Do jiných států Schengenu/EU můžete cestovat s platným cestovním pasem. Podléháte-li z titulu své státní příslušnosti vízové povinnosti, potřebujete pro své cesty také vízum, které může být při pobytu na území ČR nahrazeno některým z následujících dokladů:
Jste-li držitelem platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného příslušníka občana EU vydané ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat:
 • do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech. Není nutná podmínka doprovázení nebo následování občana EU.
 • do zemí EU mimo schengenský prostor pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky, že občana EU doprovázíte či následujete. Pokud cestujete sám a podléháte vízové povinnosti, potřebujete vízum.
Jste-li držitelem platného průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech.
Pokud nejste držitelem ani jednoho z výše uvedených dokladů a při cestách do zemí EU mimo Schengen občana EU nedoprovázíte ani nenásledujete, nevztahují se na vás úlevy pro osoby požívající práva Společenství na volný pohyb a váš pobyt na území EU/Schengenu se řídí všeobecnými vízovými pravidly pro vaši zemi původu.
Pravidlo umožňující krátkodobý pobyt maximálně po dobu 90 dnů v každých 180 dnech nahradilo dosavadní pravidlo 3 měsíců v 6 měsících, které fungovalo na principu prvního vstupu. Pravidlo 90 dnů v každých 180 dnech princip prvního vstupu opustilo a nadále pracuje s pohyblivým obdobím 180 dnů. Den vstupu je považován za první den pobytu a den odjezdu za poslední den pobytu. 180 dnů představuje pohyblivé referenční období, které je tak vždy určeno např. ve chvíli vstupní kontroly, kdy je zjišťováno, zda za 180 dní předcházejících dni vstupu již cestující nevyčerpal povolených 90 dní v těchto 180 dnech.

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje na praxi orgánů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které umožňují vstup na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska rodinným příslušníkům občanů EU pouze pokud tito disponují tzv. EEA Residence Permit a to i v případě, že rodinný příslušník občana EU je držitelem pobytové karty. Ministerstvo vnitra ČR doporučuje kontaktovat zastupitelský úřad Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za účelem ověření podmínek vstupu rodinných příslušníků občanů EU, držitelů pobytové karty.

Jste-li držitelem potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, které je umístěno ve vašem cestovním dokladu jako štítek s názvem „AKT“, vztahuje-li se na vás vízová povinnost v Schengenu nebo nemáte-li již možnost čerpat z vašeho práva pobývat bezvízově na území států EU/Schengenu až 90 dnů v každých 180 dnech, nejste oprávněn cestovat do jiných států Schengenu. Tento štítek vás opravňuje pouze k pobytu na území ČR po dobu řízení o vaší žádosti. Pokud v průběhu řízení potřebujete cestovat do jiných států Schengenu, musíte k tomu využít své bezvízové dny (pokud nemáte vízovou povinnost), případně si zajistit víza.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Poplatky

Posted: 19. Červen 2015 in CIZINCI V ČR
Tags:
Typ pobytu Úkon Poplatek v Kč
Vízum k pobytu nad 90 dnů Přijetí žádosti o udělení víza na území ČR (cizince staršího 6 let)  1000
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum (cizince staršího 6 let) 1000
Přijetí žádosti o udělení víza nebo prodloužení doby pobytu na území, jde-li o pobyt za účelem vědeckého výzkumu cizince, kterému bylo povolení k pobytu za tímto účelem vydáno na území jiného státu EU, pokud část tohoto výzkumu plní na území ČR zdarma
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o občana USA – na základě dohody o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech [vyhláška č. 26/1987 Sb. (pdf, 2 MB)], nebo jde-li o dobrovolníky Mírových sborů USA [sdělení č. 394/1990 Sb. (pdf, 126 kB)] zdarma
Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání zdarma
Dlouhodobý pobyt (vč. Modré a Zelené karty) Vydání povolení k dlouhodobému pobytu 2500
Vydání povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1000
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu 2500
Prodloužení platnosti průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1000
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu 1000
Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 4000
Vydání průkazu o povolení k dlouhodobému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 2500
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 – za každou i započatou stránku,
40 – na technickém nosiči dat
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Trvalý pobyt Vydání povolení k trvalému pobytu 2500
Vydání povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let 1000
Prodloužení platnosti průkazu o povolení trvalého pobytu 2500
Provedení změny údaje uvedeného v průkazu o povolení trvalého pobytu 1000
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 4000
Vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 2500
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředního spisu vedeného k cizinci 50 – za každou i započatou stránku,
40 – na technickém nosiči dat
15 – za první stránku a 5 za každou další započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Ostatní Vydání tzv. překlenovacího štítku zdarma
Vydání cestovního průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy 200
Vydání prvního cestovního dokladu azylantovi – TRAVEL DOCUMENT zdarma
Změna v cestovním průkazu totožnosti, cizineckém pasu nebo cestovním dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy 50 za každou změnu
Prodloužení platnosti cestovního průkazu totožnosti 50
Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 600
Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat – cizincům mladším 15 let 100
Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 1500
Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat cizincům mladším 15 let 1000

Zdroj:MVCR

English version

Od 1. 1. 2015 se nařízením vlády č. 327/2014 Sb. ze dne 15. prosince 2014 mění výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2015, a to následovně:

 

 1. a) 7 623 Kč u jedné osoby
 2. b) 10 957 Kč u dvou osob v rodině
 3. c) 14 903 Kč u třech osob v rodině
 4. d) 18 674 Kč u čtyř a více osob v rodině

 

Částky životního minima a existenčního minima zůstávají zachovány.

 

zdroj:MVČR

Rezident na území EU

Posted: 20. Srpen 2014 in Schengenský prostor

Pracovník – rezident na území Evropské unie

Pokud cizinec ze třetí země žije v některé členské zemi dostatečně dlouhou dobu (základní stanovená doba 5 let nepřetržitého pobytu na území), může požádat o vystavení povolení k trvalému pobytu. Při kladném vyřízení žádosti vlastně získá statut rezident na území EU.

Avšak ani občan s přiznaným postavením rezidenta na území EU, nebude při odchodu za prací do jiné členské země „ušetřen“ povinnosti žádat o pracovní povolení. Tato věc vychází ze Směrnice 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Rezidentům jsou ve směrnici přiznána silnější práva, než jiným občanům třetích zemí, nicméně ani tato směrnice neodstraňuje zcela všechny bariéry a nestaví práva rezidentů jaksi zcela na roveň vlastním občanům EU.

Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je totiž přiznáno zcela rovné zacházení jako státním příslušníkům členského státu pouze v tomto státě, kde bylo rezidentství uděleno. Například rezident v Německu bude mít tamtéž volný přístup k zaměstnání, nemusí si vyřizovat pracovní povolení. Avšak při změně státu zaměstnání a pobytu (například do ČR) je nutné zažádat o vydání pracovního povolení, přičemž skutečnost, že je rezidentem ES, bude v řízení zohledněna. Dále již platí, že po uplynutí 12 měsíců nepřerušeného pracovního poměru v nové zemi vzniká opět nárok na rovný přístup bez vyřizování pracovního povolení. Uvedených 12 měsíců je ve směrnici maximální stanovenou lhůtou pro možná omezení definovaná národní legislativou dotčené země. Z výše popsaných důvodu je vždy třeba oslovit příslušné instituce v zemi zájmu a konkrétní situaci s nimi řešit.

Kupříkladu v ČR vychází daná věc z dikce Zákona o zaměstnanosti v platném znění, zde paragraf 98, písmeno m. Plné znění zákona a konkrétní část k řešené problematice je možné najít například zde.

Další informace a odkazy

 • Směrnice 2003/109/ES (konsolidované znění)
 • Postup pro cizince, čili jak v ČR řešit danou situaci, na stránkách MPSV

Převzato z webu Euroskop.cz

Zaměstnanecká karta

Posted: 15. Červen 2014 in Zaměstnanecká karta
Dne 24. června 2014 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 
Tato tzv. transpoziční novela zavádí nový druh povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnaneckou kartu.
Informace k zaměstnanecké kartě naleznete v letáku, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí a je k dispozici v

 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

 

 

Informace k zákonu č. 186/2013 Sb.

Dne 1.1.2014 nabyde účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství.

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Nová právní úprava nemění nic na tom, že dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič v době narození dítěte státním občanem České republiky. Místo narození dítěte nemá na nabytí Českého státního občanství narozením žádný vliv.
Narozením dále nabývá státní občanství České republiky i dítě, které se narodí na území České republiky a které by se jinak stalo osobou bez státního občanství (apatridou), pokud jsou oba rodiče dítěte apatridé a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.
 

Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství

Je upraveno zcela nově.
Ze zákona (automaticky) nabývá státní občanství České republiky dítě, k němuž určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, pokud je matka dítěte:
 • občankou členského státu EU nebo
 • občankou Švýcarské konfederace nebo
 • občankou státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo
 • apatridou nebo
 • občankou jiného než shora uvedeného státu a má povolen trvalý pobyt na území České republiky.
Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství České republiky dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan České republiky.
 Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství České republiky dítě, ke kterému určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan České republiky, a matka dítěte je cizinka, ale není občankou žádného ze států uvedených v prvním odstavci tohoto bodu ani matka nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, pokud rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku.
Pokud dítě nenabylo ze zákona (automaticky) určením otcovství státní občanství České republiky, mohou rodiče podat žádost o udělení státního občanství dítěti – viz dále část zvláštní úprava udělení státního občanství České republiky.
 

Nabývání státního občanství České republiky osvojením

Dítě nabývá státní občanství České republiky dnem právní moci rozsudku o osvojení (adopci), je-li alespoň jeden z osvojitelů dítěte státním občanem České republiky a k osvojení došlo rozhodnutím orgánu České republiky.
Dítě, které bylo osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a alespoň jedním z osvojitelů je státní občan České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení, pokud bylo osvojení v České republice uznáno podle zákona o mezinárodním právu soukromém příslušným soudem v České republice.
Pokud je občanem České republiky osvojena zletilá fyzická osoba, nemá takové osvojení za následek nabytí státního občanství České republiky tímto osvojencem.

Nabývání státního občanství České republiky nalezením na území České republiky

Dítě mladší 3 let nalezené na území České republiky, jehož totožnost se nepodaří zjistit, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezení na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. 
 

Nabývání státního občanství České republiky v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Dítě, které se narodí na území České republiky a na území České republiky se zdržuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců (případně v souladu se zákonem o azylu) a které v den svého narození bylo a nadále je apatridou, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o svěření tohoto dítěte do náhradní péče. 
 

Udělení státního občanství České republiky

Nový zákon o státním občanství výslovně stanoví, že na udělení státního občanství České republiky není právní nárok.
Dále pak nově definuje podmínky pro udělení státního občanství České republiky. Vedle taxativně stanovených podmínek pro udělování státního občanství výslovně stanoví, že státní občanství České republiky lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního.
Podle nového zákona o státním občanství České republiky osoby žádající o udělení českého státního občanství již nebudou prokazovat pozbytí svého dosavadního státního občanství.
Výslovně je stanoveno, že státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty. Za tímto účelem budou k žádosti o udělení státního občanství České republiky, kterou podal žadatel starší 15 let, vyžadována stanoviska Policie České republiky a zpravodajských služeb České republiky; tato stanoviska se nestávají součástí spisu, pokud obsahují utajované informace. V případě, že některá z uvedených služeb konstatuje, že žadatel ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty, bude žádost o udělení státního občanství České republiky zamítnuta a v odůvodnění rozhodnutí se pouze uvede, že k zamítnutí žádosti došlo z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Bude-li žádost zamítnuta z tohoto důvodu, je takové rozhodnutí vyloučeno z možnosti přezkoumání soudem.
Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení státního občanství Ministerstvem vnitra se prodlužuje z 90 dnů na 180 dnů ode dne, kdy byla žádost Ministerstvu vnitra doručena.
Zákonné podmínky pro udělení českého státního občanství jsou následující:
1) Žadatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě
 • a) po dobu alespoň 5 let,
 • b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo
 • c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let.
Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku.
2) Žadatel musí prokázat, že se na území České republiky skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v předešlém bodu. Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území České republiky, pokud jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců; závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.
3) Žadatel starší 15 let
 • a) nesmí být pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin,
 • b) pokud se v České republice zdržuje po dobu kratší 10 let, musí prokázat, že ve státě, jehož je státním občanem, nejde-li o žadatele, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo ve státech, ve kterých v posledních
  10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let, že nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin.
Podmínka podle písmen a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva České republiky.
4) Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka. Tato podmínka se pokládá za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo žadatel je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka[1].
5) Žadatel musí prokázat základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Tato podmínka se podkládá za splněnou, pokud žadatel doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk nebo žadatel je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, anebo jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky[1].
6) Žadatel v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.
7) Žadatel musí prokázat výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny, a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Skutečnosti dle předchozí věty je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti.
8) Žadatel na území České republiky v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Výrazným zatížením systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.
Zákon o státním občanství dále zakotvuje zákonné důvody, na základě kterých je možné žadatelům některé z výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství prominout.
 
O žádostech o udělení státního občanství rozhoduje Ministerstvo vnitra. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává u krajského úřadu, v Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22 (dále jen „krajský úřad“) příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.
Přechodné ustanovení stanoví, že řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o státním občanství České republiky (tj. nebyla pravomocně ukončena do 31.12.2013), se dokončí podle dosavadních právních předpisů s tím, že pozbytí dosavadního státního občanství se pro udělení státního občanství České republiky nevyžaduje.
Nový zákon o státním občanství České republiky umožní zjednodušené udělení státního občanství České republiky fyzické osobě, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt a udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, slouží k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo je v jiném státním zájmu. Takový žadatel nemusí prokazovat zákonem stanovené podmínky pro udělování státního občanství České republiky, s výjimkou podmínky beztrestnosti. Významný přínos žadatele pro Českou republiku budou potvrzovat příslušné státní orgány, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

Zvláštní způsoby udělování státního občanství České republiky

Pokud nedojde k nabytí státního občanství České republiky určením otcovství automaticky (jak je popsáno výše v části nabývání státního občanství určením otcovství), mohou rodiče ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení o určení otcovství, požádat o udělení státního občanství pro dítě.
O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra, které ověří, že určení otcovství státním občanem České republiky nemělo pouze účelový charakter, jehož cílem bylo zejména získání oprávnění k pobytu dítěte a jeho matky na území České republiky nebo zneužití systému státní sociální podpory v České republice. V takovém správním řízení bude Ministerstvo vnitra ověřovat, zda otec dítěte, ke kterému určil otcovství
 • žije s dítětem ve společné domácnosti, nebo je s dítětem v pravidelném kontaktu,
 • podílí se na výchově dítěte a
 • plní vyživovací povinnost vůči dítěti.
Dítěti, které se narodí na území České republiky a nenabude narozením státní občanství ani jednoho z rodičů a alespoň jeden z rodičů má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.
Fyzické osobě starší 3 let nalezené na území České republiky, u níž se pro stupeň rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra.

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nový zákon o státním občanství České republiky umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české státní občanství fyzické osobě, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině[2], nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Učinění prohlášení bude umožněno rovněž bývalému československému státnímu občanovi, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
 • Zjednodušené nabytí státního občanství České republiky bývalým občanem tak již nebude, oproti dosavadní právní úpravě, omezeno na případy, kdy k pozbytí českého resp. československého státního občanství došlo pouze v období od 25.2.1948 do 28.3.1990, ale prohlášení tak bude moci učinit i bývalý občan, který státní občanství pozbyl před 25.2.1948 a po 28.3.1990 (s výjimkou uvedenou výše).
 • Zákon o státním občanství České republiky na rozdíl od současné právní úpravy neumožňuje bývalému občanovi do prohlášení zahrnout rovněž jeho nezletilé dítě, které nikdy nebylo státním občanem České republiky!
Nový zákon o státním občanství České republiky dále umožní nabýt prohlášením státní občanství České republiky takové fyzické osobě, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
Nový zákon o státním občanství České republiky obsahuje speciální ustanovení, které umožňuje prohlášením nabýt české státní občanství rovněž fyzické osobě, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015). Po uplynutí jednoroční lhůty možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky pro uvedené fyzické osoby zanikne.
Nový zákon o státním občanství České republiky nově zakotvuje možnost nabytí státního občanství prohlášením tzv. druhé generaci cizinců žijících na území České republiky. Toto prohlášení bude moci učinit cizinec ve věku 18 až 21 let, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky. Dále bude muset být prokázáno, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo provinění, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Podle přechodného ustanovení uvedeného v zákoně o státním občanství České republiky bude možné ve lhůtě jednoho roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.1.2015) učinit uvedené prohlášení, i když půjde o cizince staršího 21 let, pokud bude splňovat podmínky uvedené v předchozí větě.
Nově umožní zákon o státním občanství České republiky nabýt prohlášením státní občanství České republiky v těch případech, kdy byl fyzické osobě neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, pokud osoba, které byl tento doklad vydán, byla v dobré víře, že je státním občanem České republiky, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen. V takovém případě se za den nabytí státního občanství České republiky bude považovat den vydání prvního dokladu fyzické osoby prokazujícího státní občanství České republiky.
Prohlášením bude moci nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu se zákonem o pobytu cizinců (případně v souladu se zákonem o azylu), pokud bylo svěřeno do náhradní péče. K přijetí takového prohlášení je příslušné Ministerstvo vnitra.
 
Všechna výše uvedená prohlášení (s výjimkou prohlášení týkajících se dětí svěřených do náhradní péče) budou přijímána krajskými úřady. Prohlášení bude možné učinit i před zastupitelským úřadem České republiky (zastupitelský úřad nebo konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem).

Nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

Zákon o státním občanství již nadále neobsahuje ustanovení, která by umožnila některým slovenským státním občanům zjednodušeným způsobem nabýt české státní občanství formou prohlášení. Dle přechodného ustanovení zakotveného v zákoně o státním občanství České republiky však budou moci oprávnění slovenští státní občané učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, § 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nabýt takto státní občanství České republiky do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky (tj. do 1.1.2015). Po uplynutí této lhůty možnost nabytí státního občanství České republiky podle uvedených ustanovení zanikne.


Pozbývání státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 již nebude součástí právního řádu České republiky ustanovení, podle kterého čeští státní občané, kteří na základě vlastní žádosti nabyli cizí občanství, automaticky pozbyli občanství České republiky (pokud nejde o výjimku, která umožňuje i v těchto případech zachování státního občanství České republiky). Pokud tedy po 1.1.2014 nabyde český státní občan cizí státní občanství, tato skutečnost nebude mít žádný dopad na jeho české státní občanství, které mu zůstane zachováno (bude mít občanství dvojí).
Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky. Toto prohlášení bude vázáno na splnění následujících podmínek ze strany státního občana České republiky;
 • trvale se zdržuje v cizině
 • není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a
 • je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.
Řízení o prohlášeních o pozbytí státního občanství povedou krajské úřady. Učinit prohlášení bude možné i před zastupitelským úřadem České republiky, který podání (prohlášení) se stanovenými doklady postoupí k vyřízení příslušnému krajskému úřadu.

Prokazování státního občanství České republiky

Od 1.1.2014 bude nově možné prokazovat státní občanství České republiky nejen občanským průkazem České republiky a cestovním dokladem České republiky ale také osvědčením o státním občanství České republiky, které nesmí být starší než 1 rok a dále listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší než 1 rok.

Změna zákona o správních poplatcích

Spolu s nabytím  účinností nového zákona o státním občanství České republiky nabyde účinnosti rovněž změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, když dochází ke změně správních poplatků na úseku státního občanství. Nově stanovené správní poplatky na úseku státního občanství budou od 1.1.2014 následující:
 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě 2 000,- Kč,
 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě 500,- Kč,
 • správní poplatek za udělení státního občanství České republiky azylantovi 500,- Kč,

Ministerstvo vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit správní poplatek za udělení státního občanství České republiky v případě zletilé fyzické osoby až na částku 500,- Kč, v případě nezletilé fyzické osoby a azylanta až na částku 100,- Kč.

 • správní poplatek za přijetí prohlášení o státním občanství České republiky 500,- Kč

——————————————————————————————————————————————————————————–

[1] Podoba zkoušek z českého jazyka a základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky bude stanovena vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Po jejím schválení budou bližší informace k těmto zkouškám publikovány na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

[2] Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb.