Zdravotní pojištění cizinců z EU

Kdo má nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění? Nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění mají občané zemí EU, pokud:

  • mají trvalý pobyt na území České republiky,
  • na území České republiky nemají trvalý pobyt, avšak jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR,
  • podléhají předpisům ČR na základě Nařízení EU.

Do třetí skupiny patří osoby výdělečně činné v ČR (zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné) i osoby pobírající dávky z předchozí výdělečné činnosti a rodinní příslušníci všech oprávněných, tj. druhý z manželů a nezaopatřené děti. Účast těchto občanů EU ve veřejném zdravotním pojištění v ČR je legislativně zajištěna a specifikována těmito právními normami:

  • § 2 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
  • Nařízení Rady č. 1408/71/EHS, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.
  • Nařízení Rady č. 574/72/EHS, stanovující postup provádění Nařízení (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.