Cestování po EU/Schengenu – rodinný příslušník občana EU – občan třetí země

Do jiných států Schengenu/EU můžete cestovat s platným cestovním pasem. Podléháte-li z titulu své státní příslušnosti vízové povinnosti, potřebujete pro své cesty také vízum, které může být při pobytu na území ČR nahrazeno některým z následujících dokladů:
Jste-li držitelem platného průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, resp. platné pobytové karty rodinného příslušníka občana EU vydané ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat:
 • do jiných zemí schengenského prostoru a strávit na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech. Není nutná podmínka doprovázení nebo následování občana EU.
 • do zemí EU mimo schengenský prostor pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech za podmínky, že občana EU doprovázíte či následujete. Pokud cestujete sám a podléháte vízové povinnosti, potřebujete vízum.
Jste-li držitelem platného průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného ČR a platného cestovního dokladu, můžete cestovat do jiných zemí schengenského prostoru a pobývat na jejich území až 90 dnů v každých 180 dnech.
Pokud nejste držitelem ani jednoho z výše uvedených dokladů a při cestách do zemí EU mimo Schengen občana EU nedoprovázíte ani nenásledujete, nevztahují se na vás úlevy pro osoby požívající práva Společenství na volný pohyb a váš pobyt na území EU/Schengenu se řídí všeobecnými vízovými pravidly pro vaši zemi původu.
Pravidlo umožňující krátkodobý pobyt maximálně po dobu 90 dnů v každých 180 dnech nahradilo dosavadní pravidlo 3 měsíců v 6 měsících, které fungovalo na principu prvního vstupu. Pravidlo 90 dnů v každých 180 dnech princip prvního vstupu opustilo a nadále pracuje s pohyblivým obdobím 180 dnů. Den vstupu je považován za první den pobytu a den odjezdu za poslední den pobytu. 180 dnů představuje pohyblivé referenční období, které je tak vždy určeno např. ve chvíli vstupní kontroly, kdy je zjišťováno, zda za 180 dní předcházejících dni vstupu již cestující nevyčerpal povolených 90 dní v těchto 180 dnech.

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje na praxi orgánů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které umožňují vstup na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska rodinným příslušníkům občanů EU pouze pokud tito disponují tzv. EEA Residence Permit a to i v případě, že rodinný příslušník občana EU je držitelem pobytové karty. Ministerstvo vnitra ČR doporučuje kontaktovat zastupitelský úřad Spojeného království Velké Británie a Severního Irska za účelem ověření podmínek vstupu rodinných příslušníků občanů EU, držitelů pobytové karty.

Jste-li držitelem potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, které je umístěno ve vašem cestovním dokladu jako štítek s názvem „AKT“, vztahuje-li se na vás vízová povinnost v Schengenu nebo nemáte-li již možnost čerpat z vašeho práva pobývat bezvízově na území států EU/Schengenu až 90 dnů v každých 180 dnech, nejste oprávněn cestovat do jiných států Schengenu. Tento štítek vás opravňuje pouze k pobytu na území ČR po dobu řízení o vaší žádosti. Pokud v průběhu řízení potřebujete cestovat do jiných států Schengenu, musíte k tomu využít své bezvízové dny (pokud nemáte vízovou povinnost), případně si zajistit víza.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Prostředky k pobytu – změna výše normativních nákladů na bydlení

Od 1. 1. 2015 se nařízením vlády č. 327/2014 Sb. ze dne 15. prosince 2014 mění výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2015, a to následovně:

 

 1. a) 7 623 Kč u jedné osoby
 2. b) 10 957 Kč u dvou osob v rodině
 3. c) 14 903 Kč u třech osob v rodině
 4. d) 18 674 Kč u čtyř a více osob v rodině

 

Částky životního minima a existenčního minima zůstávají zachovány.

 

zdroj:MVČR

Rezident na území EU

Pracovník – rezident na území Evropské unie

Pokud cizinec ze třetí země žije v některé členské zemi dostatečně dlouhou dobu (základní stanovená doba 5 let nepřetržitého pobytu na území), může požádat o vystavení povolení k trvalému pobytu. Při kladném vyřízení žádosti vlastně získá statut rezident na území EU.

Avšak ani občan s přiznaným postavením rezidenta na území EU, nebude při odchodu za prací do jiné členské země „ušetřen“ povinnosti žádat o pracovní povolení. Tato věc vychází ze Směrnice 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Rezidentům jsou ve směrnici přiznána silnější práva, než jiným občanům třetích zemí, nicméně ani tato směrnice neodstraňuje zcela všechny bariéry a nestaví práva rezidentů jaksi zcela na roveň vlastním občanům EU.

Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je totiž přiznáno zcela rovné zacházení jako státním příslušníkům členského státu pouze v tomto státě, kde bylo rezidentství uděleno. Například rezident v Německu bude mít tamtéž volný přístup k zaměstnání, nemusí si vyřizovat pracovní povolení. Avšak při změně státu zaměstnání a pobytu (například do ČR) je nutné zažádat o vydání pracovního povolení, přičemž skutečnost, že je rezidentem ES, bude v řízení zohledněna. Dále již platí, že po uplynutí 12 měsíců nepřerušeného pracovního poměru v nové zemi vzniká opět nárok na rovný přístup bez vyřizování pracovního povolení. Uvedených 12 měsíců je ve směrnici maximální stanovenou lhůtou pro možná omezení definovaná národní legislativou dotčené země. Z výše popsaných důvodu je vždy třeba oslovit příslušné instituce v zemi zájmu a konkrétní situaci s nimi řešit.

Kupříkladu v ČR vychází daná věc z dikce Zákona o zaměstnanosti v platném znění, zde paragraf 98, písmeno m. Plné znění zákona a konkrétní část k řešené problematice je možné najít například zde.

Další informace a odkazy

 • Směrnice 2003/109/ES (konsolidované znění)
 • Postup pro cizince, čili jak v ČR řešit danou situaci, na stránkách MPSV

Převzato z webu Euroskop.cz

Zaměstnanecká karta

Dne 24. června 2014 nabývá účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 
Tato tzv. transpoziční novela zavádí nový druh povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnaneckou kartu.
Informace k zaměstnanecké kartě naleznete v letáku, který vznikl ve spolupráci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí a je k dispozici v

 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

 

 

Vydávání potvrzení o oprávněnosti pobytu za účelem uzavření sňatku / registrovaného partnerství od 1. ledna 2014

Podle § 35 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je cizinec-snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, povinen před uzavřením manželství nebo vznikem partnerství předložit matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR. Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který je občanem Evropské unie, občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), nebo jeho rodinným příslušníkem (občanům Švýcarska a jejich rodinným příslušníkům se potvrzení vydává). V souladu s § 81 zákona o matrikách nemusí být předložení tohoto potvrzení požadováno, pokud si matriční úřad oprávněnost pobytu cizince na území ČR ověřil jiným způsobem.
Potvrzení pro účely uzavření sňatku nebo vstupu do registrovaného partnerství nesmí být ke dni uzavření manželství nebo vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.
Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR (dále jen „Potvrzení“) podle § 32 zákona o matrikách vydává Ministerstvo vnitra (konkrétně pracoviště odboru azylové a migrační politiky); do 31. 12. 2013 toto potvrzení vydávaly odbory cizinecké policie krajského ředitelství policie.
Informace k podání žádosti o vydání Potvrzení:
 • žádost se z praktických důvodů doporučuje podat u pracoviště odboru azylové a migrační politiky MV příslušném podle sídla matričního úřadu; podává se volnou formou, lze však využít i běžně používaný tiskopis „Žádost o vydání potvrzení o pobytu“;
 • v žádosti je nezbytné uvést jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a číslo cestovního dokladu dotčeného cizince a dále matriční úřad, před kterým má být uzavřeno manželství, resp. registrované partnerství;
 • k žádosti je nezbytné předložit platný cestovní doklad; pokud se jedná o cizince, kterému byl povolen pobyt na území jiného schengenského státu, je povinen kromě cestovního dokladu tuto skutečnost prokázat uděleným vízem nebo vydaným povolením k pobytu;
 • žádost podává osobně dotčený cizinec – lze ji však podat i v zastoupení (tj. na základě plné moci); v případě podání v zastoupení však nelze vyloučit, že před vydáním Potvrzení bude v pochybnostech o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR vyžadována jeho osobní účast;
 • k podání žádosti je možné se objednat prostřednictvím telefonních kontaktů uvedených na webových stránkách MV dle stejných podmínek jako na jakoukoliv jinou běžnou agendu (POZOR – v měsíci únoru 2014 dojde k přečíslování některých telefonních linek v rámci oddělení pobytu cizinců Praha a Středočeský kraj).
Pro zajištění bezproblémového vydávání Potvrzení v případech, kdy zmocněný zástupce bude požadovat vydání Potvrzení pro více cizinců, je nezbytné se vždy objednat, a to alespoň 2 pracovní dny předem – při objednání k zastupovaným cizincům uvede jméno, příjmení, datum narození, státní občanství a číslo cestovního dokladu a matriční úřad, před kterým má být uzavřeno manželství, resp. registrované partnerství. V rámci oddělení pobytu cizinců Praha a Středočeský kraj je nezbytné se pro vyřízení žádostí pro více než 4 cizince objednat na emailové adrese pobyty.konevova@mvcr.cz, jako předmět uvést heslo „Svatba“ (nelze se objednat telefonicky) – Potvrzení bude v těchto případech vydávat výlučně oddělení pobytu cizinců Koněvova 188/32, Praha 3.
Potvrzení bude vydáno na počkání (tj. v den podání žádosti), pokud nebudou pochybnosti o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR.
Za vydání Potvrzení se vybírá správní poplatek formou kolkové známky v hodnotě 15 Kč.
Zdroj:MVČR