Upozornění MVČR – trvalý pobyt

Na Ministerstvo vnitra se často obracejí cizinci s tím, že se doslechli, že trvalý pobyt už se nevydává a nebo se bude udělovat až po deseti letech nepřetržitého pobytu, což NENÍ PRAVDA.

O trvalý pobyt můžete stále žádat po 5 letech nepřetržitého pobytu a ani se žádná změna nechystá.

Je podezření, že mezi cizinci nepravdy o trvalém pobytu úmyslně šíří lidé, kteří nabízejí vyřízení trvalého pobytu za úplatu.
Trvalý pobyt stejně jako i dlouhodobý pobyt si můžete stále vyřídit Vy sami. Co k tomu budete potřebovat, se dozvíte na www.imigracniportal.cz

Zdroj: MVCR

Biometrické údaje v průkazech o povolení k pobytu pro cizince z třetích zemí

4. července 2011 došlo na pracovištích odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra k zahájení vydávání biometrických údajů do průkazů k pobytu cizinců ze třetích zemí. Nové průkazy mají podobu ID karty s nosičem biometrických údajů. 

Povinnost, aby průkaz o povolení k pobytu obsahoval biometrické identifikátory, se týká pouze občanů třetích států s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem, popř. cizinců, kterým byla udělena jedna z forem mezinárodní ochrany – biometrické údaje se netýkají občanů EU ani jejich rodinných příslušníků, prozatím se netýkají ani občanů třetích států pobývajících v ČR na základě víza.

Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti držitele během jeho pobytu na území. Vzhledem k nutnosti sejmout biometrické údaje cizince při předání rozhodnutí o povolení k pobytu a následné nutnosti jejich verifikace a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí samotného průkazu k pobytu je v obou případech nutná osobní přítomnost cizince. Biometrické údaje nelze snímat při podání žádosti.

Ministerstvo vnitra zároveň sděluje, že novelou zákona o správních poplatcích byla od května 2011 zvýšena sazba za vydání průkazu o povolení k pobytu na 2500 Kč (dospělí) a 1000 Kč (děti mladší 15 let). Zároveň došlo k úpravám sazeb za změny či vydání nového průkazu v případě ztráty, poškození, zničení či odcizení.

Biometrické údaje pořizují vybraná – tedy ne všechna – pracoviště Ministerstva vnitra vybavená speciálním technickým zařízením. V současnosti se jedná o 21 pracovišť, z nichž je pět v Praze, tři v kraji Středočeském, dvě v Ústeckém a po jednom pracovišti v každém dalším kraji. Cizinec je povinen převzít si ve stanovené lhůtě průkaz o povolení k pobytu na stejném pracovišti, na němž mu biometrické údaje sejmuli.

Průkazy o povolení k pobytu vydané před datem účinnosti této změny, tj. před 1. květnem 2011, zůstávají platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny průkazy s biometrickými údaji. Cizinci tedy nemusejí žádat o vydání nového průkazu s biometrickými údaji.

Co se řízení započatých před 30. dubnem 2011 týče, i v těchto případech se budou od 1. května 2011 vydávat průkazy o povolení k pobytu již dle nových pravidel.

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s touto změnou letáky informující cizince z třetích zemí o změnách. Letáky jsou v českém, anglickém, ukrajinském, ruském, vietnamském a mongolském znění a byly distribuovány na pracoviště Ministerstva vnitra a cizinecké policie a některým dalším organizacím zabývajícím se integrací cizinců.

Podrobnější informace, včetně elektronické verze letáků a kontaktů na jednotlivá pracoviště Ministerstva vnitra, která pořizují biometrické údaje, jsou od 1. května 2011 k dispozici na www.mvcr.cz/cizinci.

Information in English here

Zdroj: MVCR

Povolení trvalého pobytu pro krajany

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince.
Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti MV ČR, například pokud pobýváte na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
K žádosti předložte tyto náležitosti:
 1. Cestovní doklad
 2. Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě
 3. 2 fotografie
 4. Doklad o zajištění ubytování
 5. Doklad o zajištění prostředků k pobytu
 6. Na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 7. Na žádost lékařskou zprávu
 8. Pokud je žadatelem nezletilé dítě, předložte souhlas rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo poručníka s trvalým pobytem dítěte na území, pokud nejde o společné soužití rodiny s tímto rodičem, zákonným zástupcem nebo poručníkem; to neplatí, pokud cizinec prokáže, že tento doklad nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit nebo pokud již dítě pobývá na území
Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i vás životopis, ve kterém uvedete další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Zde naleznete osnovu pro zpracování zdůvodnění a životopisu. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzeneckém vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Toto ustanovení se týká také potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.
Zdroj: MVCR

Trvalý pobyt – občané třetích zemí

Povolení k trvalému pobytu se na žádost vydá cizinci po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.
Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat i cizinec, který v době splnění podmínek pobývá mimo území. Jestliže platnost povolení k dlouhodobému pobytu na území skončí cizinci v době jeho nepřítomnosti na území, musí být žádost podána nejpozději do 6 měsíců od skončení platnosti tohoto povolení. V tomto případě podáváte žádost na zastupitelském úřadu ČR.
Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.
K žádosti předložte tyto náležitosti:
 1. Cestovní doklad
 2. Doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
 3. 2 fotografie
 4. Doklad o zajištění ubytování
 5. Doklad o zajištění prostředků k pobytu
 6. Doklad o zkoušce z českého jazyka
 7. Na žádost doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Výpis z rejstříku trestů

 • Výpis z rejstříku trestů je cizinec povinen předložit na požádání správního orgánu.
 • Výpis z rejstříku trestů musí být vydán státem, jehož je cizinec státním občanem, a dále státy, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.
 • Výpis z rejstříku trestů může být nahrazen čestným prohlášením, jestliže daný stát takový doklad nevydává.
 • Povinnost doložit výpis z rejstříku trestů se nevztahuje na cizince mladšího 15 let.
Zdroj: MVCR

Trvalý pobyt občana EU

Jako občan EU můžete o povolení k trvalému pobytu požádat zejména  

A) po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR .

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu

Pro získání tohoto povolení musíte splnit tyto podmínky:

 1. 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
 2. K žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže.
 3. Nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.

Podání žádosti Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.   Žádost podávejte na vyplněném formuláři ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené níže. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy.   K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad / doklad totožnosti (Je nutno předložit originál dokladu)
 2. Doklad potvrzující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu
 3. 2 fotografie
 4. Doklad o zajištění ubytování

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

B) po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR – jako rodinný příslušník jiného občana EU   

Jako občan EU, který je zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, můžete po 2 letech nepřetržitého pobytu na území ČR, pokud jste alespoň 1 rok rodinným příslušníkem občana EU.  

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu

Pro vydání tohoto povolení musíte splnit tyto podmínky:

 1. Musíte být rodinným příslušníkem občana Evropské unie.
 2. 2 roky nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, pokud jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana ČR, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo jste rodinným příslušníkem občana jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území
 3. K žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže.
 4. Nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.

Podání žádosti Žádost o trvalý pobyt lze podat na pracovišti MV ČR. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Žádost zde musíte podat osobně.   Žádost podávejte na vyplněném formuláři, ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené níže. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musejí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy.   K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. Cestovní doklad / doklad totožnosti (Je nutno předložit originál cestovního dokladu.)
 2. Doklad potvrzující skutečnost, že jste rodinným příslušníkem občana Evropské unie
 3. Doklad potvrzující splnění podmínky 2 let nepřetržitého přechodného pobytu
 4. 2 fotografie
 5. Doklad o zajištění ubytování

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.     Řízení o žádosti Řízení o žádosti je upraveno zákonem o pobytu cizinců (pdf, 1,5 MB), správním řádem (pdf, 549 kB), a případně dalšími souvisejícími zákony.    V případě, že k žádosti nebyly předloženy předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže pracovník přijímající žádost cizinci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně může být řízení o takové žádosti přerušeno.   Chybějící náležitosti žádosti můžete předložit osobně, prostřednictvím vašeho zmocněnce nebo zaslat poštou. Dokumenty, k jejichž doložení jste byli vyzváni, dokládejte vždy ve stanovených lhůtách. Nedoložení náležitostí je důvodem pro zastavení řízení o žádosti. Během řízení můžete samozřejmě dokládat i jiné dokumenty, které považujete za důležité pro posouzení Vaší žádosti. Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně.   Zákon o pobytu cizinců (pdf, 1,5 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MV ČR povinnost o Vaší žádosti rozhodnout. Pokud je řízení přerušeno, lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Tato lhůta neběží, nebo je prodloužena rovněž v dalších zákonem stanovených případech.   V průběhu tohoto řízení máte možnost kdykoli žádat o nahlédnutí do spisového materiálu a seznámit se s ním. K seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí můžete být též vyzváni ministerstvem.    

Rozhodnutí o vydání povolení k trvalému pobytu

V případě kladného vyřízení Vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s Vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání povolení k trvalému pobytu. Pokud není možné se s Vámi spojit telefonicky, budete k převzetí vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní. K převzetí povolení se dostavte vždy osobně na příslušné pracoviště a s sebou si vezměte svůj cestovní doklad/doklad totožnosti. Lhůta pro převzetí povolení je 30 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí povolení k trvalému pobytu. Pokud si ve stanovené lhůtě povolení nepřevezmete, bude řízení zastaveno.   Bude vám vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie a zároveň potvrzení o povoleném pobytu na území.   Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie je veřejnou listinou, vyhotovuje se v jazyce českém a zpravidla ve dvou cizích jazycích podle mezinárodních zvyklostí. Vydává se jako samostatný doklad s fotografií, kterým jeho držitel prokazuje své jméno, příjmení a ostatní jména, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, adresu místa hlášeného pobytu na území, rodné číslo a další skutečnosti týkající se pobytu na území. Vydává se na dobu platnosti 10 let. Platnost průkazu lze prodloužit o 10 let, a to i opakovaně. MV ČR sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu, a budete tak automaticky. zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu se na vás vztahuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, a to včetně práv a povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu

MV ČR žádost o povolení k trvalému pobytu zamítne, jestliže

 • a) je důvodné nebezpečí, že by žadatel mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
 • b) se žadatel dopustil obcházení zákona o pobytu cizinců s cílem získat povolení k trvalému pobytu (např. pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství),
 • c) je žadatel evidován v evidenci nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek,
 • d) žadatel ohrožuje veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí, pokud o povolení k trvalému pobytu žádá bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území a k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území,
 • e) se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti,
 • f) žadatel je zařazen do schengenského informačního systému, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie a příslušný orgán, který žadatele do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, nebo
 • g) žadatel nesplní všeobecné podmínky pro vydání povolení.

V případě zamítnutí Vaší žádosti, vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.

Pokud MVČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která o vašem odvolání rozhodne.