Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Pomoc v hmotné nouzi se poskytuje osobě nebo rodině, pokud nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb a současně si příjem z objektivních důvodů nemůže zvýšit a vyřešit tak svoji situaci vlastní přičiněním. Zákon o pomoci v hmotné nouzi také napomáhá řešení některých nárazových životních situací.

Kdo má nárok na pomoc v hmotné nouzi? Okruh oprávněných osob pro příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení tvoří:

  • osoby, které jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu nebo které mají na území České republiky trvalý pobyt;
  • osoby, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana;
  • osoby chráněné mezinárodní smlouvou (Evropskou sociální chartou);
  • občané Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
  • občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, pokud jsou hlášeni na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li jim nárok z přímo aplikovatelných předpisů Evropských společenství;
  • cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jejich rodinní příslušníci, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky a mají-li bydliště na území České republiky.

Dávkami pomoci v hmotné nouzi jsou:

  • příspěvek na živobytí;
  • doplatek na bydlení;
  • mimořádná okamžitá pomoc.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout i osobám, které na území České republiky pobývají legálně a ve zcela výjimečných situacích i při nelegálním pobytu, hrozí-li vážná újma na zdraví.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého bydliště žadatele. Žádost na předepsaném tiskopisu jsou k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo si je můžete stáhnout na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/.

Zdroj: MPSV