Podmínky přidělení rodného čísla

Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu.
Rodná čísla přidělená fyzickým osobám narozeným před 1. lednem 1954 mají stejnou strukturu, jsou však devítimístná s třímístnou koncovkou a nesplňují podmínku dělitelnosti jedenácti.

Kdo a jak?

Žádost o přidělení rodného čísla může podat cizinec, který o přidělení rodného čísla požádal pro splnění podmínek podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů).

Kam a jak?

Žádost o přidělení rodného čísla lze podat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy. Žádost o přidělení rodného čísla se podává u Ministerstva vnitra, odboru správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

Co je potřeba?

Žádost o přidělení rodného čísla musí být písemná, odůvodněná a musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
 • rodné příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
 • pohlaví,
 • státní občanství.

Žádost o přidělení rodného čísla musí být sepsána v českém jazyce nebo opatřena úředně ověřeným překladem. Musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele, ten se nevyžaduje v případě, že žadatel žádost podepíše před zaměstnancem Ministerstva vnitra. K žádosti je nezbytné předložit doklad o datu a místě narození a státním občanství; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, je nezbytný též jeho úřední překlad do jazyka českého.

Nositelé rodného čísla

 • fyzická osoba při narození nebo nezrušitelném osvojení
 • státní občan České republiky, který dosud rodné číslo neměl
 • cizinec, který žádá o povolení k pobytu na území České republiky
 • cizinec, kterému byl udělen azyl na území České republiky

Výdejová místa rodných čísel

 • matriční úřad, který přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným na území České republiky
 • zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla státním občanům České republiky narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsána podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky
 • policie, která přiděluje rodná čísla obyvatelům,* kteří nejsou státními občany České republiky a kteří požádali o pobyt podle zvláštních právních předpisů,
 • Ministerstvo vnitra, které přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným před 1. lednem 1969.

* Obyvatelem se rozumí státní občan České republiky, cizinec s povolením k pobytu na území České republiky nebo cizinec, kterému byl udělen azyl.

Doklad o rodném čísle Dokladem o přiděleném rodném čísle je:

 • rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. lednem 2003,
 • občanský průkaz,
 • cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,
 • průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo
 • průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

Změna rodného čísla Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla v případě, že:

 • totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více obyvatelům
 • bylo přiděleno chybné rodné číslo
 • se provádí nezrušitelné osvojení
 • došlo ke změn pohlaví

Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo, a to na základě nového nebo opraveného rodného listu. Změnu rodných čísel přidělených před 1. lednem 2003 zajišťuje Ministerstvo vnitra.

Podrobnější informace o rodných číslech (ověřování a osvědčování rodného čísla či formuláře) maleznete na: http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-775188.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d