ve středu 27. června 2012 vstoupily v platnost nové podmínky pro cestování do zahraničí, které vycházejí z nařízení EU o pohybu osob platného pro všechny členské země EU. Skončí možnost cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů.
 
V následující letní sezóně bude platit povinnost každé osoby prokazovat se při cestách do zahraničí vlastním platným cestovním dokladem (občanským průkazem či pasem). To platí také při cestách po zemích EU či Schengenu.
Obecně budou platit následující pravidla:
  • Pokud cestujete do jiné země Schengenu či EU, stačí vám platný občanský průkaz. To platí i pro vaše děti.
  • Pokud cestujete do země mimo EU, potřebujete platný cestovní pas pro Vás i pro Vaše děti.
Zvláštním případem je cestování na občanský průkaz například do Chorvatska
Občanský průkaz obecně není podle českých zákonů cestovním dokladem umožňujícím cestování do zemí mimo EU. Některé státy, jmenovitě Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Makedonie a Srbsko, umožňují občanům České republiky vstup a pobyt i s platným občanským průkazem.

Cesty do těchto zemí např. autem nebo autobusem pouze s občanským průkazem jsou na vlastní riziko. Cesty z českých mezinárodních letišť jsou možné pouze s pasem.

Odjezd z ČR na výjezdní příkaz – tranzit po zemi

Pokud jste obdržel/a rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území České republiky; v případě rozhodnutí o správním vyhoštění jste povinen/povinna opustit území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že výjezdní příkaz, který Vám byl za účelem vycestování vystaven, Vás neopravňuje k tranzitu přes jiné členské státy EU, máte možnost využít speciálního mechanismu, který Vám pozemní tranzit přes jiné členské státy EU autem, autobusem, popř. vlakem, umožní.

V případě, že hodláte v době stanovené výjezdním příkazem vycestovat pozemní cestou (nikoli letecky) do země Vašeho původu či jiné země (mimo státy EU), kde máte povolen pobyt, obraťte se nejpozději 10 dní před plánovaným odjezdem na nejbližší oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie (žádosti tedy nevyřizuje Ministerstvo vnitra!). S sebou doneste cestovní doklad a originál rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území ČR, potažmo EU. Měl/a byste rovněž již mít představu o datu a přibližné trase Vaší cesty.
O možnost zajištění tranzitu můžete požádat i po skončení odvolacího řízení, řízení o žalobě či kasační stížnosti (jde-li o řízení ve věci mezinárodní ochrany), byl-li Vám po skončení tohoto řízení vystaven výjezdní příkaz a opravdu chcete území ČR opustit.
Zajištění tranzitu není vyřizováno na počkání, počítejte proto s jednou další návštěvou oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie za účelem vyzvednutí formulářů, kterými se budete během cesty a při překročení vnější hranice případně prokazovat.
Formuláře pečlivě chraňte před ztrátou!
Další informace Vám sdělí jakékoli oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie.
Zdroj: MVČR

Cestování dětí po Schengenu

Obecně platí i pro děti (tj. nezletilé osoby) základní pravidlo cestování s vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem či průkazem totožnosti).   Některé státy umožňují cestování dětí i bez vlastního dokladu, a to za podmínky, že cestují spolu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsané (v zásadě s cestovním pasem, některé státy umožňují zapsání také do průkazu totožnosti). Tuto skutečnost však doporučujeme před cestou ověřit u zastupitelského úřadu státu, do kterého plánujete cestovat. Možnost cestování dětí (státní příslušnosti některého ze schengenských států) zapsaných do cestovního dokladu rodiče však končí nejpozději 26. června 2012, poté bude platit povinnost každého dítěte prokázat se při cestování svým vlastním platným cestovním pasem.   Co se týče možnosti volného pohybu po EU/Schengenu, pokud je dítě zároveň rodinným příslušníkem občana EU – občanem třetí země – vztahují se na něj stejné možnosti pohybu po EU/Schengenu, jako na dospělé.

Zdroj: MVCR

Cestování po Schengenu – rodinný příslušník občana EU – občan třetí země

Do jiných států Schengenu/EU můžete cestovat s platným cestovním pasem. Podléháte-li z titulu své státní příslušnosti vízové povinnosti, potřebujete pro své cesty také vízum, které může být při pobytu na území ČR nahrazeno některým z následujících dokladů:   Jste-li držitelem platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného příslušníka občana EUvydané ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat:

  • do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období. Není nutná podmínka doprovázení nebo následování občana EU.
  • do zemí EU mimo schengenský prostor pobývat na jejich území až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období za podmínky, že občana EU doprovázíte či následujete. Pokud cestujete sám a podléháte vízové povinnosti, potřebujete vízum.

Jste-li držitelem platného průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a pobývat na jejich území až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období.   Pokud nejste držitelem ani jednoho z výše uvedených dokladů a při cestách do zemí EU mimo Schengen občana EU nedoprovázíte ani nenásledujete, nevztahují se na vás úlevy pro osoby požívající práva Společenství na volný pohyb a váš pobyt na území EU/Schengenu se řídí všeobecnými vízovými pravidly pro vaši zemi původu.

Výše popsané právo rodinných příslušníků občanů EU pobývat na území jiných států EU/Schengenu až 3 měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období se jinak nazývá tzv. „pravidlo 3/6“.  Znamená to, že celková doba pobytu na území jiných států EU/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 3 měsíců během jednoho půl roku (6 měsíců). Půlrok se začíná počítat dnem prvního vstupu do jiných států EU/schengenského prostoru. Po vyčerpání 3 měsíců v tomto půlročním období je třeba tyto státy EU/schengenského prostoru opustit. Vrátit se lze až v dalším půlroce.