Schengenské vízum

Jednotná schengenská víza

Prodloužení krátkodobého víza
      Žádost o prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum se podává na policii – na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu cizince, konkrétně na odděleních pobytových agend.
      Žádost o prodloužení krátkodobého víza policie vyřídí ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti. Tato žádost se podává na tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza. Tento tiskopis lze získat na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR nebo na webových stránkách Ředitelství služby cizinecké policie.
     Žádost o prodloužení krátkodobého víza bude doložena :
  • cestovním dokladem,
  • dokladem o účelu pobytu, kterým se rozumí důkaz o vyšší moci (výpověď) nebo humanitárních důvodech bránících žadateli opustit území ČR před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem, nebo
  • dokladem o účelu pobytu, kterým se rozumí doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo trvání pobytu,
  • prostředky k pobytu na území ČR nebo ověřeným pozváním,
  • dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR nebo ověřeným pozváním,
  • dokladem o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území ČR, není-li cizinec zdravotně pojištěn podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným způsobem.
      Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud má příslušný orgán členského státu za to, že držitel víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území členského státu před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem. Takové prodloužení se provede bezplatně.
      Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud držitel víza poskytne doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo trvání pobytu. Za takové prodloužení víza se hradí poplatek ve výši 30 EUR. Odbory cizinecké policie krajských ředitelství PČR nemohou tento poplatek přijímat v hotovosti (v EUR ani v české měně), ale v aktuálním přepočtu v kolkových známkách.
     Prodloužení víza nesmí přesáhnout dobu 90 dnů pobytu na území od prvního vstupu na udělené vízum.
Pokud nerozhodne orgán prodlužující dobu platnosti víza jinak, zůstane územní platnost prodlouženého víza stejná jako u víza původního. Prodloužení doby platnosti víza se provádí formou vízového štítku.
Doklad o zajištění ubytování
      Dokladem o zajištění ubytování po dobu přechodného pobytu na území ČR (dále jen „doklad o zajištění ubytování“) se rozumí
a) doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky,
b) kopie ověřeného tiskopisu Pozvání.
      Je-li doklad o ubytování starší 180 dnů, doloží žadatel potvrzení osoby zajišťující ubytování, že smluvní vztah trvá.

 

Zdroj: Policie ČR

VISAsupport

Schengenská kalkulačka

K ověření možnosti pobytu na území České republiky, prosím použijte kalkulačku. Všichni cizinci ze třetích zemích (včetně těch, kteří nepotřebují víza pro krátkodobý pobyt) musí respektovat pravidlo 90/180. Schengenské pravidlo 90/180: můžete žádat o schengenské vízum, nazývané taktéž krátkodobé či jednotné vízum, pouze v případě, že nestrávíte více než 90 dnů během půl roku (180 dnů) v schengeském prostoru od data prvního vstupu do ČR/schengenského prostoru. Po vyčerpání 90 dnů v příslušném půlroce je nutné ČR/schengenský prostor opustit. Vrátit a žádat o nové vízum lze až v dalším půlroce.

Schengen calculator

To verify your further possibility to stay in the Czech Republic, please use  calculator. All foreigners from NON EU countries (including those from visa waiver regime countries) have to comply with the Schengen Rule 90/180. The Schengen rule 90/180 states that you can apply for a Schengen visa, so called short-term or unified visa, only in case you have not not spent more than 90 days in past half year (180 days) in Schengen zone from the date of your first entry of the Czech Republic/Schengen area. Once 90 days in respective half year expire, you have to leave the Czech Republic/Schengen area. You may apply for a new visa and retrun again in next half year.

Rozcestník

Chcete-li se dozvědět, zda potřebujete před vstupem do České republiky vízum/pobytové povolení, otevřete tento odkaz a vyplňte otázky.

Selector

To find out if you need visa or residence permit prior your arrival in the Czech Republic, please open this link and complete the following questions.

 

Prostředky k pobytu – důležité změny

Od 1.1.2012 se nařízením vlády č. 408/2011 (pdf, 279 kB) ze dne 7. prosince 2011 mění výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2012 a to následovně:
7 068 Kč u jedné osoby
10 144 Kč u dvou osob v rodině
13 813 Kč u třech osob v rodině
17 269 Kč u čtyřech a více osob v rodině
Dále k 1.1.2012 dochází nařízením vlády č. 409/2011 (pdf, 233 kB) ze dne 7. prosince 2011 ke zvýšení částek životního minima a existenčního minima:
Částka životního minima jednotlivce (osoby, která není posuzována společně s jinými osobami) činí měsíčně 3 410 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč.
Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 2 140 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 200 Kč.
Výše uvedené změny se vztahují na žádosti podané v době od 1.1.2012
Zdroj: MVCR

Letištní vízum

VYHLÁŠKA
ze dne 7. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě
uděleného letištního průjezdního víza

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem
zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b)
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 427/2010 Sb.:

Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící okruh
cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru
mezinárodního letiště na území České republiky pouze
na základě uděleného letištního průjezdního víza, zní:
„Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb.

Seznam států, jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů
vydaných těmito státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště
na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
1. Alžírská demokratická a lidová republika,
2. Bangladéšská lidová republika,
3. Čadská republika,
4. Egyptská arabská republika,
5. Etiopská federativní demokratická republika,
6. Ghanská republika,
7. Indická republika,
8. Irácká republika,
9. Íránská islámská republika,
10. Islámský stát Afghánistán,
11. Jemenská republika,
12. Jihosúdánská republika,
13. Jordánské hášimovské království,
14. Kazašská republika,
15. Konžská demokratická republika,
16. Kyrgyzská republika,
17. Libanonská republika,
18. Libyjská arabská lidová socialistická džamáhírie,
19. Maliská republika,
Strana 3330 Sbírka zákonů č. 270 / 2011 Částka 96
20. Mauritánská islámská republika,
21. Nigerijská federativní republika,
22. Nigerská republika,
23. Pákistánská islámská republika,
24. Somálská republika,
25. Srílanská demokratická socialistická republika,
26. Stát Eritrea,
27. Stát Palestina,
28. Súdánská republika,
29. Syrská arabská republika,
30. Turecká republika,
31. Turkmenistán,
32. Uzbecká republika.

Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. října 2011

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Přechodný pobyt na území ČR/schengenského prostoru bez víza

Na území ČR/schengenského prostoru může pobývat přechodně bez víza:

– jste-li občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska – viz kapitola „Pobyt občanů EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska na území ČR“;

– jste-li občanem/držitelem pasu státu, se kterým byla uzavřena dohoda o bezvízovém styku;

– jste-li držitelem dlouhodobého víza „D“ na území kteréhokoli schengenského státu – toto vízum plní zároveň funkci schengenského (krátkodobého) víza;

– jste-li držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného schengenského státu a Vaše doba pobytu na území ČR nepřekročí 3 měsíce během ½ roku;

– jste-li žákem a máte bydliště v jiném členském státě EU, ale nejste občanem EU, a cestujete na školní výlet v rámci EU jako člen skupiny žáků doprovázené učitelem, a jste uveden na seznamu žáků vydaném školou a ověřeném příslušným migračním úřadem ve vydávajícím státě na jednotném formuláři, v němž je uvedena Vaše totožnost, účel a délka pobytu a nebo průjezdu;

– jste-li rodinným příslušníkem občana EU a držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného členského státu EU, ale sám nejste občanem EU, a doba Vašeho pobytu nepřekročí 3 měsíce;

– jste-li držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce (pozn.: Vztahuje se pouze na určitá povolení! Před cestou se ujistěte, že jste držitelem toho typu povolení, na které se toto ustanovení vztahuje.);

– jste-li rodinným příslušníkem občana EU, kterému vízum k pobytu do 90 dnů nebo průjezdní vízum pozbylo platnost, pokud na území pobýváte s občanem EU a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce.

 

Zdroj: MZV

Typy víz

Krátkodobá víza – udělují se jako schengenská víza pro pobyt v schengenském prostoru

1. Letištní průjezdní vízum (označuje se písmenem „A“)

2. Vízum k pobytu do 90 dnů (označuje se písmenem „C“)

–    za účelem turistiky

–    za účelem návštěvy (pozvání)

–    za účelem kultury

–    za účelem sportu

–    za účelem studia

–    za účelem zaměstnání a vědeckého výzkumu

–    za účelem obchodní cesty

–    za účelem oficiálním (politickým)

–    ostatní

Dlouhodobá víza – udělují se jako národní víza, nicméně obdobně jako schengenská víza opravňují i k pobytu v schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dnů během půl roku)

1. Vízum k pobytu nad 90 dnů udělované za účelem pobytu (označuje se písmenem „D“)

–    za účelem zaměstnání

–    za účelem podnikání

–    za účelem působení v pozici výkonného manažera – účasti v právnické osobě

–    za účelem studia

–    za účelem vědeckého výzkumu

–    za účelem sloučení rodiny

–    za účelem sportovní

–    za účelem zdravotní

2. Vízum k pobytu nad 90 dnů udělované za účelem převzetí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu