Zdravotní pojištění cizinců z EU

Kdo má nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění? Nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění mají občané zemí EU, pokud:

  • mají trvalý pobyt na území České republiky,
  • na území České republiky nemají trvalý pobyt, avšak jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území ČR,
  • podléhají předpisům ČR na základě Nařízení EU.

Do třetí skupiny patří osoby výdělečně činné v ČR (zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné) i osoby pobírající dávky z předchozí výdělečné činnosti a rodinní příslušníci všech oprávněných, tj. druhý z manželů a nezaopatřené děti. Účast těchto občanů EU ve veřejném zdravotním pojištění v ČR je legislativně zajištěna a specifikována těmito právními normami:

  • § 2 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
  • Nařízení Rady č. 1408/71/EHS, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.
  • Nařízení Rady č. 574/72/EHS, stanovující postup provádění Nařízení (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, samostatně výdělečně činné a členy jejich rodin pohybující se v rámci Společenství.

Zdravotní pojištění cizince

Pokud má cizinec v ČR přechodný pobyt, byl mu vydán na základě cestovního zdravotního pojištění.
Veřejné zdravotní pojištění platí v případě, že je zaměstnán českým zaměstnavatelem. Pokud je v ČR bez zaměstnání, zdravotní pojištění nemůže dobrovolně z vlastní iniciativy uzavřít.
V případě, že nastoupí do zaměstnání, veškeré úkony spojené se zdravotním pojištěním zajišťuje jeho zaměstnavatel, tj. přihlášení, předání průkazu pojištěnce, popř. odhlášení v případě ukončení zaměstnání.
Jestliže cizinec získá v ČR trvalý pobyt, stává se ze zákona osobou zdravotně pojištěnou v ČR, bez ohledu zda je či není výdělečně činný. A potom zdravotní pojištění musí platit.

Od 1. 1. 2010 vstupuje v platnost novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Od tohoto data se cizinci s dlouhodobým pobytem na území ČR budou muset prokázat pouze takovým platným cestovním zdravotním pojištěním, které je uzavřeno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky. Jejich povinností bude předložit i doklad o zaplacení pojistného.

Další změnou je, že pojišťovna VZP, a.s. vyšla vstříc zahraničním klientům a rozšířila možnost uzavřít si Zdravotní pojištění cizinců od 1.11.2009 až na 36 měsíců, namísto dřívějších 24. Toto zvýhodnění je určeno zejména pro cizince dlouhodobě žijící na našem území, kteří budou moci využívat zdravotní péči bez opětovného uzavření smlouvy o další rok navíc.