Přehled povolených žádostí o přechodném a trvalém pobytu

Na těchto stránkách Ministerstva vnitra naleznete soubor v excelu, kde jsou vypsána jednací čísla vyřízených žádostí.

Reklamy

Odjezd z ČR na výjezdní příkaz – tranzit po zemi

Pokud jste obdržel/a rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území České republiky; v případě rozhodnutí o správním vyhoštění jste povinen/povinna opustit území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že výjezdní příkaz, který Vám byl za účelem vycestování vystaven, Vás neopravňuje k tranzitu přes jiné členské státy EU, máte možnost využít speciálního mechanismu, který Vám pozemní tranzit přes jiné členské státy EU autem, autobusem, popř. vlakem, umožní.

V případě, že hodláte v době stanovené výjezdním příkazem vycestovat pozemní cestou (nikoli letecky) do země Vašeho původu či jiné země (mimo státy EU), kde máte povolen pobyt, obraťte se nejpozději 10 dní před plánovaným odjezdem na nejbližší oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie (žádosti tedy nevyřizuje Ministerstvo vnitra!). S sebou doneste cestovní doklad a originál rozhodnutí, na základě kterého jste povinen/povinna opustit území ČR, potažmo EU. Měl/a byste rovněž již mít představu o datu a přibližné trase Vaší cesty.
O možnost zajištění tranzitu můžete požádat i po skončení odvolacího řízení, řízení o žalobě či kasační stížnosti (jde-li o řízení ve věci mezinárodní ochrany), byl-li Vám po skončení tohoto řízení vystaven výjezdní příkaz a opravdu chcete území ČR opustit.
Zajištění tranzitu není vyřizováno na počkání, počítejte proto s jednou další návštěvou oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie za účelem vyzvednutí formulářů, kterými se budete během cesty a při překročení vnější hranice případně prokazovat.
Formuláře pečlivě chraňte před ztrátou!
Další informace Vám sdělí jakékoli oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie.
Zdroj: MVČR

Podnikání cizinců

JSTE CIZINEC A PODNIKÁTE v ČESKÉ REPUBLICE?

CO MUSÍTE VĚDĚT:
Každý, kdo pracuje v ČR jako podnikatel (osoba samostatně výdělečně činná, či tzv. OSVČ;
statutární zástupci a členové obchodních společností),
je povinen platit DANĚ, ZDRAVOTNÍ a SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Nezapomeňte tedy:

A) Podat DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ za rok 2011 na místně příslušném FINANČNÍM ÚŘADU
nejpozději do 31. 3. 2012!!!
• pokud používáte služeb daňového poradce, termín podání je nejpozději 30. 6. 2012
• PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (růžový formulář) – fyzická osoba
• PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (růžový formulář) – s.r.o., a.s., v.o.s.
!! Pokud nepodáte daňové přiznání, hrozí Vám postih od finančního úřadu !!

B) Mít uzavřené cestovní ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Od 1.1.2011 při prodlužování pobytu na
území ČR povinnost mít komplexní zdravotní pojištění sjednané u pojišťovny, která je
akreditována Českou národní bankou (např. Slávia, Maxima, PVZP, Uniqua, Victoria Volksbank)

C) Platit měsíční zálohy na SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
KDE? na místně příslušném úřadu OKRESNÍ/PRAŽSKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
místní příslušnost určíte podle adresy Vašeho přechodného bydliště, které máte zapsáno v pase
KDY? měsíčně do 20. dne následujícího měsíce
KOLIK? do 31. 3. 2012 je minimální měsíční záloha 1.807 Kč
od 1. 4. 2012 bude minimální měsíční záloha 1.836 Kč

POZOR! do 30ti dnů ode dne podání daňového přiznání musíte předložit PŘEHLED O PŘÍJMECH
A VÝDAJÍCH Z PODNIKÁNÍ na místně příslušné OKRESNÍ/PRAŽSKÉ SPRÁVĚ
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
!! Při neplacení Vám vzniká dluh, ze kterého denně narůstají penále, následně i pokuta !!

Výjimka:
Jste zaměstnáni a máte také živnostenské oprávnění?
• pokud na živnost vyděláte méně než v zaměstnání, jedná se o vedlejší výdělečnou činnost
• pokud je živnost vedlejší činností, musíte to nahlásit na OKRESNÍ/PRAŽSKÉ SPRÁVĚ
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (OSSZ), jinak bude považována za hlavní činnost
• záloha na sociální pojištění je u vedlejší výdělečné činnosti 723 Kč/měsíc pro 2011 a 735
Kč/měsíc pro rok 2012
• pokud máte za rok (od ledna do prosince 2011) čistý příjem po odečtení výdajů méně než
59.373 Kč (tzv. daňový základ), nemusíte platit zálohy
!! Pokud to nenahlásíte OSSZ a neplatíte zálohy, vzniká vám dluh!!

!!Pozor!! Od 1.1.2012 statutární zástupci a členové obchodních společností a družstev
mají povinnost se účastnit sociálního pojištění, pokud v roce 2012 mají měsíční
výdělek minimálně 2.500 Kč!!

Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností,
členové družstva, členové kolektivních orgánů právnických osob (např. členové představenstva
či dozorčí rady akciové společnosti, členové výboru společenství vlastníků jednotek), likvidátoři a
prokuristé, vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, dle novely zákona o
nemocenském pojištění se povinně účastní důchodového a nemocenského pojištění, pokud jejich
rozhodný příjem činí alespoň 2.500 korun za měsíc.
Výše odvodů na sociální pojištění činí 31,5% z hrubé mzdy.
Veškeré změny máte povinnost hlásit do 8 dnů.

!!! Pokud nepodáte daňové přiznání a máte dluh na sociálním pojištění, či nemáte uzavřené
zdravotní pojištění, NESPLŇUJETE PODMÍNKY pro prodloužení pobytu na území ČR !!!

NEBOJTE SE SAMI INFORMOVAT NA FINANČNÍM ÚŘADĚ A ČESKÉ SPRÁVĚ
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, JE JEJICH POVINNOSTÍ VÁM PORADIT.
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ http://www.cssz.cz
Nemocenské pojištění 257 062 860
Důchodové pojištění 840 406 040

Více informací Vám poskytnou nevládní organizace.

Kontaktujte:
InBáze Berkat o.s.
Legerova 50, Praha 2, 120 00
telefon: 739 037 353, 224 941 415
http://www.inbaze.cz; email: socialni_oddeleni@inbaze.cz

Arabština: +420 732 549 586

Ruština: +420 732 547 886

Mongolština: : +420 775 895 710

Vietnamština: +420 773 898 680

Zdroj: MVČR