Typy víz

Krátkodobá víza – udělují se jako schengenská víza pro pobyt v schengenském prostoru

1. Letištní průjezdní vízum (označuje se písmenem „A“)

2. Vízum k pobytu do 90 dnů (označuje se písmenem „C“)

–    za účelem turistiky

–    za účelem návštěvy (pozvání)

–    za účelem kultury

–    za účelem sportu

–    za účelem studia

–    za účelem zaměstnání a vědeckého výzkumu

–    za účelem obchodní cesty

–    za účelem oficiálním (politickým)

–    ostatní

Dlouhodobá víza – udělují se jako národní víza, nicméně obdobně jako schengenská víza opravňují i k pobytu v schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dnů během půl roku)

1. Vízum k pobytu nad 90 dnů udělované za účelem pobytu (označuje se písmenem „D“)

–    za účelem zaměstnání

–    za účelem podnikání

–    za účelem působení v pozici výkonného manažera – účasti v právnické osobě

–    za účelem studia

–    za účelem vědeckého výzkumu

–    za účelem sloučení rodiny

–    za účelem sportovní

–    za účelem zdravotní

2. Vízum k pobytu nad 90 dnů udělované za účelem převzetí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Dlouhodobé vízum

Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů (typ víza D) si můžete podat pouze na zastupitelském úřadě České republiky.

Zastupitelský úřad nerozhoduje o udělení či neudělení víza k pobytu nad 90 dnů. Vízum k pobytu nad 90 dnů uděluje inspektorát cizinecké policie (ICP) na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Pro posouzení žádostí o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je příslušný ICP dle místa Vámi uvedeného bydliště. Vízum k pobytu nad 90 dnů do cestovního dokladu cizince vyznačuje ZÚ na základě pokynu orgánu ICP. Vízum k pobytu nad 90 dnů podle tohoto odstavce se vyznačuje vždy jako vícenásobné.

Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje s dobou platnosti stanovenou orgánem ICP nejvýše na 1 rok.

Vízum k pobytu nad 90 dnů se dále uděluje cizinci za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny nebo za účelem studia na území ČR nebo za účelem vědeckého výzkumu na území ČR anebo za účelem podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu udělovaného KO MZV. Vízum k pobytu nad 90 dnů podle tohoto odstavce se uděluje jako jednorázové.Vízum k pobytu nad 90 dnů se uděluje s dobou platnosti na 6 měsíců a dobou pobytu na území ČR v délce 3 pracovních dnů.

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů policie vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo za účelem pedagogické činnosti nebo za účelem výzkumu vyřídí policie ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka).

Upozornění:

Držitelé dlouhodobého víza typu D mají od 5. 4. 2010 stejné právo volného pohybu – tři měsíce během jakéhokoliv šestiměsíčního období, jaké užívají držitelé povolení k pobytu.

Právo volného pohybu se vztahuje i na držitele dlouhodobých víz vydaných před 5.4.2010 (víza typu D a D+C). U víz typu D vydaných před 5. 4. 2010  začíná, dle Evropské komise, šestiměsíční období dnem 5. 4. 2010. U víz typu D+C se možnost využití volného pohybu počítá dle toho, kolik dní reálně strávil držitel tohoto víza na území jiných členských států po vstupu na území před a po 5. 4. 2010.

Krátkodobé vízum

Schengenské (krátkodobé) vízum tj. letištní průjezdní a krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů uděluje zastupitelský úřad.

Schengenské (krátkodobé) vízum vydané zastupitelským úřadem ČR nebo zastupitelským úřadem jiného schengenského státu opravňuje jeho držitele pobývat na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou. Na území ČR nelze s tímto vízem pobývat tehdy, byla-li ČR vyňata jiným schengenským státem z jeho územní platnosti.

Schengenský prostor tvoří tyto státy:

Belgie, ČR, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

„Pravidlo 90/180“

U schengenských víz platí tzv. „pravidlo 90/180.“  Znamená to, že celková doba pobytu na území ČR/schengenského prostoru, nesmí překročit dobu 3 měsíců (90 dnů) během jednoho půl roku (180 dnů). Půlrok se začíná počítat dnem prvního vstupu do ČR/schengenského prostoru. Po vyčerpání 90 dní v tomto půlročním období je třeba ČR/schengenský prostor opustit. Vrátit se lze až v dalším půlroce. Toto pravidlo se netýká cizinců, kteří: (1) jsou občany států, se kterými ČR uzavřela bilaterální bezvízovou dohodu před svým vstupem do EU (tj. Argentina, Honduras, Chile, Chorvatsko, Izrael, Korejská republika, Kostarika, Malajsie, Panama, Singapur, Uruguay) – tito cizinci však musí po uplynutí prvních 90 dnů ze schengenského prostoru vycestovat, byť např. pouze na jeden den, (2) pobývali v ČR/schengenském prostoru na základě víza a pro další krátkodobý pobyt získali národní vízum s omezenou teritoriální platností pro ČR (tato víza jsou udělována pouze ve zcela výjimečných případech), (3) budou dále pobývat v ČR na základě dlouhodobého víza/povolení k dlouhodobému pobytu.

Pro udělení schengenského (krátkodobého) víza musí být splněny tyto podmínky:

– cestovní doklad, do něhož má být vízum vyznačeno, musí opravňovat ke vstupu na území všech států schengenského prostoru;

– musí být splněny veškeré podmínky stanovené Vízovým kodexem.

Zastupitelský úřad ČR udělí schengenské (krátkodobé) vízum pouze tehdy, je-li ČR pro jeho vydání příslušná. ČR je pro vydání schengenského (krátkodobého) víza příslušná, nachází-li se na jejím území jediný nebo hlavní cíl cesty, nebo, nelze-li určit hlavní cíl cesty a cestuje se do více států schengenského prostoru, bude pobyt v ČR nejdelší, nebo, nelze-li postupovat podle uvedeného klíče, je první zemí, která se v rámci schengenského prostoru navštíví.

Pokud ČR není k udělení schengenského (krátkodobého) víza příslušná, má konzulární úředník právo odkázat Vás na zastupitelský úřad jiného příslušného schengenského státu.

Počet vstupů

Doba platnosti schengenského (krátkodobého) víza se stanoví podle navrhované délky pobytu nebo předpokládaného počtu cest, nejdéle na 5 let. Rozlišují se přitom tyto typy víz:

jednorázové – opravňuje k jednomu nepřerušovanému pobytu na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však na 3 měsíce během půl roku;

dvourázové (ke dvěma vstupům) – opravňuje ke dvěma pobytům na území ČR/schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 3 měsíce během půl roku;

vícenásobné – opravňuje k vícenásobnému pobytu na území ČR/schengenského prostoru, přičemž celková doba pobytu nesmí překročit 3 měsíce během půl roku.

Lhůta pro vyřízení žádosti

Žádost o schengenské (krátkodobé) vízum se podává v období tří měsíců před plánovanou cestou. O žádosti se ve většině běžných případů rozhodne během 7–15 dnů. V jednotlivých případech může být tato lhůta prodloužena na 30 dnů a ve výjimečných případech nejvýše na 60 dnů. Doporučuje se nepodávat žádost později než 15 dní před plánovanou cestou. Žádost podaná v tomto pozdějším termínu nemusí být včas vyřízena. Držitelé víz pro více vstupů mohou podat žádost před skončením jeho platnosti za podmínky, že je platné po dobu nejméně šesti měsíců. Žádosti rodinných příslušníků občanů EU se vyřídí v nejkratší možné lhůtě.

Náležitosti pro podání žádosti

Výčet náležitostí žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum naleznete v jednotlivých příslušných kapitolách tohoto segmentu. Náležitosti obecně nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li stávající skutečné podobě.

Policie ČR může při vstupní pasové kontrole požádat o předložení náležitostí předkládaných na podporu žádosti o vízum nebo dokladu o zdravotním pojištění.

Formulář

Žádost se podává na úředním tiskopisu Žádost o udělení schengenského víza, který je k dispozici na zastupitelském úřadě nebo elektronicky zde. Lze použít i formulář jiného schengenského státu. Formulář je třeba vyplnit úplně a čitelně, latinkou, velkým hůlkovým písmem. Nečitelně nebo neúplně vyplněný formulář bude vrácen k přepracování nebo doplnění.  Na poslední straně je třeba jej podepsat.

Fotografie

Na žádosti musí být v příslušné rubrice nalepena fotografie stanoveného formátu, která odpovídá současné podobě cizince.

Pozvání

Formální pozvání ověřené místně příslušným inspektorátem cizinecké policie je platné půl roku a nahrazuje jinak požadované podpůrné dokumenty. Fyzická nebo právnická osoba se jeho prostřednictvím zavazuje, že po dobu pobytu na území České republiky až do vycestování z území České republiky uhradí náklady spojené s:

– obživou cizince;

– ubytováním cizince;

– poskytnutím zdravotní péče, případně též s převozem nemocného nebo ostatků zemřelého;

– pobytem zajištěného cizince a jeho vycestováním.

Prodloužení doby platnosti schengenského (krátkodobého) víza

O prodloužení doby platnosti schengenského (krátkodobého) víza lze požádat v mimořádných a odůvodněných případech místně příslušný inspektorát cizinecké policie. Žádost je třeba podat nejdříve 30 dnů a nejpozději 3 dny před uplynutím doby povoleného pobytu uvedené ve vízu. Dobu pobytu nelze prodloužit, pokud pro prodloužení doby pobytu na území ČR nebyly shledány důvody hodné zřetele nebo je-li důvodem žádosti změna účelu pobytu na území anebo byly shledány důvody pro zrušení platnosti víza.

Žádost o prodloužení schengenského (krátkodobého) víza se nepodává na zastupitelském úřadě.

Ostatní

Cestuje-li více než jedna osoba na jeden cestovní doklad (např. manželé či rodič s dítětem mladším 15 let), podává každá osoba samostatnou žádost.

Za nezletilého cizince mladšího 15 let podává žádost rodič nebo jiný zákonný zástupce. Jeho podpis stvrzující souhlas s cestou se vyžaduje, pokud necestuje v jeho doprovodu.

Další informace naleznete zde