Schengenské vízum

Jednotná schengenská víza

Prodloužení krátkodobého víza
      Žádost o prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum se podává na policii – na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného pobytu cizince, konkrétně na odděleních pobytových agend.
      Žádost o prodloužení krátkodobého víza policie vyřídí ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti. Tato žádost se podává na tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza. Tento tiskopis lze získat na odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR nebo na webových stránkách Ředitelství služby cizinecké policie.
     Žádost o prodloužení krátkodobého víza bude doložena :
 • cestovním dokladem,
 • dokladem o účelu pobytu, kterým se rozumí důkaz o vyšší moci (výpověď) nebo humanitárních důvodech bránících žadateli opustit území ČR před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem, nebo
 • dokladem o účelu pobytu, kterým se rozumí doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo trvání pobytu,
 • prostředky k pobytu na území ČR nebo ověřeným pozváním,
 • dokladem o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR nebo ověřeným pozváním,
 • dokladem o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území ČR, není-li cizinec zdravotně pojištěn podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud je úhrada nákladů zdravotní péče zajištěna jiným způsobem.
      Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud má příslušný orgán členského státu za to, že držitel víza poskytl důkaz o vyšší moci nebo humanitárních důvodech bránících mu opustit území členského státu před skončením doby platnosti víza nebo doby trvání pobytu povoleného vízem. Takové prodloužení se provede bezplatně.
      Doba platnosti nebo doba trvání povoleného pobytu v rámci uděleného víza se prodlouží, pokud držitel víza poskytne doklad o vážných osobních důvodech, které odůvodňují prodloužení doby platnosti nebo trvání pobytu. Za takové prodloužení víza se hradí poplatek ve výši 30 EUR. Odbory cizinecké policie krajských ředitelství PČR nemohou tento poplatek přijímat v hotovosti (v EUR ani v české měně), ale v aktuálním přepočtu v kolkových známkách.
     Prodloužení víza nesmí přesáhnout dobu 90 dnů pobytu na území od prvního vstupu na udělené vízum.
Pokud nerozhodne orgán prodlužující dobu platnosti víza jinak, zůstane územní platnost prodlouženého víza stejná jako u víza původního. Prodloužení doby platnosti víza se provádí formou vízového štítku.
Doklad o zajištění ubytování
      Dokladem o zajištění ubytování po dobu přechodného pobytu na území ČR (dále jen „doklad o zajištění ubytování“) se rozumí
a) doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu anebo domu nebo písemné potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, s jejím úředně ověřeným podpisem, kterým je cizinci udělen souhlas s ubytováním. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a je podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Pokud je písemné potvrzení o souhlasu podle věty první podáváno elektronicky, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; to neplatí, je-li potvrzení dodáno prostřednictvím datové schránky,
b) kopie ověřeného tiskopisu Pozvání.
      Je-li doklad o ubytování starší 180 dnů, doloží žadatel potvrzení osoby zajišťující ubytování, že smluvní vztah trvá.

 

Zdroj: Policie ČR

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Prostředky k pobytu – změna výše normativních nákladů na bydlení

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2017 se nařízením vlády č. 449/2016 Sb. ze dne 19. prosince 2016 mění výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2017, a to následovně:

 1. 7 720 Kč u jedné osoby
 2. 11 004 Kč u dvou osob v rodině
 3. 14 896 Kč u třech osob v rodině
 4. 18 577 Kč u čtyř a více osob v rodině

EXISTENČNÍ MINIMUM (EM): 2 200 Kč

VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY: 11 000 Kč

 

Odbor azylové a migrační politiky, 3. ledna 2017

Cestování po EU/Schengenu – rodinný příslušník občana EU – občan třetí země

Do jiných států Schengenu/EU můžete cestovat s platným cestovním pasem. Podléháte-li z titulu své státní příslušnosti vízové povinnosti, potřebujete pro své cesty také vízum, které může být při pobytu na území ČR nahrazeno některým z následujících dokladů:
Jste-li držitelem platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného příslušníka občana EU vydané ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat:
 • do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech. Není nutná podmínka doprovázení nebo následování občana EU.
 • do zemí EU mimo schengenský prostor pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky, že občana EU doprovázíte či následujete. Pokud cestujete sám a podléháte vízové povinnosti, potřebujete vízum.
Jste-li držitelem platného průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech.
Pokud nejste držitelem ani jednoho z výše uvedených dokladů a při cestách do zemí EU mimo Schengen občana EU nedoprovázíte ani nenásledujete, nevztahují se na vás úlevy pro osoby požívající práva Společenství na volný pohyb a váš pobyt na území EU/Schengenu se řídí všeobecnými vízovými pravidly pro vaši zemi původu.
Pravidlo umožňující krátkodobý pobyt maximálně po dobu 90 dnů v každých 180 dnech nahradilo dosavadní pravidlo 3 měsíců v 6 měsících, které fungovalo na principu prvního vstupu. Pravidlo 90 dnů v každých 180 dnech princip prvního vstupu opustilo a nadále pracuje s pohyblivým obdobím 180 dnů. Den vstupu je považován za první den pobytu a den odjezdu za poslední den pobytu. 180 dnů představuje pohyblivé referenční období, které je tak vždy určeno např. ve chvíli vstupní kontroly, kdy je zjišťováno, zda za 180 dní předcházejících dni vstupu již cestující nevyčerpal povolených 90 dní v těchto 180 dnech.

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje na praxi orgánů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které umožňují vstup na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska rodinným příslušníkům občanů EU pouze pokud tito disponují tzv. EEA Residence Permit a to i v případě, že rodinný příslušník občana EU je držitelem pobytové karty. Ministerstvo vnitra ČR doporučuje kontaktovat zastupitelský úřad Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za účelem ověření podmínek vstupu rodinných příslušníků občanů EU, držitelů pobytové karty.

Jste-li držitelem potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, které je umístěno ve vašem cestovním dokladu jako štítek s názvem „AKT“, vztahuje-li se na vás vízová povinnost v Schengenu nebo nemáte-li již možnost čerpat z vašeho práva pobývat bezvízově na území států EU/Schengenu až 90 dnů v každých 180 dnech, nejste oprávněn cestovat do jiných států Schengenu. Tento štítek vás opravňuje pouze k pobytu na území ČR po dobu řízení o vaší žádosti. Pokud v průběhu řízení potřebujete cestovat do jiných států Schengenu, musíte k tomu využít své bezvízové dny (pokud nemáte vízovou povinnost), případně si zajistit víza.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Rezident na území EU

Pracovník – rezident na území Evropské unie

Pokud cizinec ze třetí země žije v některé členské zemi dostatečně dlouhou dobu (základní stanovená doba 5 let nepřetržitého pobytu na území), může požádat o vystavení povolení k trvalému pobytu. Při kladném vyřízení žádosti vlastně získá statut rezident na území EU.

Avšak ani občan s přiznaným postavením rezidenta na území EU, nebude při odchodu za prací do jiné členské země „ušetřen“ povinnosti žádat o pracovní povolení. Tato věc vychází ze Směrnice 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Rezidentům jsou ve směrnici přiznána silnější práva, než jiným občanům třetích zemí, nicméně ani tato směrnice neodstraňuje zcela všechny bariéry a nestaví práva rezidentů jaksi zcela na roveň vlastním občanům EU.

Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je totiž přiznáno zcela rovné zacházení jako státním příslušníkům členského státu pouze v tomto státě, kde bylo rezidentství uděleno. Například rezident v Německu bude mít tamtéž volný přístup k zaměstnání, nemusí si vyřizovat pracovní povolení. Avšak při změně státu zaměstnání a pobytu (například do ČR) je nutné zažádat o vydání pracovního povolení, přičemž skutečnost, že je rezidentem ES, bude v řízení zohledněna. Dále již platí, že po uplynutí 12 měsíců nepřerušeného pracovního poměru v nové zemi vzniká opět nárok na rovný přístup bez vyřizování pracovního povolení. Uvedených 12 měsíců je ve směrnici maximální stanovenou lhůtou pro možná omezení definovaná národní legislativou dotčené země. Z výše popsaných důvodu je vždy třeba oslovit příslušné instituce v zemi zájmu a konkrétní situaci s nimi řešit.

Kupříkladu v ČR vychází daná věc z dikce Zákona o zaměstnanosti v platném znění, zde paragraf 98, písmeno m. Plné znění zákona a konkrétní část k řešené problematice je možné najít například zde.

Další informace a odkazy

 • Směrnice 2003/109/ES (konsolidované znění)
 • Postup pro cizince, čili jak v ČR řešit danou situaci, na stránkách MPSV

Převzato z webu Euroskop.cz

Zaměstnanecká karta

Dne 24. června 2014 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 
Tato tzv. transpoziční novela zavádí nový druh povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnaneckou kartu.
Informace k zaměstnanecké kartě naleznete v letáku, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí a je k dispozici v

 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky